ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))

แผนความคุ้มครอง

ไวรัส โคโรนา | Roojai.com

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Coronavirus (COVID-19)) หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส โคโรนา คุ้มครองสูงสุด 500,000 - 1,000,000 บาท

**ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Coronavirus (COVID-19)) ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 - 100,000 บาท/ปี

ประกัน covid ไวรัส โคโรนา | Roojai.com

เอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))

ดาวน์โหลดเอกสาร
Cancer insurance with Roojai.com

รีวิวลูกค้า Roojai.com

4.9/5

( 80,159 ความคิดเห็น )

อ่านรีวิว
เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))
 7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

คำถามที่พบบ่อย

ประกันโควิดนี้ เป็นของบริษัทอะไร

บริษัททิพยประกันภัย

มีแผนอะไรบ้าง ความคุ้มครองเท่าไหร่

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 450 บาท/ปี
คุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) สูงสุด 500,000 บาท
คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี สูงสุด 50,000 บาท

แผน 2 เบี้ยประกันภัย 850 บาท/ปี
คุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) สูงสุด 1,000,000 บาท
คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี สูงสุด 100,000 บาท

ไม่คุ้มครองใครบ้าง

กรมธรรม์ประกันโควิดนี้ จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ก่อนสมัครกรมธรรม์ และยังไม่ได้รักษาให้หายขาด รวมถึงการตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน หรือแพทย์ทางเลือก

ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุเท่าไหร่

อายุ 1-99 ปี ณ วันที่ทำประกัน

การติดเชื้อโควิด หมายถึงอะไร

อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่จัดอยู่ในวงศ์ใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสที่พบในทั้งสัตว์และคน ไวรัสโคโรนายังเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS)

อาการทั่วไปของโรคโควิค 19 พี่พบมากที่สุดคือ ไข้ เหนื่อยล้าและไอ้แห้งๆ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดเมื่อย คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอและท้องเสียด้วย อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มมีอาการทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่สบาย ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) ของทั้งหมดหายป่วยได้โดยไม่ต้องการการรักษาเป็นพิเศษ ประมาณ 1 ใน 6 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจลำบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน มีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า

ผู้ที่มีอาการไข้ ไอและหายใจลำบากควรปรึกษาแพทย์

การติดเชื้อโควิด หมายถึงอะไร

ให้อ้างอิงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากโควิดมีอะไรบ้าง

ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา มากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เพียงภาวะหรือโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น

 1. ภาวะโคม่า
 2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
 3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

คนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

บุคลากรทางการแพทย์ ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

คุ้มครองผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไหม

คุ้มครอง หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

กรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย 14 วันไหม

มี สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป กรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้

ซื้อผ่านออนไลน์อย่างไร

 1. เข้ามาที่เว็บไซต์ https://www.roojai.com/covid/
 2. อ่านรายละเอียด เลือกแผนความคุ้มครอง
 3. กรอกข้อมูล วันเริ่มต้นกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์
 4. ชำระเงินผ่านออนไลน์ และรอรับกรมธรรม์

ชำระเงินอย่างไร

ชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตได้เลย

จะรู้ได้อย่างไรว่าซื้อกรมธรรม์เสร็จบูรณ์แล้ว

หลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งอีเมล์และ SMS ยืนยัน พร้อมเลขอ้างอิงการทำรายการ

จะได้กรมธรรม์ตอนไหน

ทิพยประกันภัยจะส่งกรมธรรม์ให้คุณผ่านทางอีเมล์ หลังจากการชำระเงิน

ซื้อให้ตัวเองหลายกรมธรรม์ได้ไหม

จำกัด 1 กรมธรรม์ต่อผู้รับผลประโยชน์ และจำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

เป็นโรคเบาหวานและความดัน ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลเท็จ จะมีผลอย่างไร

หากผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลเท็จหรือไม่แจ้งข้อมูลใด ๆ ให้บริษัททราบ บริษัทมีสิทธิเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ และบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร ตามวรรคหนึ่ง

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยคือใคร

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนใด ๆ ภายใต้ข้อกําหนดในกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ หากไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

เคลมการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าอันมีสาเหตุมาจากโควิดอย่างไร

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทกำหนด
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 3. แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 4. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิดเป็นอย่างไร

หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิก ทั้งในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

เคลมค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิดอย่างไร

ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตัวเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทกำหนด
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายหรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

ประกันโควิดใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ประกันโควิดใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ได้