ช่องทางการเคลมประกันภัยรถยนต์

อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ

คุณสามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ได้จากเว็บไซต์ของเรา ที่นี่

รีวิวลูกค้าเคลม

เอกสารที่ใช้ในการเคลม

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม
กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

 1. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 2. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 3. หลักฐานความเสียหาย
 4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
 1. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 2. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 3. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
 1. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ
 3. สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 4. เอกสารมอบอำนาจจากธนาคาร กรณีติดไฟแนนซ์
 5. กุญแจทุกดอก
 6. กรมธรรม์/ตารางกรมธรรม์ต้นฉบับ
 7. แบบฟอร์มการขอโอนของกรมการขนส่งทางบก
 8. ต้นฉบับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย

 1. หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 2. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย คู่กรณี(ถ้ามี)
 3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ (คู่กรณี)
 4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือใบเสร็จค่าซ่อม(กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย)
 5. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ (คู่กรณี)

กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย

 1. ใบเสนอราคาการจัดซ่อมทรัพย์สิน หรือใบเสร็จค่าซ่อม (กรณีเบิกคืน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารของเจ้าของทรัพย์สิน

กรณีคู่กรณีบาดเจ็บ

 1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้บาดเจ็บ
 4. สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ (ถ้ามี)
 5. ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 6. ใบรับรองแพทย์

กรณีคู่กรณีเสียชีวิต

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต
 2. สำเนาใบมรณะบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
 4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้เคลมหรือทายาทโดยชอบธรรม

กรณีบาดเจ็บ

 1. สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
 3. ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 4. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต

 1. สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม

กรณีทุพพลภาพถาวร

 1. บัตรประจำตัวผู้พิการ