นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการของเรา ดังนั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์  ประวัติการขับขี่ และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยที่ผ่านมาของท่าน รวมทั้งข้อมูลทางการเงินในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับเรา

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Roojai.com โดยไม่ระบุตัวตนได้ แต่การเยี่ยมชมดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไข และข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

ในขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัครเพื่อขอรับความคุ้มครองจากการประกันภัย หรือในการเคลมภายใต้กรมธรรม์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา เราอาจขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อท่านต้องการซื้อประกันภัยหรือบริการในชื่อร่วม หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นกับเรา ท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบโดยแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นกับเรา

นอกจากนี้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Roojai.com เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านไว้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าถึงบริการของ Roojai.com

การใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้:

  • เพื่อยืนยันว่าท่านมีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการของเรา
  • เพื่อช่วยให้ท่านเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่ท่านเลือก
  • เพื่อใช้บริการของ Roojai.com ให้ได้มากที่สุด และปรับการเข้าดูแต่ละครั้งของท่านตามที่ท่านต้องการด้วยการจดจำการกำหนดค่าตำแหน่ง ประเภทของแบบประกัน รวมถึงประวัติการค้นหาข้อมูลของท่านบน Roojai.com
  • เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการกับระบบของเรา
  • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้ดีที่สุด
  • เพื่อติดต่อกลับท่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ตามที่แจ้งเพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หน่วยงาน หรือองค์กรใดโดยปราศจากความยินยอม เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
  • ในกรณีที่เป็นการอำนวยความสะดวก หรือเป็นการทำให้ธุรกรรมของท่านลุล่วงไปได้ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของท่านให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Roojai.com เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลมประกัน ผู้ประเมินวินาศภัย อู่ซ่อม เป็นต้น
  • ในกรณีที่เรามอบหมายให้มีบุคคลภายนอกภายนอกเข้ามาดำเนินการบางอย่างเพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่เราเลือกมาให้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของท่าน เช่น เราอาจแจ้งที่อยู่อีเมล์ ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมไว้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวช่วยกำหนดแนวโน้มและการนำเสนอบริการของ Roojai.com เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เรากำหนดให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเอง เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะนี้ไว้อย่างชัดแจ้ง

การติดต่อกับบุคคลอื่นๆ

เราจะติดต่อกับคู่สมรสหรือคู่ครองของท่านในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ติดต่อเราแทนท่านเพื่อแจ้งว่าเป็นผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ โดยมีการยืนยันการตรวจสอบเลขประจำตัวและได้รับการพิสูจน์จากเราแล้ว หากท่านต้องการให้ผู้อื่นจัดการกับกรมธรรม์แทนท่านในขั้นตอนเบื้องต้น หรือ ในกรณีพิเศษที่ท่านต้องการให้เราติดต่อกับบุคคลอื่นแทนท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบ

การจัดเก็บข้อมูล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีความปลอดภัย  เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีข้อกำหนดสำหรับพนักงานที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการท่าน

เราใช้การเข้ารหัสเพื่อเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต จะถูกเก็บโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของธนาคาร ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่รัดกุมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี แม้ว่า Roojai.com จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแล้ว การสกัดกั้นหรือการเข้าถือสิทธิข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่สามก็อาจจะยังเกิดขึ้นได้ ท่านจึงอาจต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเองสำหรับกรณีเช่นว่านี้

คุกกี้และเครื่องมือติดตาม

คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว

Roojai.com มีการใช้เทคโนโลยีคุกกี้ และเครื่องมือติดตามอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลทางสถิติของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการของ Roojai.com เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเรา รวมทั้งในการบริหารจัดการเว็บไซต์

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

Roojai.com อาจมีการลิงค์ให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อท่านเลิกหรือหยุดใช้บริการของ Roojai.com ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เข้าถึงได้จาก Roojai.com เราขอแนะนำให้ท่านอ่านแถลงการณ์ และ/หรือ นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์ดังกล่าว

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราซึ่งต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้ ท่านสามารถจัดการกับข้อมูลบางอย่างของท่านได้ด้วยตนเอง ผ่านทางการตั้งค่าบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ของเรา

ท่านมีสิทธิขอไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ท่านอาจเลือกไม่รับอีเมล์ ด้านการตลาดของเรา หรืออีเมล์ อื่นที่เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของเรา โดยการแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมล์ นั้น

ท่านมีสิทธิตรวจสอบว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านไว้ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ หากท่านต้องการตรวจสอบเรื่องนี้ โปรดส่งคำร้องขอมาที่ บริษัท รู้ใจ จำกัด, 4/222 อาคารฮาร์เบอร์ มอลล์ ชั้นที่ 11 ห้อง 11A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายนี้ และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการของ Roojai.com

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

(1) ทางอีเมล์ ที่ CustomerCare@roojai.com หรือ
(2) ทางโทรศัพท์ ที่ หมายเลข 02-582-8899

*ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 1 ธันวาคม 2558