Roojai.com Road to the Future

ร่วมส่งไอเดียที่ทำให้ท้องถนนไทยปลอดภัยขึ้นด้วยเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ขอแสดงความยินดีทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และขอขอบคุณทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
road-safety

ประกาศผลรายชื่อ 10 ทีมสุดท้าย

ทีม มหาวิทยาลัย
VoodooCam มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
EE Team@Kmutt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ComMech มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LAST มหาวิทยาลัยมหิดล
EasyNormal มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
WANNAONE สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Camlife มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Phillary Engneering สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
The Blank (Kuhaku - 空白) มหาวิทยาลัยมหิดล
PDT Technological Innovation มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ทีมที่มีแนวคิดสดใหม่ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายกับ Roojai.com เป็นเวลา 2 วัน 1 คืนในวันที่ 11-12 มกราคม 2563 (พัก 1 คืน) เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Roojai.com ที่ จ.ชลบุรี และมีโอกาสพัฒนาไอเดียเพื่อนำเสนอรอบสุดท้าย ร่วมทำเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเพื่อพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน รับความรู้และแรงบันดาลใจจากวิทยากรพิเศษ 2 ท่าน มีโอกาสรับเงินรางวัล หรือได้พัฒนาแนวคิดต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก Roojai.com
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท :
 1. รางวัลชนะเลิศ: 100,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ: 50,000 บาท
 3. รองวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: 30,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก :
 1. ความคิดสร้างสรรค์ 50%: ความคิดแปลกใหม่ น่าสนใจ แตกต่าง สร้างสรรค์
 2. ความเป็นไปได้ 25%: ความคิดเป็นไปได้ สามารถต่อยอดหรือพัฒนาให้ใช้งานได้
 3. ความสำคัญ 25%: แนวคิดนี้สามารถสร้างความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยได้มากขึ้น
road-safety
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันและกติกาการสมัคร
 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนับตั้งแต่วันสมัครจนจบการประกวด (ทุกคณะ / ทุกชั้นปี) และแต่ละทีมต้องประกอบไปด้วย 3 คน โดยหัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครผ่านออนไลน์
 2. แต่ละทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดเพียง 1 แนวคิด (ทีมที่นำเสนอมากกว่า 1 แนวคิด จะถูกตัดตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที) เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นแนวคิดสำหรับแพลตฟอร์มใด ๆ และเทคโนโลยีใดๆก็ได้
 3. แนวคิดที่นำเสนอจะต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยผู้เข้าแข่งขัน โดยปราศจากการลอกเลียนแบบจากแนวคิดหรือผลงานของบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะต้องไม่เคยถูกนำไปใช้ในการแข่งขันอื่นมาก่อน
 4. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ Roojai.com จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้นโดยสิ้นเชิง และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเสียหายทางอ้อม กับ Roojai.com หรือบุคคลอื่นใดจากการละเมิดดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเพียงผู้เดียว แม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดภายหลังที่การแข่งขันสิ้นสุดลง
 5. ในกรณีที่มีการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่า ผู้เข้าประกวดหรือผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง Roojai.com สามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดออกจากการแข่งขันได้ทันที หรือเรียกของรางวัลคืน และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ Roojai.com สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้าประกวด หรือผู้ชนะได้ แม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดภายหลังที่การแข่งขันสิ้นสุดลง
 6. โดยการส่งแนวคิดเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าประกวด ยินยอมให้ลิขสิทธิ์ของแนวคิดดังกล่าวตกเป็นของ Roojai.com แต่เพียงผู้เดียว โดย Roojai.com เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ เผยแพร่ พัฒนา ร่วมพัฒนากับผู้แข่งขัน หรือต่อยอด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. Roojai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Roojai.com ถือว่าเป็นที่สุด
 8. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดทุกกรณี
 9. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท รู้ใจ จำกัด
 10. กรุณา Log in Gmail ก่อนอัปโหลดไฟล์
การประกวดรอบสุดท้าย จัดขึ้นวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. และประกาศผลรางวัลเวลา 16.30 น.
ลำดับของทีมที่จะนำเสนอจะถูกสุ่ม โดยแต่ละทีมจะมีเวลา 8 นาทีสำหรับการนำเสนอ
คณะกรรมการ
 1. กรรมการจาก Roojai.com
 2. กูรูด้านเทคโนโลยีและไอทีชื่อดัง
 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย
เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย
 1. การนำเสนอ (25): ทักษะการนำเสนอทีมสามารถนำเสนอความคิดของตนเองอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
 2. ความคิดสร้างสรรค์ (25): น่าสนใจ สดใหม่ เป็นไปได้ และสร้างสรรค์
 3. ความเป็นไปได้ (20): สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
 4. ความสำคัญ (15): แนวคิดนี้สามารถสร้างความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยได้มากขึ้น
 5. การทำงานเป็นทีม (15): สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมการคิด และนำเสนอความคิด