นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา เช่น ในฐานะผู้เอาประกัน ผู้เรียกร้องสิทธิ์ หรือผู้มุ่งหวังโดยข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอาจมีข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพการสมรส และอาชีพ

 2. ข้อมูลติดต่อ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมลล์ และชื่อ Facebook ID

 3. ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต / เดบิต ประวัติเครดิต และรายละเอียดอื่น ๆ

 4. ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลระบุตัวยานพาหนะ ประวัติการขับขี่ กรมธรรมม์ประกันภัยอื่น ๆที่คุณมีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้ยานพาหนะ


เราเก็บรวบรวมอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวมและจัดเก็บเมื่อ (ก) คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ข) คุณเปิดเผยต่อเรา และ (ค)บุคคลใด ๆ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ บุคคลที่มีชื่อร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันกับคุณ และบุคคลอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการสมัคร การเรียกร้องสิทธิ์ และการชดเชย) เปิดเผยข้อมูลต่อเรา ในกรณีของ (ค) เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล (“เจ้าของข้อมูล”) ได้ถูกเปิดเผยมายังเรา มีให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ที่จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


เหตุผลที่เราเก็บรวบรวม และวิธีการใช้และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) เพื่อจัดให้มีการบริการและผลิตภัณฑ์ของเราแก่คุณ (ข) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเรา และพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ (ค) เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือกำลังจะมาใหม่ของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่น กิจกรรมและโฆษณา และ (ง) สำหรับการบริหารเว็บไซต์และการดำเนินธุรกิจ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เรา (ก) ใช้ทั้งเทคโนโลยีการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสและกระบวนการแปลงข้อมูลกลายเป็นโทเค็น เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่นหมายเลขบัตรเครดิต (ข) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงานของเราที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น (ค) ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการอัพเดทเทคโนโลยีเป็นประจำ และ (ง) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไปแล้ว


การเข้าถึงบุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ต่อบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก บริษัทในกลุ่มของเรา บริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการภายนอก โดยปราศจากความยินยอมจากคุณ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้(ก) หากตฎหมายที่บังคับใช้ใดบังคับไว้ (ข) หากมีความจำเป็นเพื่อการป้องกันเหตุฉุกเฉิน หรือการปกป้องผู้อื่นจากอันตราย และ (ค) เพื่อทำการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์

ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานที่ซ่อมยานพาหนะ ธุรกิจรถเช่า ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ผู้สอบบัญชี นักกฎหมาย และผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ เราจะกำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวทราบถึงลักษณะที่เป็นความลับและหน้าที่ของพวกเขาในการจำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การใช้คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์เพื่อที่จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณ โดยคุกกี้เหล่านี้จะทำให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของคุณได้ และรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ เราไม่ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราในขณะนี้ แต่เราอาจใช้เครื่องมืออื่น ๆ จากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Google Analytics ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงการใช้เว็บไซต์ของเราโดยคุณ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น


สิทธิของคุณ

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา การรับบริการของเรา และ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอน คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเรา ที่จะเก็บรักษา ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของเราทำเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือไม่ และในกรณีที่เรามีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกำลังถูกประมวลผล และ/หรือเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลดังกล่าว

  สิทธิในการแก้ไข ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นที่ล่าสุด คุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ และความล้าสมัยของข้อมูล

  สิทธิในการส่งต่อข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณกำลังถูกประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ

  สิทธิในการจำกัดการประมวลผลหรือล้างข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราระงับ หรือจำกัดการใช้งาน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถาวร

การเพิกถอนความยินยอมของท่าน การจำกัด การระงับ หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจขัดขวางความสามารถของเราในการจัดให้มีการบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ของเรา


การเชื่อมโยงภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ ในการที่มีลิงค์ดังกล่าวเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์อื่นๆจะจัดให้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาตรฐานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ “วันที่อัพเดต” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อเราผ่านทาง service@roojai.com


*อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (08/02/2562)