เอกสารที่ใช้ในการเคลม
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ในตารางด้านล่างนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม
กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ลักษณะความเสียหาย
ความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี
กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย
หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย คู่กรณี(ถ้ามี)
สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ (คู่กรณี)
ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือใบเสร็จค่าซ่อม(กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย)
สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ (คู่กรณี)
กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย
ใบเสนอราคาการจัดซ่อมทรัพย์สิน หรือใบเสร็จค่าซ่อม (กรณีเบิกคืน)
สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารของเจ้าของทรัพย์สิน