เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน

คำชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ Roojai.com

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ Roojai.com เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราถือว่า ท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเรา ณ ขณะนั้นแล้ว ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้น เมื่อท่านเข้าไปยังหน้าเพจนั้นๆ บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม เสนอแนะ หรือติชมใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-117-2222 หรืออีเมล์มาที่ service@roojai.com

เราคือใคร

เรา คือ Roojai.com เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์แบบออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์เป็นหลัก

เว็บไซต์ของเรา

คำว่า “เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง ข้อมูล, ข้อความ, กราฟฟิค, การบริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ใน www.roojai.com

เว็บไซต์ของเราเป็นของและบริหารจัดการโดยบริษัท รู้ใจ จำกัด และบริษัท รู้ใจ เซอร์วิส จำกัด เนื้อหาซึ่งปรากฏบนเว็บเพจเป็นการจัดทำในนามของบริษัทที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท รู้ใจ

เว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว การเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำในด้านอื่นๆ ดังนั้น ท่านจึงควรตัดสินใจด้วยตนเองก่อนปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือลิงค์อื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

กรรมสิทธิ์ในเนื้อหาบนเว็บไซต์

เราเป็นเจ้าของและมีสิทธิในบรรดาข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบน Roojai.com รวมไปถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ การออกแบบ ภาพกราฟฟิค การจัดวางเนื้อหาต่างๆ บน Roojai.com เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราและ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้นที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบรรดาข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ ผลิต ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ตีพิมพ์ ขาย ขายต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นในข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏบน Roojai.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเราก่อน

สำหรับข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นต่างๆ ที่ท่านเขียนลงในหัวข้อสนทนาหรือกระทู้บน Roojai.com เรามีสิทธิที่จะนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือขออนุญาตจากท่านก่อน โดยท่านต้องรับรองว่า การนำไปใช้ของเราจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

ในกรณีที่เราตรวจพบว่ามีการละเมิดสิทธิใดๆ ของเรา เราจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดโดยทันที หากท่านพบเห็นการละเมิดใดๆ ในสิทธิของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด

สภาพพร้อมใช้งานและความถูกต้องของเว็บไซต์

เว็บไซต์และเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ถูกจัดให้มีขึ้นบนพื้นฐานของการมีอยู่และสภาพพร้อมใช้งานตามปกติของเว็บไซต์เท่านั้น

เราไม่อาจรับรองได้ว่า การใช้งานเว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิคบางประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งเราจะพยายามทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ของเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดจากไวรัสและบั๊กอยู่เสมอ

แม้ว่าเราจะได้พยายามทำให้ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์แล้ว เราก็ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลและเนื้อหาเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านทั้งหมดได้

เราถือว่าท่านยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราไม่รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือเอกสารที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเราจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ หรือเป็นการลดทอนความเสี่ยงบนอินเตอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นได้ตามปกติ รวมทั้งไม่จำกัดขอบเขตของการสูญหายของข้อมูล การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ มาลแวร์ โทรจัน และเวิร์ม นอกจากนี้ เรายังไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

เราขอสงวนสิทธิในการระงับเว็บไซต์เพื่อซ่อมหรือบำรุงรักษาไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราถือว่า ท่านยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ของเรา ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเราในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศไม่อนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือถือเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราบังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้

โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการจำกัดความรับผิดตามกฎหมายของเราต่อการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า ไม่มีข้อกำหนดใดที่พยายามตัดความรับผิดชอบของเราซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของท่านสูญหายขณะอัพโหลดหรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา เราไม่สามารถประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เราไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือปฏิเสธคำขอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับรอง ผูกพัน หรือแสดงออกทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า เว็บไซต์ของเรา เนื้อหาหรือข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา ความถูกต้อง พร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือบางส่วนของเนื้อหาหรือข้อมูลนั้น มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในขอบเขตอำนาจตามกฎหมายใดๆ

เรา (หมายความรวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของเราทุกคน) ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเว้นหน้าที่ หรือกรณีอื่นๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่ได้รับจากการใช้ การเข้าถึงหรือการไม่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือต่อความผิดพลาดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยเหตุที่เว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งาน

เรา (หมายความถึงรวมพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของเราทุกคน) ไม่จำต้องรับผิดต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียรายได้ ข้อมูล การใช้งาน โอกาสทางธุรกิจ ความนิยม หรือชื่อเสียง การสูญหายโดยบังเอิญ ผลเสียหายจากการสูญหาย ความทุกข์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีเหตุเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา (แม้ว่าจะมีการแจ้งความเสียหายนั้นให้เราทราบ) หรือการไม่ยอมรับหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา

การเข้าถึงเว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นสำหรับการใช้งานโดยพลเมืองไทย ผู้อาศัยถาวรในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (กรณีแต่งงานกับชาวไทยหรือมีใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทย) คำขอของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมกับเราได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การทำธุรกรรมทั้งหมดจะแจ้งราคาและต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์และบริการในเว็บไซต์ของเรานั้นมีไว้จำหน่ายหรือให้บริการเฉพาะในประเทศไทย และมีไว้สำหรับประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านเท่านั้นที่ถือเป็นข้อเสนอซึ่งเราอาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธก็ได้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของเรา หลังจากที่ท่านส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันการซื้อของท่านจากเรา

ข้อมูลและคำอธิบายบนเว็บไซต์ของเราไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น และการอธิบายความคุ้มครองเหมือนกับในเวลาที่นำไปปฏิบัติจริง ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงตารางความคุ้มครอง เอกสารกรมธรรม์ และ/หรือข้อกำหนดในการซื้อที่ออกให้ท่าน โดยเอกสารดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หากท่านส่งคำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ประกอบกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งสองส่วนนี้ขัดแย้งกัน ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะ (เงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ) เป็นสำคัญ

คำขอทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับและขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ รวมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลในกรมธรรม์ของท่าน

ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูล (โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน) ที่ท่านส่งให้เราในขณะใช้เว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้องและครบถ้วน สำหรับการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการขอให้ต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ บัตรเครดิตที่ท่านใช้จะต้องเป็นของท่านและไม่อยู่ในชื่อของบุคคลอื่น

การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ เช่น การซื้อกรมธรรม์ การจัดการกรมธรรม์ การต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น ซึ่งการทำธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ถือว่าสำเร็จจนกว่าเราจะได้รับการยืนยันคำขอนั้นของท่าน

การยืนยันของท่าน หมายถึง การสื่อสารใดๆ จากท่านที่ส่งมาถึงเราผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสื่อสารที่เป็นการตอบรับในข้อเสนอหรือการยืนยันการชำระเงินของท่าน

เมื่อที่อยู่อีเมล์ (email address) ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น อีกทั้งยังมีหน้าที่รักษาอีเมล์ของท่านให้ใช้การได้และสามารถรับอีเมล์ใหม่ได้ เราจะไม่รับผิดในกรณีส่งอีเมล์ไปแล้วแต่อีเมล์นั้นไม่สามารถใช้การได้ เว้นเสียแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาดของเราเอง

เราอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านอันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความผิดพลาดของกลไกคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การละเลยของผู้ให้บริการหรือการล้มเหลวของระบบการให้บริการ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเราทั้งสองฝ่าย

ตามขอบเขตของกฎหมาย เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสียหรือความเสียหายจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรรมไม่ว่าในเวลาใดหรือด้วยเหตุใด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามหากเราปฏิเสธการทำธุรกรรมนั้น

ท่านจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภัยทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีเอกสารบางอย่างที่เราไม่สามารถจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อบังคับทางกฎหมายและข้อจำกัดทางเทคนิค ซึ่งเราจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่านทางไปรษณีย์

การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

ท่านต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกอย่างแก่เรา มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ของท่าน ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของเราที่จะให้การประกันภัยกับท่านหรือไม่

ขั้นตอนการทำสัญญาประกันภัยซึ่งจะมีผลผูกพันเมื่อคู่สัญญาสนองรับกับเราผ่านเว็บไซต์ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ขอใบเสนอราคา: ท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน และรถยนต์ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2: รับใบเสนอราคา: ยืนยันความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ อันได้แก่

(1) – เลือกประเภทการประกันภัย

(2) – เลือกวงเงินความเสียหายส่วนแรกที่ท่านต้องการ ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง วงเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามจำนวนที่ระบุไว้ในตาราง

(3) – เลือกประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ที่ต้องการ

(4) – เลือกแผนการประกันภัย ระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อ

ประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของเรา (www.roojai.com) ได้รับประกันภัยจากบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย

การชำระเงิน

ท่านต้องชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด การต่ออายุกรมธรรม์ หรือการซื้อบริการอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยมีวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้

 1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถสั่งซื้อและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่วางใจได้ และมีความปลอดภัยสูง
 2. ชำระเงินผ่านธนาคาร เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร, โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีฯ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, โทรศัพท์มือถือ และ อินเตอร์เน็ต
 3. ชำระเงินด้วยสดได้ที่แฟมมิลีมาร์ท/เพย์แอทโพสต์/ บิ๊กซี/ เทสโก้ โลตัส /โรบินสัน / เซ็นทรัล และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และร้านที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 4. ชำระเป็นเงินสดหรือ เช็คในนาม บริษัท รู้ใจ จำกัด และนำมาชำระด้วยตัวเองที่บริษัท ตามที่อยู่ 4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 12 ยูนิต 12D01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ระหว่างเวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. (กรุณาระบุเลขที่ใบเสนอราคา (Quotation Number) ไว้ที่ด้านหลังของเช็ค)
 5. ชำระเป็นเงินสดด้วยตัวเองที่บริษัทโดยตรง ตามที่อยู่ บริษัท รู้ใจ จำกัด 4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 11 ยูนิต 11A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 (กรุณาระบุเลขที่ใบเสนอราคา (Quotation Number) ไว้ที่ด้านหลังของเช็ค)

โดยท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินแล้วเท่านั้น

บัญชีผู้ใช้ของท่าน

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ Roojai.com ได้ ในการลงทะเบียน ท่านจะต้องให้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น หากเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านมอบให้ เรามีสิทธิร้องขอให้ท่านยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียแก่การดำเนินงานของเรา

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลดังกล่าวนี้รวมไปถึงรายละเอียดของกรมธรรม์หรือธุรกรรมอื่นที่ท่านทำไว้กับเราด้วย

ข้อมูลต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเฉพาะท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ท่านจึงต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านเอง หากท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่านแก่บุคคลอื่น เราถือว่า ท่านได้ยอมรับในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว หากท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีของผู้อื่น หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลในบัญชีของผู้อื่น ท่านต้องรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำการแทนผู้นั้น หากท่านไม่มีอำนาจเช่นว่านั้น ท่านอาจมีความผิดตามกฎหมาย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา เราถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเรานำมาใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เราอาจมีการให้ลิงค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อท่านเลิกหรือหยุดใช้บริการของ Roojai.com และได้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นแล้ว เราถือว่า ท่านได้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นแล้ว

เว็บไซต์ของเราอาจมีหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลเกี่ยวกับการสมนาคุณพิเศษ การจัดสรร การส่งเสริมการขายโดยผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่สนับสนุน แนะนำ หรือรับรองข้อเสนอใดๆ หรือบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเหล่านั้น

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • รับใบเสนอราคาสำหรับตัวท่านเองหรือครอบครัวของท่าน
 • รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคาของความคุ้มครองประกันภัยสำหรับตัวท่านเองหรือครอบครัวของท่านหรือเพื่อนของท่าน
 • จัดการการทำธุรกรรมหรือการส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยสำหรับตัวท่านเองหรือสมาชิกครอบครัวโดยตรงของท่าน (โดยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้นก่อน)

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราไปในทางใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราขัดข้องหรือแย่ลง ท่านต้องรับทราบและยอมรับว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อทุกๆ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านต้องไม่กระทำโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือร่วมกับหรือโดยบุคคลที่สาม ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจาก (a) การเป็นลูกค้าโดยชอบ หรือ (b) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
 • กระทำการใดๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการขัดขวางการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ของเรา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ของเรา
 • กระทำการใดๆ ที่รวมถึงการใช้เครื่องมือเก็บสถิติข้อมูล เพื่อรวบรวม แพร่กระจาย ประมวลผล เฝ้าตรวจ หรือคัดลอกหน้าเว็บเพจใดๆ จากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูล กราฟฟิค หรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา
 • ใช้การประมวลผลอัตโนมัติใดๆ เพื่อรวบรวมหรือรวมข้อมูล เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา
 • กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดการใช้ ส่งต่อ ส่งผ่าน หรือดาวน์โหลดข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (แบนด์วิดท์) สูงมากผิดปกติในโครงข่ายระบบการเชื่อมต่อของเว็บไซต์ของเรา
 • กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแปลข้อมูลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ (การถอดรหัสโปรแกรมเพื่อดูว่ามีผลกับฮาร์ดแวร์อย่างไร) ความพยายามที่จะเปิดเผยซอร์สโค๊ด หรือการประมวลผลใดๆ หรือการเขียนโปรแกรมใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราและซอฟต์แวร์อื่น
 • คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งจากเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • นำชื่อ และ/หรือ โลโก้ของcom ไปใช้ในการใดๆ รวมถึงการโฆษณาหรือเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การเข้าแทรกแซงหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยมีเจตนาไม่สุจริต สร้างความเสียหาย หรือปฏิเสธการบริการจากเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าอื่นๆ จะถูกพิจารณาและตรวจสอบอย่างเข้มงวด เราจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันเว็บไซต์ของเราจากการกระทำอันไม่สุจริตดังกล่าว และเพื่อป้องกันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

www.roojai.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำการโดยเจตนาสุจริตบน www.roojai.com

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.roojai.com จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและจะดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเหมาะสม

www.roojai.com จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และจะแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ ภายใน 7 – 14 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นของเรื่องร้องเรียน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน และแนบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ พร้อมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขกรมธรรม์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายัง www.roojai.com โดยผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง “สำนักงานใหญ่ บริษัท รู้ใจ จำกัด” ที่อยู่ 4/222 อาคารฮาร์เบอร์ มอลล์ ชั้นที่ 11 ห้อง 11A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางอีเมล์

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางอีเมล์ ได้ที่: Customercare@roojai.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ www.roojai.com โดยส่งมาที่ อีเมล์ voiceofcustomer@roojai.com หรือ แฟกซ์ 033-030-334

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้แล้ว และจะแสดงวันเดือนปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ในส่วนบนสุดของเงื่อนไขและข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกครั้งที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

หากข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือว่าข้อกำหนดนั้นๆ ไม่มีอยู่และไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานอื่นที่เหลืออยู่

การเฝ้าตรวจโทรศัพท์และอีเมล์

การโทรศัพท์และการโต้ตอบทางอีเมล์กับเราที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่ระบบของท่านสู่เว็บไซต์ของเราอาจได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมและช่วยป้องกันการฉ้อโกง การนำข้อมูลการติดต่อดังกล่าวไปใช้ถือว่าท่านยินยอมให้ทำเช่นนั้นแล้ว

ขอบเขตและกฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากเกิดกรณีพิพาทขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตัดสินคดีในศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย บุคคลที่สาม ผู้ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของเราจะไม่มีสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับใช้เหนือเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

ค่าชดเชยและการยกเว้น

หากท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของเรา ท่านยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยให้เราสำหรับความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น รวมทั้งรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจเรียกคืนได้ อันเป็นผลมาจากการละเมิดของท่าน

หากท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของเรา แต่เราไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับท่านในทันที เรายังคงสามารถบังคับตามสิทธิของเราได้และยังสามารถได้รับการเยียวยาอันสืบเนื่องมาจากการละเมิดหรือผลจากการละเมิดของท่านอยู่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนลดการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV)

 • ลักษณะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV)กล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ หมายถึง กล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เพื่อให้มีลักษณะเดียวกับกล้องติดรถยนต์และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์
 • ประเภทกรมธรรม์ส่วนลดค่าเบี้ยประกันนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยรายใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลและรถยนต์กระบะส่วนบุคคลที่แจ้งว่า รถยนต์คันเอาประกันภัยมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซีซีทีวี (CCTV) โดยบริษัทประกันภัยให้ส่วนลดสำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.60 เป็นต้นไป
 • ข้อตกลงเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยร้องขอส่วนลดในขั้นตอนการขายกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายจะสอบถามข้อมูลเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยยืนยันการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ในรถยนต์คันขอเอาประกันภัย ตลอดจนการบันทึกไฟล์เสียงการสนทนา ว่าจะติดตั้งกล้องดังกล่าว ไว้ในส่วนด้านหน้าของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย สำหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำการซื้อกรมธรรม์ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจะสอบถามข้อมูลเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยยืนยันอีกครั้งในขั้นตอนของเวลคัมคอล (Welcome Call)ผู้ขอเอาประกันภัย ต้องแสดงภาพถ่ายและนำส่งภาพถ่ายการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัยให้กับบริษัท ในขณะที่ขอใบเสนอราคาที่มีส่วนลด หรือชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบมีส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ฝ่านทุกช่องทางบริษัท พร้อมยืนยันว่าจะติดตั้งกล้องดังภาพถ่ายที่นำส่งไว้ในส่วนด้านหน้าของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยส่วนลดนี้จะแสดงในส่วนของช่องส่วนลดอื่นๆ ของตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • การชดใช้ความเสียหายสำหรับกรมธรรม์ที่ได้รับส่วนลดสำหรับทุกกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกันภัย มีผลบังคับและมีชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบมีส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องส่งมอบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย ผ่านมาทางช่องทางที่บริษัทแจ้ง เพื่อบริษัทประกันภัย ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมต่อไปโดยไม่ชักช้ากรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย เมื่อมีการแจ้งเคลมและบริษัทตรวจพบว่าไม่ได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ในรถยนต์คันดังกล่าว หรือเมื่อบริษัทร้องขอไฟลล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ จากกล้องที่ติดตั้งในรถยนต์ดังกล่าว แต่ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถส่งมอบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้บริษัท หรือไม่ยินยอมส่งมอบไฟล์ภาพให้บริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าซ่อมรถคันเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันเอาประกันภัย 1,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งค่าเสียหายส่วนแรกนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่งบริษัทประกันที่อู่ซ่อมรถยนต์เมื่อรถยนต์ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำส่ง และบริษัทจะทำการโอนเงินค่าซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวให้กับอู่หรือศูนย์ซ่อมโดยหักค่าเสียหายส่วนแรกนี้จากค่าซ่อม
 • การพิจารณาให้ส่วนลดและค่าเสียหายส่วนแรก ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาสิทธิในการให้ส่วนลด 5% การติดตั้ดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อประกาศคำสั่งของ คปภ.เรื่องการให้ส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV)กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถ้าลูกค้าไม่พอใจและขอยกเลิกกรมธรรม์หากมีการชำระเบี้ยประกันก่อนหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว การบอกเลิกกรมธรรม์ด้วยความประสงค์นี้ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางการคืนเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (short rate)การยกเลิกกรมธรรม์ เจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัย ต้องนำส่งตารางกรมธรรม์ต้นฉบับใบกำกับภาษี พร้อมส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆ คืนให้กับบริษัท เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน จะทำการส่งคืนค่าเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งหรือผ่านช่องทางบัตรเครดิตหากมีการชำระเงินแบบหักบัตรเครดิต ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนการพิจารณาเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันเอาประกันภัย 1,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ที่เกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ที่ให้ส่วนลด 5% การติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV) นี้ ไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ การปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม กรณีเคลมทุจริตฉ้อฉล ของบริษัทประกันภัย

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง