Author

พี่โจโจ้

ประธานเจ้าหน้าที่รู้ใจลูกค้า|Linkedin

พี่โจโจ้ทำหน้าที่เป็น Chief Hopping Officer มากกว่า 8 ปี มีประสบการณ์ในการดูแลปกป้องเบเบี้โจอี้และเพื่อนๆ ในชุมชนจิงโจ้ที่บ้านเกิดอย่างยาวนาน ปัจจุบันพี่โจโจ้ทำงานหนักเพื่อดูแลและปกป้องลูกค้ารู้ใจในอาเชียนอย่างดีที่สุด เช่นเดียวกับที่เคยดูแลเบบี้โจอี้และเพื่อนๆ ในชุมชนจิงโจ้นั่นเอง