การเคลมประกันภัย สำหรับความเสียหายชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่น

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีคู่กรณีบาดเจ็บ

  1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถคู่กรณี(ถ้ามี)
  2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ รถคู่กรณี(ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้บาดเจ็บ
  4. สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ (ถ้ามี)
  5. ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
  6. ใบรับรองแพทย์

กรณีคู่กรณีเสียชีวิต

  1. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต
  2. สำเนาใบมรณะบัตร
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
  4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้เคลมหรือทายาทโดยชอบธรรม

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางนี้ให้ครบถ้วน