การเคลมความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย

  1. หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
  2. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย คู่กรณี(ถ้ามี)
  3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ (คู่กรณี)
  4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือใบเสร็จค่าซ่อม(กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย)
  5. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ (คู่กรณี)

กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย

  1. ใบเสนอราคาการจัดซ่อมทรัพย์สิน หรือใบเสร็จค่าซ่อม (กรณีเบิกคืน)
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารของเจ้าของทรัพย์สิน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางนี้ให้ครบถ้วน