เอกสารที่ใช้ในการเคลม
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยภาคบังคับ - ความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรืออนามัย

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ประกันภัยภาคบังคับ - ความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรืออนามัย
ในตารางด้านล่างนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม
กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ลักษณะความเสียหาย
ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย ผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.)
กรณีบาดเจ็บ
สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
กรณีเสียชีวิต
สำเนาใบมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม
กรณีทุพพลภาพถาวร
บัตรประจำตัวผู้พิการ