เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน
คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ Roojai.com

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Roojai.com และสื่อโซเชียวของเรา (“เว็บไซต์”) เราถือว่า ท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าไปยังหน้าเพจนั้นๆ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม เสนอแนะ หรือติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ใดๆบนเว็ปไซต์ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-582-8899 หรืออีเมล์มาที่ service@roojai.com


เว็บไซต์ของเรา

Roojai.com เป็นเว็บไซต์ของบริษัทกลุ่มรู้ใจ (“รู้ใจ”) ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท รู้ใจ จำกัด บริษัท รู้ใจ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท รู้ใจ อิกไนท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเราทำการบริหารจัดการเอง เนื้อหาใดๆซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์เป็นการจัดทำในนามของบริษัทที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท รู้ใจ

เว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว การเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำในด้านอื่นๆ ดังนั้น ท่านจึงควรตัดสินใจด้วยตนเองก่อนปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือลิงค์อื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

เพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดูแล เราจึงไม่สามารถการันตีถึงความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณของท่านเอง

ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือปิดปรับปรุงเว็ปไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังท่าน ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบวันที่อัพเดทล่าสุดทุกครั้ง


ความเป็นเจ้าของข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์

บรรดาข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และเอกสารดาวน์โหลด รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ภาพ ชื่อทางการค้า การออกแบบและการจัดวางเนื้อหา และส่วนประกอบอื่นๆ (“ข้อมูล”) เป็นของรู้ใจ เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราและ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการในข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ตีพิมพ์ จำหน่าย เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดกับข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากการประกอบการตัดสินใจของท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

ในการให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นต่างๆ บนเว็บไซต์แต่ละครั้งนั้น เราถือว่าท่านได้ให้สิทธิขาดแก่เราที่จะนำข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นนั้นไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือขออนุญาตจากท่านก่อน นอกจากนี้ เราถือว่าท่านได้ให้คำรับรองกับเราว่าท่านจะไม่ให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นที่เป็นการละเมิดสิทธิของเราหรือบุคคลที่สามไม่ว่าในทางใด


การจำกัดความรับผิด

ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต เราจะกระทำการใดๆตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเว็ปไซต์ของเราปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานเว็ปไซต์ที่ดีที่สุดแก่ท่าน แต่เราไม่รับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าเว็ปไซต์ของเราปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา

ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต เราจะกระทำการใดๆตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าในการใช้เว็ปไซต์ ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในสภาพการใช้งานที่เป็นปกติ แต่เราไม่รับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบกับท่านต่อความสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในทางธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นในเชิงลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไร จากการใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน ทั้งนี้ ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ความรับผิดทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่เราแล้วสำหรับการใช้งานเว็ปไซต์อันก่อให้เกิดความสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมาแล้ว (หากมี)


การใช้เว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ (“ผลิตภัณฑ์”) ของเรามีขึ้นเพื่อการใช้งานและการซื้อโดยพลเมืองไทยและผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเข้าถึงหรือถูกซื้อไม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายในบางประเทศ ดังนั้น ในการเข้าถึงเว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์ บุคคลใดที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยต้องรับผิดชอบต่อความชอบด้วยกฎหมายของบุคคลสัญชาตินั้นหรือกฎหมายอื่นใดที่บุคคลนั้นต้องจะต้องปฎิบัติตามด้วยตนเอง ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทั้งหมดจะแจ้งราคาและต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

ท่านรับรองว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป็นลูกค้า หรือกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์นี้


เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเรา คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของท่านเท่านั้นที่ถือเป็นคำเสนอ ซึ่งเราอาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธโดยพิจารณาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของเรา

คำขอทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเราจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับประกันภัย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลในกรมธรรม์ของท่าน

ในการให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆแก่เรา ให้ถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และท่านรับรองว่าข้อมูลและเอกสารดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและปลอดภัย หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เราทราบโดยเร็ว กรณีที่เราตรวจพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านหรือยานพาหนะคันที่เอาประกันภัยขัดแย้งกับข้อมูลที่ท่านให้เรา เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ของท่านพร้อมเรียกค่าเสียหายใดๆ (หากมี) หรือให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและราคาใหม่ตามที่บริษัทพิจารณาตามสมควร ถึงแม้ว่าการตรวจพบดังกล่าวจะมีภายหลังจากที่เราได้รับคำเสนอและ/หรือท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ตาม

เราจะไม่รับผิดในกรณีที่เกิดความสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใดๆอันเป็นผลมากจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ท่านไม่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารเนื่องจากไม่มีการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการติดต่อหรือส่งเอกสารของท่าน เว้นเสียแต่ว่าการดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของเราแต่เพียงผู้เดียว

 1. ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัย

  หากท่านเป็นลูกค้าใหม่ ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยของเรา มีอายุ 30 วัน นับแต่วันที่จัดทำใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัย

  หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบันประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยของเราสำหรับผู้เอาประกันภัยเดิมที่ประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ มีอายุ 120 วัน นับแต่วันที่จัดทำใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัย

  อย่างไรก็ตาม หากมีการออกใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยของเราใหกับผู้เอาประกันภัยเดิมที่ประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ และหากท่านมีการแจ้งเคลมเพิ่มเติมหลังจากนั้น เราจะถือว่าใบเสนอราคาที่ท่านได้รับนั้นหมดอายุทันที และท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับใบเสนอราคาใหม่ได้จากเรา

  ไม่ว่าในกรณีใดๆ ราคาที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา หรือเว็บไซต์พันธมิตรของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความแตกต่างของข้อมูลที่ท่านกรอกลงบนหน้าเว็บไซต์นั้นๆ กับฐานข้อมูลของเรา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราอีกครั้งก่อนทำการชำระเงิน

 2. ยานพาหนะที่มีการดัดแปลงหรือการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

  ค่าเบี้ยประกันภัยที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา หรือเว็บไซต์พันธมิตรของเรา เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยที่คุ้มครองการดัดแปลงหรือการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะเพิ่มเติม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันภัย และข้อกำหนดเงื่อนไขในกรมธรรม์ หรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาการรับประกันภัยหากยานพาหนะของท่านมีการดัดแปลงหรือการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าเราจะได้รับคำเสนอท่านและ/หรือท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ตาม

 3. การตรวจสภาพยานพาหนะ

  เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือยกเลิกกรมธรรม์ตามผลการรายงานหลังการตรวจสภาพยานพาหนะคันเอาประกันภัย ถึงแม้ว่าเราจะได้รับคำเสนอท่านและ/หรือท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ตาม

 4. การใช้งานยานพาหนะ

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารับประกันภัย หากพบว่ายานพาหนะของท่านมีลักษณะการใช้งานดังต่อไปนี้

  1. น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักรถเกิน 4 ตัน
  2. ใช้รถยนต์เพื่อรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า
  3. ใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตราย
  4. ใช้รถกระบะขนส่งผู้โดยสารหรือปศุสัตว์ท้ายกระบะ
  5. รถยนต์มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

   - เครื่องทำความเย็น
   - แทงค์สำหรับบรรจุของเหลว
   - เครื่องผสมคอนกรีต
   - ไฮดรอลิค หรือ อุปกรณ์ดัมพ์

 5. การเพิ่มรายชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประเภทระบุรายชื่อผู้ขับขี่

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันภัย หรือผลการพิจารณาการรับประกันภัย หากท่านต้องการระบุรายชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประเภทระบุรายชื่อผู้ขับขี่ของท่าน

 6. เอกสารประกอบต่างๆ

  ท่านอาจจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่านทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมที่ท่านได้ให้เราไว้ อย่างไรก็ดีอาจมีเอกสารบางอย่างที่เราไม่สามารถจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งเราจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่านทางไปรษณีย์

 7. การต่ออายุกรมธรรม์

  1. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราทำการต่ออายุกรมธรรม์ของท่านโดยอัตโนมัติ เราจะทำการต่ออายุกรมธรรม์ของท่านในวันสิ้นสุดระยะเวลา กรมธรรม์ ตัวเลือกการต่ออายุกรมธรรม์โดยอัตโนมัติเฉพาะกรณีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่เลือกการผ่อนชำระ จะมีการเรียกชำระเงินสำหรับกรมธรรม์ใหม่ล่วงหน้า ทั้งนี้รายละเอียดการชำระเป็นไปตามหน้าเว็ปไซต์ที่มีข้อมูลการชำระเงิน และเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

   ก) งวดที่ 1: 60 วันก่อนวันต่ออายุกรมธรรม์

   ข) งวดที่ 2: 30 วันก่อนวันต่ออายุกรมธรรม์ และ

   ค) งวดที่ 3: ในวันต่ออายุกรมธรรม์

   สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระเต็มราคา จะมีการเรียกชำระสองวันก่อนต่ออายุกรมธรรม์ หรือตามวันใดๆก่อนวันต่ออายุกรมธรรม์ที่ท่านเลือก

   ไม่ว่าในกรณีใด เราจะส่งการแจ้งเตือนที่มีรายละเอียดวันต่ออายุกรมธรรม์และการชำระเงิน 85 วันก่อนวันต่ออายุกรมธรรม์ ค่าเบี้ยประกันภัยในการแจ้งเตือนนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

   หากท่านประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองเมื่อมีการต่ออายุ โปรดติดต่อเราล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีผลกับค่าเบี้ยประกันภัย

   ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยใช้ My Account หรือโดยโทรติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

  2. การต่ออายุแบบไม่อัตโนมัติ หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมให้เราทำการต่ออายุกรมธรรม์ของท่านโดยอัตโนมัติ เราจะไม่ทำการต่ออายุกรมธรรม์ของท่านจนกว่าท่านจะบอกกล่าวความประสงค์มายังเรา ท่านสามารถเปลี่ยนตัวเลือกความยินยอมได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยใช้ My Account หรือโดยโทรติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

  3. ไม่ว่าในกรณีใด ค่าเบี้ยประกันภัย และการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ของท่านต้องเป็นไปตามประวัติการแจ้งเคลมของท่านตลอดระยะเวลา ประกันภัย
 8. การยกเลิกกรมธรรม์

  ในการยกเลิกกรมธรรม์ เจ้าของยานพาหนะหรือท่านต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถและเขียนข้อความแสดงเจตจำนงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงนำส่งตารางกรมธรรม์ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี เอกสารประกอบโปรโมชั่นและส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆคืนให้กับเรา (หากมี) เมื่อเราได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน เราจะทำการส่งคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่มีการชำระแล้วหลังการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น โปรโมชั่นและส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆ ผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านแจ้งหรือผ่านช่องทางบัตรเครดิตหากมีการชำระเงินแบบหักบัตรเครดิต ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน


การชำระเงิน

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆภายในกำหนดชำระและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการชำระเงินบนเว็ปไซต์ของเรา หากท่านไม่ชำระตามกำหนดชำระ เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกรมธรรม์ของท่านทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้การคืนเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ของท่าน


การผ่อนชำระ

รู้ใจเสนอเบี้ยประกันภัยในราคาที่ทุกคนเข้าถึง และสามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนได้ โดยรู้ใจจะชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่บริษัทประกันภัยในนามของคุณ ตามกฎของความคุ้มครองที่ คปภ. กำหนด เมื่อคุณเลือกแผนการผ่อนชำระ คุณได้ตกลงและยอมรับว่าการผิดนัดชำระเบี้ยประกันงวดใดงวดหนึ่งจะถือว่าเป็นการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกัน ถือว่าคุณต้องการให้เรายกเลิกกรมธรรม์ เราจะแจ้งบริษัทประกันภัยและดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์ให้กับคุณ โดยเราจะแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ SMS จดหมาย และโทรศัพท์ กรมธรรม์จะสิ้นสุดลงหากไม่มีการชำระเงินภายใน 14 วัน หลังจากครบกำหนดชำระงวดล่าสุดตามแผนการผ่อนชำระที่คุณเลือก


บัญชีผู้ใช้ของท่าน (Roojai My Account)

Roojai My Account คือการบริการบนเว็ปไซต์ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ แก้ไขข้อมูลบางรายการ รวมทั้งทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น การซื้อและการต่ออายุกรมธรรม์ การซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการชำระเงิน ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ Roojai My Account ผ่านทาง www.roojai.com

เราขอสงวนมีสิทธิในการขอให้ท่านยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน ระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านชั่วคราวเพื่อการตรวจสอบหรือปรับปรุงระบบ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อมูลต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเฉพาะท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ท่านจึงต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านเอง


การบันทึก

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมและการป้องกันการฉ้อโกง การโทรศัพท์และการโต้ตอบทางอีเมล์กับเราอาจได้รับการบันทึก เราขอถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมกับเราในการนำสิ่งบันทึกดังกล่าวไปใช้แล้ว


การชดใช้ค่าเสียหายค่าชดเชยและการยกเว้น

ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราหรือบุคคลที่สาม เพื่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนอื่น และหลักเกณฑ์อื่นใด ที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าไปยังหน้าเพจนั้นๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ


กฎหมายที่บังคับใช้และการบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากเกิดกรณีพิพาทขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการตัดสินคดีในศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นๆ ไม่เคยมีอยู่และไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานอื่นที่เหลืออยู่


ส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ จะต้องเป็นกล้องติดรถยนต์ประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ชัดเจน ซึ่งไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เพื่อให้มีลักษณะเดียวกับกล้องติดรถยนต์ (“กล้อง”) ซึ่งกล้องจะต้องถูกติดตั้งภายในรถยนต์ที่ด้านหน้าและจะต้องทำงานตามปกติตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 2. ประเภทกรมธรรม์และส่วนลด

  ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการติดตั้งกล้องจะอยู่ในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิหรือตามที่ คปภ. กำหนด และมีให้สำหรับท่านที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2560 เป็นต้นไปกับรู้ใจ ส่วนลดการติดตั้งกล้องจะแสดงที่ช่องส่วนลดอื่นๆ ของตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 3. ข้อปฏิบัติในการขอส่วนลด

  ในขั้นตอนการขอซื้อกรมธรรม์ประกันภัย จะมีการสอบถามข้อมูลเพื่อให้ท่านยืนยันการติดตั้งกล้องภายในและที่ด้านหน้าของรถยนต์คันขอเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านยืนยันอีกครั้งในขั้นตอนของการยืนยันข้อมูลทางโทรศัพท์ (Welcome Call)

 4. การชดใช้ความเสียหายสำหรับกรมธรรม์ที่ได้รับส่วนลด

  สำหรับกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติส่วนลดการติดกล้องจากเรา ท่านต้องส่งมอบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ ภาพนิ่ง ที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย (“ไฟล์ภาพ”)โดยส่งผ่านช่องทางที่เราแจ้งเมื่อมีการแจ้งเคลมโดยไม่ชักช้า

  หากเราตรวจพบว่าไม่ได้มีการติดตั้งกล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือท่านไม่สามารถหรือไม่ยินยอมส่งไฟล์ภาพตามช่องทางและข้อปฏิบัติอื่นใดที่เราแจ้ง ท่านต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไขสำหรับความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันเอาประกันภัย 1,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง การพิจารณาเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไขไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมกรณีเคลมทุจริตฉ้อฉล หรือสิทธิอื่นๆของเรา

  ค่าเสียหายส่วนแรกนี้ ท่านสามารถชำระให้บริษัทประกันภัยผ่านอู่ซ่อมรถยนต์เมื่อรถยนต์ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อย

 5. อื่นๆ

  เราขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติการให้ส่วนลดการติดตั้งกล้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคำสั่งของ คปภ. เรื่องการให้ส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

  กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของรู้ใจเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งหากท่านไม่พอใจและขอยกเลิกกรมธรรม์หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยก่อนหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว การบอกเลิกกรมธรรม์ด้วยความประสงค์นี้ ท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางการคืนเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (Short Rate) ตามเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ของท่าน


**คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ การปกปิดความจริง หรือแถลงข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

ปรับปรุงล่าสุด: 17/05/2564