1

แจ้งตำรวจและบริษัททันที

หากรถของคุณสูญหาย คุณต้องใจเย็นและคิดให้รอบคอบ คุณต้องแจ้งข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที หลังจากนั้นจึงแจ้งมาที่บริษัททันที เมื่อได้รับแจ้งเรื่องการสูญหาย เราจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคุณ ณ ที่เกิดเหตุ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ได้แก่
-รถหายสายด่วน 1192 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
โจรกรรมรถยนต์
-ตำรวจทางหลวง (โทร. 1193)
-สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM91 (โทร. 1644)

หลังจากนั้นจึงโทรแจ้งสายด่วนอุบัติเหตุ 02 582 8844 พนักงานจะประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามรถหาย เพื่อการตรวจสอบคดีเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและ ติดตามความคืบหน้าโดยเร็ว

2

เตรียมข้อมูลและเอกสารเเจ้งเคลม

กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนแจ้งเคลมรถสูญหาย กรุณายื่นเอกสารแจ้งเคลมพร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ตาม ตารางด้านล่างนี้

- หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย
- ชื่อของผู้ทำประกันและเบอร์ติดต่อ
- ชื่อของผู้ขับขี่ในขณะที่เกิดเหต
- สถานที่เกิดเหตุ
- หมายเลขทะเบียนรถ
- ประเภท และรุ่นของรถยนต์
- อธิบายสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุพอสังเขป

3

รอ 30 วัน ตามหารถหายและสรุปการเคลม

บริษัทประกันต้องใช้เวลาในการสรุปการเคลมรถยนต์ สูญหาย ส่วนใหญ่ต้องรอประมาณ 30 วัน เพื่อดูว่า สามารถตามหารถคืนได้หรือไม่

หากไม่สามารถติดตามรถยนต์คืนกลับมาได้ บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ บริษัททันที

ทั้งนี้ในกรณีติดตามรถยนต์คืนได้ภายหลัง บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอา ประกันภัยทราบ เพื่อขอรับรถยนต์คืนหรือสละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน โดยการแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดต่อไป

บริษัทประกันต้องใช้เวลาในการสรุปการเคลมรถยนต์สูญหาย ส่วนใหญ่ต้องรอประมาณ​ 30 วัน เพื่อดูว่าสามารถตามหารถคืนได้หรือไม่
กรณีไม่สามารถติดตามรถคืนมาตามกำหนดเวลาได้ บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งรายงานสรุปรถหาย และการเคลมได้รับการอนุมัติ คุณต้องมาที่สำนักงานบริษัทประกันภัย มอบกุญแจทั้งหมดทุกชุดและส่งจดหมายการรับช่วงสิทธิให้แก่บริษัทประกันภัย
ถ้ารถของคุณยังมียอดเงินกู้คงค้างเหลืออยู่ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ประกอบ และค่าสินไหมจะจ่ายคืนให้กับบริษัทไฟแนนซ์ผู้รับประโยชน์ก่อน
หากเจอรถยนต์ที่สูญหายไปหลังจากที่รับการเคลมแล้ว ให้ถือว่าบริษัทประกันเป็นเจ้าของรถคันนั้นแต่คุณสามารถทำข้อตกลงกับบริษัทประกันได้หากต้องการจะซื้อรถคันนั้นคืน
กรณีติดตามรถยนต์คืนได้ภายหลังและพบว่ารถยนต์เสียหาย คุณสามารถแจ้งเคลมเพื่อซ่อมแซมความสียหายให้รถยนต์กลับคืนสภาพดีก่อนมีความเสียหายได้
ขโมยอาจทำลายด้านในของตัวรถหรือสร้างความเสียหายให้แก่รถยนต์ การซ่อมแซมยังคงอยู่ในความคุ้มครองของประกันกรุณาดูขั้นตอนทั้งหมดจากการขั้นตอนในการแจ้งเคลมความเสียหายต่อรถประกัน

หมายเหตุ

1. บริษัทประกันภัยต้องได้รับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่คัดใหม่จากกรมการขนส่งทางบกทันที

2. ในกรณีที่รถยนต์ยังมียอดเงินกู้คงค้างเหลืออยู่ บริษัทประกันภัยจะชำระเงินคืนให้แก่ผู้ให้สินเชื่อตามยอดเงินที่ได้ทำประกันไว้ (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการเคลม
เอกสารประกอบเคลมเบื้องต้น

ความเสียต่อรถประกัน - รถยนต์ไฟไหม้ / รถยนต์สูญหาย

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น
รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
ในตารางด้านล่างนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม
กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ลักษณะความเสียหาย
รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ
สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
เอกสารมอบอำนาจจากธนาคาร กรณีติดไฟแนนซ์
กุญแจทุกดอก
กรมธรรม์/ตารางกรมธรรม์ต้นฉบับ
แบบฟอร์มการขอโอนของกรมการขนส่งทางบก
ต้นฉบับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์