4.7/5

รีวิวลูกค้าเคลม

( 12,291 ความคิดเห็น )

อ่านรีวิวเคลม

อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ

คุณสามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ สามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์ได้จากเว็บไซต์ของเรา ที่นี่

เคลมประกันรถยนต์

ระยะเวลาพิจารณาเคลมประกัน

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

 • ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน สำหรับประกันภัยภาคสมัครใจ และ
 • ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน สำหรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

(ให้วันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน เป็นวันที่มี การยื่นเอกสารครบถ้วน เคลมได้รับการอนุมัติ และการตกลงค่าเสียหายเป็นที่ยุติแล้ว)

เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกัน
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนาตารางกรมธรรม์
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนาตารางกรมธรรม์
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ
 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 • เอกสารมอบอำนาจจากธนาคาร กรณีติดไฟแนนซ์
 • กุญแจทุกดอก
 • กรมธรรม์/ตารางกรมธรรม์ต้นฉบับ
 • แบบฟอร์มการขอโอนของกรมการขนส่งทางบก
 • ต้นฉบับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย

 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย คู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ (คู่กรณี)
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือใบเสร็จค่าซ่อม(กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ (คู่กรณี)

กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย

 • ใบเสนอราคาการจัดซ่อมทรัพย์สิน หรือใบเสร็จค่าซ่อม (กรณีเบิกคืน)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารของเจ้าของทรัพย์สิน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก

กรณีคู่กรณีบาดเจ็บ

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์

กรณีคู่กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
 • สำเนาสมุดบัญชีของผู้เคลมหรือทายาทโดยชอบธรรม
ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย ผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

กรณีบาดเจ็บ

 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม

กรณีทุพพลภาพถาวร

 • บัตรประจำตัวผู้พิการ

เคลมประกันมะเร็ง

ระยะเวลาพิจารณาเคลมประกัน

บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้องและเอกสารที่ใช้ในการเคลมประกัน

ผลประโยชน์เงินชดเชยจากโรคมะเร็ง

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ประสงค์ขอรับผลประโยชน์เงินชดเชย ตามความคุ้มครองประกันภัยโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายค่าค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนตามจำนวนทุนประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 • ผลตรวจเนื้อเยื่อห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และยังไม่มีการเบิกผลประโยชน์เงินชดเชยตามความคุ้มครองประกันภัยโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยเป็นค่าปลงศพ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุตามจำนวนทุนประกันภัย โดยผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • สำเนาใบมรณบัตร ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพหรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
ผลประโยชน์เงินชดเชยจากโรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง หมายถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งได้ขยายความคุ้มครอง ถึงโรคมะเร็งผิวหนัง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ตามคำจำกัดความเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 • ผลตรวจเนื้อเยื่อห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)