การเคลมประกันภัยภาคบังคับ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ

  1. สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
  3. ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
  4. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต

  1. สำเนาใบมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม

กรณีทุพพลภาพถาวร

  1. บัตรประจำตัวผู้พิการ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางนี้ให้ครบถ้วน