หมวดคำศัพท์ประกันภัย

ความคุ้มครองค่าประกันตัว

การคุ้มครองค่าประกันตัวตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยถูกจับกุมหรือถูกจำคุก

ผู้รับผลประโยชน์

ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยจะคุ้มครองการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกเมื่ออุบัติเหตุเกิดจากการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้เอาประกันภัย

นายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)

องค์กรที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลและผู้รับประกันภัย ให้ขายประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เอาประกันภัย

การโจรกรรมหรือการลักทรัพย์

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถคันเอาประกันที่เกิดจากการบุกรุกเพื่อเข้าไปครอบครองหรือนำไปใช้ โดยผู้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

การยกเลิกกรมธรรม์

การยุติความคุ้มครองโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

การคุ้มครองความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแผนประกัน อาจต้องได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถึงระยะสุดท้าย

ประกันภัยรถยนต์

การคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากการขับขี่หรือการเป็นเจ้าของรถยนต์ อาจให้ความคุ้มครองการชน บุคคลภายนอก ภัยพิบัติ และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย

การชน

ความเสียหายต่อรถที่เกิดจากการชนกับวัตถุหรือรถคันอื่น (เช่น รถของคุณถอยชนเสาไฟขณะออกจากที่จอดรถ ทำให้กันชนของรถคันเอาประกันเสียหาย)

ครอบคลุม

ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมถึงการสูญหาย ความเสียหาย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถถูกทำลาย รวมถึงความเสียหายจากน้ำท่วม ไฟไหม้ และ/หรือถูกโจรกรรม

ประกันภัยภาคบังคับ

ประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องมี ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน เช่น การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ใช้รถและบุคคลภายนอกที่เกิดจากการใช้รถ

การปฏิเสธ

ผู้รับประกันภัยไม่รับผิดชอบในการคุ้มครองรถหรือบุคคลตามกรมธรรม์ประกันภัย

การเสื่อมราคา

มูลค่าของรถลดลงตามอายุการใช้งาน

การวินิจฉัย / การวินิจฉัยทางการแพทย์

กระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตรวจสอบและแจ้งผลการเจ็บป่วยของบุคคลโดยพิจารณาจากอาการเบื้องต้น

ผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่มีชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยหรือชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess / Deductible)

ค่าเสียหายส่วนแรกมี 2 ประเภท

  1. ค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์ คือ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายหากเคลมประกันแล้วเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี การเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์สูงขึ้นทำให้เบี้ยประกันภัยลดลง
  2. ค่าเสียหายส่วนแรกตามข้อกำหนด/คปภ. คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเพื่อเคลมประกันสำหรับอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง

วันหมดอายุ

วันที่ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

ความคุ้มครองประกันอัคคีภัย

การคุ้มครองประกันภัยความเสียหายหรือสูญหายของรถที่เกิดจากไฟไหม้

ระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Freelook Period)

ระยะเวลาที่กำหนดหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถตรวจสอบแผนความคุ้มครองและแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่มีค่าปรับ

ระยะเวลาผ่อนผัน

ระยะเวลาหลังจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยที่ยังสามารถชำระได้โดยกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลคุ้มครองต่อเนื่อง

การเคลมประกัน

การแจ้งจากผู้เอาประกันภัยถึงผู้รับประกันภัย เพื่อเรียกร้องเงินหรือเงินชดเชยในรูปแบบอื่นตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ (เช่น ค่าซ่อมรถ)

ผู้เอาประกันภัย

ผู้ที่ซื้อและถือกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถของตน

ผู้รับประกันภัย

บริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ นายหน้าประกันภัย หรือ ผู้ให้บริการประกันภัย ที่ขายกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย / เล่มกรมธรรม์

หนังสือสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยให้ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย ปกติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสรุปความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยจะชดเชยทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อแลกกับเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่สามารถใช้ได้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถจักรยานยนต์หรือประกันภัยบิ๊กไบค์

การคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากการขับขี่หรือการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ อาจให้ความคุ้มครองการชน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย

ส่วนลดประวัติดี

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่ตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการขับขี่ดี (เช่น ไม่มีการเคลมประกันจากกรณีที่เป็นฝ่ายผิด)

ระบุชื่อผู้ขับขี่

บุคคลที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผู้ขับขี่หลักหรือผู้ขับขี่เพิ่มเติมสำหรับรถคันเอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยส่วนใหญ่อนุญาตให้ระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยได้ 3 คน หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อในกรมธรรม์ใช้รถคันเอาประกันภัย อาจมีการเสียค่าปรับบางอย่างเพื่อใช้สิทธิในความคุ้มครองประกันภัย หากผู้ขับขี่เพิ่มเติมที่มีชื่อระบุอยู่ในกรมธรรม์เกิดอุบัติเหตุหรือแจ้งเคลมประกัน จะส่งผลต่อส่วนลดเบี้ยประวัติดี เนื่องจากมีชื่อระบุอยู่ในกรมธรรม์

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การคุ้มครองความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือร้ายแรง ไม่รวมถึงการเจ็บป่วย โรคประจำตัว หรือสภาพที่เป็นอยู่ก่อน

เงินเอาประกันภัย / ทุนประกันภัย

จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายสำหรับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

สรุปรายละเอียดทั้งหมดของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยเรียกเก็บเพื่อแลกกับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยโดยพิจารณาจากข้อมูลรถและข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

สภาพที่มีอยู่ก่อน

การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือโรคประจำตัวของผู้เอาประกันภัยที่เป็นอยู่ก่อนซื้อประกันสุขภาพถือเป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน อาจรวมถึงความผิดปกติด้านสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคลูปัส โรคซึมเศร้า หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ ที่อาจเป็นอาการเริ่มต้นของการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย

ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดแบ่งเป็นงวดตามสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผลจากความประมาทหรือโดยเจตนา

ใบเสนอราคา

เอกสารหรือข้อมูลที่ระบุทุนประกันภัยโดยประมาณเพื่อรับประกันภัยรถโดยพิจารณาจากข้อมูลรถและข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

ค่าซ่อม

จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินที่เสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

ภาษีรถยนต์

ภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมการขนส่งทางบกในแต่ละปีตามขนาดเครื่องยนต์ของรถ รถที่วิ่งบนถนนทุกสายต้องติดสติกเกอร์ที่กรมการขนส่งทางบกจัดส่งให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระภาษีรถยนต์

ค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้รับประกันภัยคิดเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยเมื่อมีการเคลมประกันกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด โดยปกติค่าบริการเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาหนึ่งปีหรือนานจนกว่าผู้ขับขี่จะแสดงหลักฐานถึงพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนที่ดีขึ้น

ทุพพลภาพชั่วคราว

ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานประจำได้ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

บุคคลภายนอก

บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานประจำหรือทำงานเพื่อค่าตอบแทนใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิงและถาวร

การรับประกันภัย

กระบวนการวิเคราะห์ จำแนก และคำนวณความเสี่ยงในการรับประกันภัยโดยพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัว ประวัติ และยานพาหนะ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดหรือปฏิเสธการรับประกันภัย

ประกันภัยยานพาหนะภาคสมัครใจ

ความคุ้มครองประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและยานพาหนะมากกว่าประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลารอคอย (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง)

ระยะเวลาก่อนประกันภัยเริ่มคุ้มครอง แต่หลังจากผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันจะยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเคลมประกันในระหว่างระยะเวลารอคอยนี้