นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม วิธีการใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้งานเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล การจัดการคุกกี้
Privacy Policy

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราในขณะที่มีการเก็บ เช่น ในฐานะผู้เอาประกัน ผู้เรียกร้องสิทธิ์ หรือผู้มุ่งหวัง รวมทั้งตามที่ได้มีการร้องขอ โดยลักษณะข้อมูลที่เราเก็บอาจเป็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ไฟล์ รูปภาพ และ วิดีโอ

โดยข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอาจมีข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลระบุตัวบุคคล

ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพการสมรส และอาชีพ

ข้อมูลติดต่อ

ซึ่งอาจรวมถึง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมลล์ และชื่อ Facebook ID

ข้อมูลทางการเงิน

ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติเครดิต และรายละเอียดทางการเงินอื่น ๆ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลระบุตัวยานพาหนะ ประวัติการขับขี่ กรมธรรมม์ประกันภัยอื่นๆที่คุณมีอยู่ วัตถุประสงค์ของการใช้ยานพาหนะ และข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้กับเรา


เราเก็บรวบรวมอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเมื่อ (ก) คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ข) คุณเปิดเผยต่อเรา (ค) บุคคลใด ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือได้รับการแต่งตั้งโดยคุณ (ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ บุคคลที่มีชื่อร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันกับคุณ และบุคคลอื่นใด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการกรอกใบคำขอเอาผลิตภัณฑ์ การเคลม และการจ่ายค่าชดเชย) เปิดเผยข้อมูลต่อเรา และ (ง) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้รับประกันภัย สถาบันการเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือแหล่งที่มาอื่นอันเชื่อถือได้ เช่น สมาคมประกันวินาศภัยไทย) ในกรณีของ (ค) เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล (“เจ้าของข้อมูล”) ได้ถูกเปิดเผยมายังเรา ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ที่จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการใช้และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่คุณ ซึ่งจะรวมถึงการที่เราจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของเรา (ข) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ของเราที่มีอยู่และพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ (ค) เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นใหม่ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่น กิจกรรมและโฆษณา (ง) สำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์และการดำเนินธุรกิจ และ (จ) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือภาระหน้าที่ของเราที่จะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลของคุณตามกฎหมาย เช่นกฎหมายประกันภัย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เรา (ก) ใช้ทั้งเทคโนโลยีการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสและกระบวนการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นโทเค็น เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณให้สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่นหมายเลขบัตรเครดิต (ข) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงานของเราที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น (ค) ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการอัพเดทเทคโนโลยีเป็นประจำ และ (ง) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อข้อมูลเหล่านั้นหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว


ระยะเวลาที่เราเก็บรักษา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัถตุประสงค์สำหรับการเก็บและใช้ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือเป็นการอนุญาตตามกฏหมายที่บังคับใช้ ซึ่งสำหรับกรณีส่วนใหญ่นั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาห้าปีภายหลังวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัยหรือมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ


การเข้าถึงบุคคลภายนอก

เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับที่เรามีต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น อาจมีการถูกเปิดเผย และ/หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวแล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลภายนอกอาจรวมถึงผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา สถาบันการเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น คปภ. หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ผู้ให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุและสถานที่รับซ่อมยานพาหนะ

เพื่อการดำเนินธุรกิจนั้น ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราไม่ได้มีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อบริษัทในกลุ่มของเรา รวมถึงบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล และนักลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย และ/หรือเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เว้นแต่กรณีตามสองวรรคก่อนหน้าและยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้บังคับ (ข) ตามความจำเป็นเพื่อการป้องกันเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อปกป้องผู้อื่นจากอันตราย และ (ค) เพื่อสาธารณประโยชน์

ในกรณีที่เราเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก เราจะแจ้งต่อบุคคลภายนอกเหล่านั้นถึงลักษณะอันเป็นความลับและหน้าที่ของพวกเขาในการจำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามความจำเป็นเท่านั้นและจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เพื่อการให้บริการต่อคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บในต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการปกป้องความเป็นส่วนตัวอาจมีมาตรฐานที่ต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยหรือมาตรฐานของเรา อย่างไรก็ดีเราจะปฏิบัติตามมาตราการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น การใช้งานเว็บไซต์ของเรา การรับบริการจากเรา และ/หรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเรา คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราได้รับมา ดังนี้


สิทธิในการเพิกถอน

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราในการเก็บรักษา ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของเราทำเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หรือไม่ ซึ่งหากเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว เราจะยืนยันให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และ/หรือนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ทั้งนี้คุณมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวได้

สิทธิในการแก้ไข

ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณนั้นไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน คุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ และความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวได้

สิทธิในการส่งต่อข้อมูล

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณกำลังถูกประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ

สิทธิในการจำกัดการประมวลผลหรือล้างข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราระงับ หรือจำกัดการใช้งาน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถาวร

การเพิกถอนความยินยอมของคุณ การจำกัด การระงับ หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการและ/หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อคุณได้อย่างเต็มที่

คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์เพื่อที่จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุกกี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ เราใช้คุกกี้ผ่านผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของคุณดีขึ้น


เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เราใช้งานคุกกี้ตามประเภท ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็น

บรรดาคุกกี้เหล่านี้ติดตามตัวตนของโปรไฟล์ Facebook ของคุณ และใช้ความมีตัวตนดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณโพสต์บนเว็บไซต์ของเราเพื่อแลกรับ Roojai Rewards ภายหลังจากการซื้อของคุณ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บหนึ่งปี (ต่อเนื่อง)

คุกกี้เพื่อการเก็บสถิติ

บรรดาคุกกี้เหล่านี้ติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณ เพื่อที่จะได้ทราบถึงจำนวนครั้งการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆหรือการใช้งานอื่นของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บหนึ่งปีถึงสองปี (ต่อเนื่องกัน)

ในบางกรณีเราอาจใช้คุกกี้ทั้งสองประเภทโดยผ่านผู้ให้บริการภายนอก


การบริหารจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการ ปิดกั้น และลบคุกกี้บนบราวเซอร์ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการโดยสามารถคลิกที่ลิ้งค์: Allaboutcookies.

การเชื่อมโยงภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเราไม่สามารถรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณได้ ดังนั้นเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์อื่นจะจัดให้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาตรฐานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ "วันที่อัพเดทล่าสุด" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดส่งข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆของคุณ หรือแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มายัง DPO@roojai.com ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่คุณได้ส่งคำถามหรือแบบฟอร์มคำขอ

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ได้จาก แบบคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


*อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564