ช่องทางการเคลมประกันภัยรถยนต์

อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ

คุณสามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ได้จากเว็บไซต์ของเรา ที่นี่

รีวิวลูกค้าเคลม

ระยะเวลาพิจารณาเคลม

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

 • ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน สำหรับประกันภัยภาคสมัครใจ และ
 • ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน สำหรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

(ให้วันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน เป็นวันที่มี การยื่นเอกสารครบถ้วน เคลมได้รับการอนุมัติ และการตกลงค่าเสียหายเป็นที่ยุติแล้ว)


เอกสารที่ใช้ในการเคลม

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกัน

 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนาตารางกรมธรรม์
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ

ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์

 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนาตารางกรมธรรม์
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ

รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม

 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ
 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 • เอกสารมอบอำนาจจากธนาคาร กรณีติดไฟแนนซ์
 • กุญแจทุกดอก
 • กรมธรรม์/ตารางกรมธรรม์ต้นฉบับ
 • แบบฟอร์มการขอโอนของกรมการขนส่งทางบก
 • ต้นฉบับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย
 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย คู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ (คู่กรณี)
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือใบเสร็จค่าซ่อม(กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ (คู่กรณี)
กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย
 • ใบเสนอราคาการจัดซ่อมทรัพย์สิน หรือใบเสร็จค่าซ่อม (กรณีเบิกคืน)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารของเจ้าของทรัพย์สิน

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก

กรณีคู่กรณีบาดเจ็บ
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์
กรณีคู่กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
 • สำเนาสมุดบัญชีของผู้เคลมหรือทายาทโดยชอบธรรม

ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย ผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

กรณีบาดเจ็บ
 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม
กรณีทุพพลภาพถาวร
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
❯❯