หมวดคำศัพท์ประกันภัย

Insurance Glossary

การอนุโลมไม่ปรับค่าเบี้ยประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ

การอนุโลมไม่ปรับค่าเบี้ยประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นอีกหนึ่งประเภทของประกันรถยนต์ ซึ่งจะช่วยให้ค่าเบี้ยประกันของคุณไม่สูงขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุครั้งแรก ซึ่งข้อเสนอความคุ้มครองประเภทนี้ยังไม่แพร่หลายนัก จะมีเพียงบางบริษัทประกันภัยเท่านั้นที่ใช้เสนอแก่ผู้เอาประกันเพื่อจูงใจในการทำสัญญาประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณความเสี่ยงด้านการประกันภัยและเบี้ยประกันภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทประกันภัยยังคงมีเสถียรภาพทางการเงินและมีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินให้กับลูกค้าหากเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยพวกเขาจะดูแลการตั้งราคา ติดตามแนวโน้มการขับขี่เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดจำนวนเงินสำรองเพื่อใช้ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ

มูลค่าที่แท้จริง

มูลค่าที่แท้จริง หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาดของทรัพย์สิน คิดจากมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา

ประกันฝ่ายคู่กรณี / บริษัทประกันของคู่กรณี

ประกันของคู่กรณี คือ ผู้ที่บริษัทประกันภัยของคู่กรณีส่งมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติรถชน คุณจะต้องขอข้อมูลประกันของคู่กรณี เช่นเดียวกับที่คุณต้องให้ข้อมูลบริษัทประกันของคุณกับคู่กรณี เพื่อให้บริษัทประกันของทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

อะไหล่หลังการขาย

อะไหล่หลังการขาย หมายถึง ชิ้นส่วนรถยนต์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้าไปในรถหลังการซื้อ ซึ่งไม่ใช่ชิ้นส่วนมาตรฐานโรงงานหรือเป็นอะไหล่จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนเพิ่มเติมของรถ ไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือเพิ่มสมรรถนะ โดยสิ่งนี้อาจส่งผลต่อเบี้ยประกันหรือประเภทความคุ้มครองที่คุณจะทำประกันได้

ตัวแทน

ตัวแทน คือ บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยหรือผู้ให้บริการประกันภัยอย่างเป็นทางการ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรายละเอียดต่าง ๆ ได้

คำขอแก้ไขเพิ่มเติม

คำขอแก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัญญากรมธรรม์ประกันภัยขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองบนกรมธรรม์

อุปกรณ์กันขโมย

อุปกรณ์กันขโมย คือ อุปกรณ์ที่ติดไว้ในรถยนต์เพื่อป้องกันการขโมยรถ โดยการติดตั้งอุปกรณ์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่รถถูกโจรกรรมได้อย่างมาก และสำหรับบริษัทประกันภัยบางแห่ง ถ้ามีการติดอุปกรณ์กันขโมยในรถอาจจะช่วยให้เบี้ยประกันลดลง

ระบบเบรก ABS

ระบบเบรก ABS เป็นระบบความปลอดภัยที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งในรถยนต์เพื่อช่วยในการเบรก โดยจะป้องกันการเบรกจน “ล้อล็อก” ซึ่งอาจทำให้รถเสียหลักหรือไถลจนคุมทิศทางไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่สูญเสียการควบคุมรถ ดังนั้นรถที่ติดตั้งระบบ ABS จะปลอดภัยกว่า และอาจส่งผลให้เบี้ยประกันถูกลงสำหรับบริษัทประกันบางแห่ง

เป็นฝ่ายผิด

เป็นฝ่ายผิด (At-fault) เป็นคำที่ใช้อธิบายฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ในการชดใช้ความเสียหายของรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ความเสียหายต่อรถยนต์

หมายถึง ความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ

ความคุ้มครองค่าประกันตัว

การคุ้มครองค่าประกันตัวตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยถูกจับกุมหรือถูกจำคุก

ผู้รับผลประโยชน์

ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยจะคุ้มครองการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกเมื่ออุบัติเหตุเกิดจากการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้เอาประกันภัย

นายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)

องค์กรที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลและผู้รับประกันภัย ให้ขายประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ความเสียหายจากการโจรกรรมหรือการลักทรัพย์

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถคันเอาประกันที่เกิดจากการบุกรุกเพื่อเข้าไปครอบครองหรือนำไปใช้ โดยผู้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

การยกเลิกกรมธรรม์

การยุติความคุ้มครองโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

การคุ้มครองความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแผนประกัน อาจต้องได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถึงระยะสุดท้าย

ประกันรถยนต์

การคุ้มครองความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการขับขี่หรือการเป็นเจ้าของรถยนต์ ที่จะคุ้มครองคุณในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อาจให้ความคุ้มครองการชน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก น้ำท่วม และภัยพิบัติอื่น ๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับประเภทประกันของคุณ ในประเทศส่วนใหญ่ ผู้ขับขี่จะต้องมีมูลค่าความรับผิดขั้นต่ำ ซึ่งรวมถึง ความคุ้มครองจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน

กลุ่มประกันรถยนต์

คือ วิธีการจัดหมวดหมู่รถยนต์ รุ่น ยี่ห้อ และผู้ขับขี่ของบริษัทประกันภัย เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับแต่ละคน โดยผู้รับพิจารณาประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินอัตราค่าเบี้ย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ขับขี่จ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่ยุติธรรมตามระดับความเสี่ยงของตน

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง และเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงกว้าง เช่น สึนามิ พายุเฮอริเคน และน้ำท่วม

ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ

ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ คือ ผู้ที่เคลมประกัน

ผู้ตรวจสอบการเรียกร้องสินไหมหรือผู้ประเมินการเรียกร้องสินไหม

ผู้ตรวจสอบการเรียกร้องสินไหม คือ ตัวแทนจากบริษัทประกันที่รับผิดชอบและตรวจสอบรายละเอียดการเรียกร้องสินไหม

การชน

ความเสียหายต่อรถที่เกิดจากการชนกับวัตถุหรือรถคันอื่น (เช่น รถของคุณถอยชนเสาไฟขณะออกจากที่จอดรถ ทำให้กันชนของรถคันเอาประกันเสียหาย)

ความคุ้มครองจากการชน

ความคุ้มครองการชน จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่าง ๆ ต่อรถยนต์คันที่เอาประกัน ไม่ว่าจะเกิดจากการชนหรือถูกชนโดยรถยนต์ วัตถุ หรือการพลิกคว่ำ โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ทุนประกัน และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามหน้าตารางกรมธรรม์

การประมาณราคางานซ่อม

การประมาณราคางานซ่อม หมายถึง การที่บริษัทประกันขอให้คุณ (ผู้ถือกรมธรรม์) ส่งค่าประมาณการซ่อมและใบเสนอราคาจากหลาย ๆ บริษัทมาเพื่อประกอบการพิจารณาการเคลม ซึ่งอาจหมายถึงการซ่อมแซมรถยนต์ หรือ การซ่อมแซมบ้าน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมถึงการสูญหาย ความเสียหาย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถถูกทำลาย รวมถึงความเสียหายจากน้ำท่วม ไฟไหม้ และ/หรือถูกโจรกรรม

ประกันภัยภาคบังคับ

ประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องมี ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน เช่น การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ใช้รถและบุคคลภายนอกที่เกิดจากการใช้รถ

เงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยที่ระบุรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย (ผู้เอาประกันภัยและผู้ให้บริการประกันภัย)

ประกันโรคร้ายแรง

คือ ความคุ้มครองในรูปแบบของเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ไข้เลือดออก มะเร็ง การปลูกถ่ายอวัยวะ ฯลฯ ซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ในประกันสุขภาพ โดยทั่วไปบริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนให้เมื่อผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์

แต่งรถ

รถยนต์ที่มีการดัดแปลงหรือตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานที่ผลิต รวมถึงการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขายเพื่อมาใช้เพิ่มสมรรถนะหรือความสวยงามของรถ ซึ่งส่งผลต่อการปรับค่าเบี้ยประกันรถยนต์ให้สูงขึ้น

ความเสียหาย

ความเสียหาย คือ ค่าเสียหายที่เป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่บุคคลหรือนิติบุคคลต้องจ่ายให้กับบุคคลอื่น (เช่น การชนที่คุณเป็นฝ่ายผิด)

คำแถลงผู้เอาประกัน

คำแถลงผู้เอาประกัน หมายถึง เนื้อหากรมธรรม์ประกันภัยของคุณ ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ทรัพย์สิน (หรือบุคคล) ที่ระบุไว้ให้เอาประกันภัย สถานที่ คำอธิบาย ระยะเวลาของกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกันภัย รวมถึงมูลค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากการพิจารณาข้อมูลทุกส่วนที่ผู้เอาประกันให้ไว้

การปฏิเสธ

ผู้รับประกันภัยไม่รับผิดชอบในการคุ้มครองรถหรือบุคคลตามกรมธรรม์ประกันภัย

การเสื่อมราคา

มูลค่าของรถลดลงตามอายุการใช้งาน

การวินิจฉัย / การวินิจฉัยทางการแพทย์

กระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตรวจสอบและแจ้งผลการเจ็บป่วยของบุคคลโดยพิจารณาจากอาการเบื้องต้น

ผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่มีชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยหรือชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนหรือการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน คือ ความคุ้มครองประเภทหนึ่งที่มีเพิ่มเป็นบริการเสริม นอกเหนือจากความคุ้มครองทั่วไป เช่น

  • การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจเมื่อรถล็อค
  • การให้บริการลากรถที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
  • การให้บริการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
  • การให้บริการเติมลมหรือเปลี่ยนยางรถยนต์

การสลักหลังกรมธรรม์

คือ ขั้นตอนการเพิ่มเนื้อหาในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยขั้นพื้นฐาน ต่างจากการขอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่ทำไว้ในสัญญา

ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess / Deductible)

ค่าเสียหายส่วนแรกมี 2 ประเภท

  1. ค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์ คือ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายหากเคลมประกันแล้วเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี การเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์สูงขึ้นทำให้เบี้ยประกันภัยลดลง
  2. ค่าเสียหายส่วนแรกตามข้อกำหนด/คปภ. คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเพื่อเคลมประกันสำหรับอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง

ประกันอะไหล่รถยนต์

คือ อีกหนึ่งรูปแบบความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของอะไหล่จากการใช้งานปกติไม่ใช่จากอุบัติเหตุ โดยอะไหล่รถยนต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการรับประกันโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์แล้ว

วันหมดอายุ

วันที่ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

ความคุ้มครองประกันอัคคีภัย

การคุ้มครองประกันภัยความเสียหายหรือสูญหายของรถที่เกิดจากไฟไหม้

ระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Freelook Period)

ระยะเวลาที่กำหนดหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถตรวจสอบแผนความคุ้มครองและแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่มีค่าปรับ

ระยะเวลาผ่อนผัน

ระยะเวลาหลังจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยที่ยังสามารถชำระได้โดยกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลคุ้มครองต่อเนื่อง

ประกันสุขภาพ

รูปแบบความคุ้มครองเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ จากอุบัติเหตุทางร่างกาย การเจ็บป่วยจากโรคภัยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

ประกันบ้าน

รูปแบบความคุ้มครองประเภทหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ของคุณ ได้แก่

  • ไฟไหม้
  • โจรกรรม
  • การถูกทำลายทรัพย์สิน
  • และอื่น ๆ

การประกันภัย

คือ ความคุ้มครองทางการเงิน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือเสียชีวิต โดยมีสัญญาความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้

การเคลมประกัน

การแจ้งเคลมไปยังบริษัทประกันภัย โดยอาจการเรียกร้องเป็นค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงิน หรือการชดเชยในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การซ่อม สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

ความเสี่ยงที่ครอบคลุมการรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยที่มีต่อบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคล เช่น การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยรถยนต์ หรือการประกันชีวิต โดยจะให้ความคุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุรถยนต์หรือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

กรมธรรม์ประกันภัย / เล่มกรมธรรม์

หนังสือรายละเอียดสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยให้ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยสรุปความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยจะชดเชยทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อแลกกับเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกัน

ราคาเบี้ยประกันที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บ โดยอัตราค่าเบี้ยจะเป็นไปตามรายละเอียดรถคันเอาประกัน และประวัติหรือข้อมูลของผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันภัย

ผู้ที่ซื้อและถือกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถของตน

ผู้รับประกันภัย

บริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ของบริษัทนั้น ๆ ได้ถูกขายให้กับผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันชีวิต

ความคุ้มครองประกันชีวิต หมายถึง ความคุ้มครองที่สามารถให้หลักประกันทางการเงินแก่คนที่คุณรักและผู้อยู่ในความอุปการะหากคุณเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร และกรมธรรม์นี้คุณสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ที่จะรับผิดชอบทรัพย์สินและมรดกของคุณ) หรือระบุผู้รับผลประโยชน์ได้หลายคน เพื่อรับผลประโยชน์กรณีที่คุณเสียชีวิต

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่สามารถใช้ได้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประกันรถมอเตอร์ไซค์หรือประกันบิ๊กไบค์

การคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากการขับขี่หรือการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ อาจให้ความคุ้มครองการชน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย

ส่วนลดประวัติดี

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่ตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการขับขี่ดี (เช่น ไม่มีการเคลมประกันจากกรณีที่เป็นฝ่ายผิด)

ระบุชื่อผู้ขับขี่

บุคคลที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผู้ขับขี่หลักหรือผู้ขับขี่เพิ่มเติมสำหรับรถคันเอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยส่วนใหญ่อนุญาตให้ระบุชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยได้ 3 คน หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อในกรมธรรม์ใช้รถคันเอาประกันภัย อาจมีการเสียค่าปรับบางอย่างเพื่อใช้สิทธิในความคุ้มครองประกันภัยโดยขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองนั้น ๆ หากผู้ขับขี่เพิ่มเติมที่มีชื่อระบุอยู่ในกรมธรรม์เกิดอุบัติเหตุหรือแจ้งเคลมประกัน จะส่งผลต่อส่วนลดเบี้ยประวัติดี เนื่องจากมีชื่อระบุอยู่ในกรมธรรม์

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การคุ้มครองความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือร้ายแรง ไม่รวมถึงการเจ็บป่วย โรคประจำตัว หรือสภาพที่เป็นอยู่ก่อน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

สรุปรายละเอียดทั้งหมดของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

สภาพที่มีอยู่ก่อน

การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือโรคประจำตัวของผู้เอาประกันภัยที่เป็นอยู่ก่อนซื้อประกันสุขภาพถือเป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน อาจรวมถึงความผิดปกติด้านสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคลูปัส โรคซึมเศร้า หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ ที่อาจเป็นอาการเริ่มต้นของการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย

ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดแบ่งเป็นงวดตามสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผลจากความประมาทหรือโดยเจตนา

ใบเสนอราคา

เอกสารหรือข้อมูลที่ระบุทุนประกันภัยโดยประมาณเพื่อรับประกันภัยรถโดยพิจารณาจากข้อมูลรถและข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

ค่าซ่อม

จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินที่เสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

ภาษีรถยนต์

ภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมการขนส่งทางบกในแต่ละปีตามขนาดเครื่องยนต์ของรถ รถที่วิ่งบนถนนทุกสายต้องติดสติกเกอร์ที่กรมการขนส่งทางบกจัดส่งให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระภาษีรถยนต์

เงินเอาประกันภัย / ทุนประกันภัย

จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายสำหรับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้รับประกันภัยคิดเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยเมื่อมีการเคลมประกันกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด โดยปกติค่าบริการเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาหนึ่งปีหรือนานจนกว่าผู้ขับขี่จะแสดงหลักฐานถึงพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนที่ดีขึ้น

ทุพพลภาพชั่วคราว

ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานประจำได้ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การโจรกรรม (การโจรกรรมรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์)

คือการสูญหายของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ และถูกระบุให้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันรถยนต์หรือประกันรถมอเตอร์ไซค์

บุคคลภายนอก

บุคคลภายนอก คือ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

เป็นการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บ เช่น คนเดินถนน ผู้โดยสาร จนถึงยานพาหนะ หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานประจำหรือทำงานเพื่อค่าตอบแทนใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิงและถาวร

การรับประกันภัย

กระบวนการวิเคราะห์ จำแนก และคำนวณความเสี่ยงในการรับประกันภัยโดยพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัว ประวัติ และยานพาหนะ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดหรือปฏิเสธการรับประกันภัย

ประกันภัยยานพาหนะภาคสมัครใจ

ความคุ้มครองประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและยานพาหนะมากกว่าประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลารอคอย (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง)

ระยะเวลาก่อนประกันภัยเริ่มคุ้มครอง แต่หลังจากผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันจะยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเคลมประกันในระหว่างระยะเวลารอคอยนี้