เอกสารที่ใช้ในการเคลม
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ความรับผิดต่อร่างกายหรืออนามัย ของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย
ในตารางด้านล่างนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม
กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ลักษณะความเสียหาย
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก
กรณีคู่กรณีบาดเจ็บ
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถคู่กรณี(ถ้ามี)
สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ รถคู่กรณี(ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้บาดเจ็บ
สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ (ถ้ามี)
ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์
กรณีคู่กรณีเสียชีวิต
สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต
สำเนาใบมรณะบัตร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
สำเนาสมุดบัญชีของผู้เคลมหรือทายาทโดยชอบธรรม