คำถามที่พบบ่อย

คำที่ใช้อธิบายด้านล่างนี้ เพื่อความเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สำหรับรายละเอียดทั้งหมดโปรดอ่านในเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ ซึ่งใช้อ้างอิงในกรณีที่มีข้อพิพาทเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย Roojai.com

คำถามประกันภัยทั่วไป

อะไรคือคำจำกัดความของประกันภัย?

การประกันภัย คือ การโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่ผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยก่อน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยรถ หมายถึงอะไร?

การประกันภัยรถ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดดขึ้นกับรถ รวมถึงความเสียหายที่รถคันนั้นทำให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถคันนั้นด้วย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สัญญาประกันภัยคืออะไร?

สัญญาประกันภัย คือ สัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้เอาประกันภัยตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยก่อน

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คืออะไร?

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คือ ประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี ซึ่งคุ้มครองต่อชีวิต หรือการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่รวมถึงบุคคลอื่นอันมีสาเหตุมาจากรถคันนั้น ซึ่งความคุ้มครองจำกัดสูงสุดเพียง 500,000 บาท และไม่คุ้มครองความเสียหายใด ๆ ต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย หรือของบุคคลภายนอก ดังนั้น รู้ใจจึงขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ทุกคนซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมไว้ด้วย

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง?

คุ้มครองผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากรถคันที่มี พ.ร.บ. เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก คนเดินเท้า ฯลฯ

พ.ร.บ คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจริงกรณีบาดเจ็บ สูงสุด 80,000 บาท / คน
 • ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000-500,000 บาท / คน
 • ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร สูงสุด 500,000 บาท / คน
 • ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล 200 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

ประกันภัยรถภาคสมัครใจ คืออะไร?

ประกันภัยรถภาคสมัครใจ คือ ประกันภัยรถที่กฎหมายไม่ได้บังคับ สามารถซื้อเพิ่มเองได้ ซึ่งความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับประเภทประกันที่เลือก บางประเภทคุ้มครองครบทั้งความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยทางธรรมชาติ น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด ซึ่งการประกันภัยรถภาคสมัครใจ แบ่งง่าย ๆ ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้

ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยทางธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม) รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 2+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ ไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

การทำประกันรถภาคสมัครใจสำคัญอย่างไร?

นอกเหนือจากประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมีตามกฎหมายกำหนดแล้ว คุณควรซื้อประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มด้วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากค่าความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกินกว่า 500,000 บาท ตามความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด เช่น ค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก รู้ใจจึงอยากแนะนำว่าอย่างน้อยคุณก็ควรซื้อประกันภัยชั้น 3 ไว้ หรือจะเลือกประกันภัยชั้น 1 หรือ 2+ ที่คุ้มครองมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นค่าความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือน้ำท่วม

ประกันภัยภาคสมัครใจของฉันรวม พ.ร.บ. หรือไม่?

ประกันภัยภาคสมัครใจของคุณ แยกกันกับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แต่คุณสามารถซื้อประกันภัยรถภาคสมัครใจพร้อมกับ พ.ร.บ. ผ่าน รู้ใจได้เลย

เลือกประกันรถชั้นไหนดี?

ประกันรถชั้น 1 ครอบคลุมที่สุด เพราะคุ้มครองทุกสถานการณ์ ทั้งการเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม ทั้งการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถเบียดเสาเป็นรอย รวมถึงคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกันภัยจากไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยทางธรรมชาติ และน้ำท่วม สำหรับรถใหม่เราแนะนำอย่างยิ่งให้ทำประกันรถชั้น 1 เพื่อความคุ้มครองที่เต็มรูปแบบ แต่ถ้าคุณอยากได้เบี้ยที่ถูกลงคุณก็สามารถลองดูประกันรถชั้นอื่น ๆ ได้

เมื่อขายหรือโอนรถยนต์ ประกันยังคุ้มครองต่อไหม?

เมื่อรถถูกโอนให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นั้น และบริษัทประกันภัยต้องคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนตลอดอายุกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ หากเจ้าของรถไม่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ก่อนการโอนและได้ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เอาไว้ จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อการปรับเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยง และทำให้เจ้าของรถคนใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกกรณีที่แจ้งเคลมแล้วชื่อผู้ขับขี่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีขายรถให้แก่ผู้ที่มีอาชีพซื้อขาย ให้เช่า ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษารถยนต์ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันและเวลาที่มีการซื้อขายรถยนต์

ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรก คือ จำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับการซ่อมรถของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ส่วนในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นฝ่ายต้องรับผิดและสามารถระบุคู่กรณีได้ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

ส่วนลดประวัติดี คืออะไร?

ส่วนลดประวัติดี คือ ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ทำประกันที่ไม่มีการแจ้งเคลมในช่วงที่ผ่านมา โดยส่วนลดจะเป็นลำดับขั้นดังต่อไปนี้

 • ส่วนลด 20 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลมในปีแรก
 • ส่วนลด 30 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลม 2 ปี ติดต่อกัน
 • ส่วนลด 40 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลม 3 ปี ติดต่อกัน
 • ส่วนลด 50 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลม 4 ปี ติดต่อกัน

ส่วนลดประวัติดี ดูได้จากที่ไหน?

คุณสามารถดูส่วนลดประวัติดีได้จากตารางกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยปัจจุบันของคุณ หรือบางบริษัทประกันภัยอาจส่งใบแจ้งเตือนการต่ออายุประกันภัยซึ่งอาจมีส่วนลดประวัติดีอยู่ในนั้น

ภาษีรถยนต์คืออะไร?

ภาษีรถยนต์ คือภาษีที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องรับผิดชอบ กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งอัตราภาษีขึ้นอยู่กับความจุกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เมตร,ซีซี) โดยคุณต้องเตรียมสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ, พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ และเงินค่าภาษี เมื่อคุณต่อภาษีรถยนต์แล้ว คุณจะได้รับสติกเกอร์ไว้ติดหน้ากระจกรถเพื่อพิสูจน์ว่าคุณได้ชำระภาษีนี้แล้ว พร้อมแสดงช่วงเวลาสำหรับการต่ออายุปีถัดไป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ทำอย่างไร?

คุณสามารถดูวิธีการต่อภาษีรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2G3qY6g โดยดูวิธีการทำผ่านลิงก์นี้ https://bit.ly/2xe6ToC หรือ ซึ่งข้อมูลที่คุณต้องเตรียมมีเพียงแค่เลขกรมธรรม์ พ.ร.บ. เท่านั้น และเพื่อความอุ่นใจ เราขอแนะนำให้คุณต่อภาษีรถยนต์ไว้ล่วงหน้า (สูงสุด 3 เดือน) ก่อนวันหมดอายุ

บริษัทประกันมีบริการด้านภาษีรถยนต์พร้อมประกันภัยด้วยไหม?

ปัจจุบัน รู้ใจยังไม่มีบริการด้านภาษีรถยนต์

คำถามเกี่ยวกับรู้ใจ

รู้ใจคือใคร?

รู้ใจ เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2559 ให้บริการด้านประกันภัยออนไลน์รูปแบบใหม่ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วผ่านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย กับระบบราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยดูแลลูกค้าให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ทั้งการเช็คราคาหรือซื้อประกันผ่านเว็บไซต์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบความคุ้มครองเองได้ แจ้งเคลมผ่านแอปแบบเรียลไทม์ หรือตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอล พร้อมรูปแบบการชำระเงินที่สะดวกหลากหลายช่องทาง

มั่นใจได้ รู้ใจได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัท กรุงไทยพานิชฯ ในเครือธนาคารกรุงไทยเพื่อรับประกันภัยรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ และร่วมกับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ เรายึดมั่นในการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ และยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ และในทุกสถานการณ์เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ติดต่อรู้ใจทางไหนได้บ้าง?

คุณสามารถโทรหาเราได้ที่

 • 02 582 8899 บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • 02 582 8888 เช็คราคา/ซื้อประกันภัย
 • 02 582 8844 แจ้งเคลม/ขอบริการช่วยเหลือบนท้องถนน
 • 02 582 8889 ต่ออายุประกันภัย
 • สอบถามหรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ service@roojai.com
 • ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท รู้ใจ จำกัด 4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 11 ยูนิต 11A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เช็คราคาเบี้ยประกันอย่างไร?

เพียงไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์รู้ใจ แล้วเลือกประกันที่คุณสนใจจากนั้นใส่ข้อมูล เพื่อให้เรากำหนดเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยเราจะแสดงแผนที่ดีและคุ้มค่าที่สุดก่อน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งรายการได้ตามความต้องการดังต่อไปนี้:

 • ประเภท: ประกันชั้น 1 / 2 / 3 / 2 + / 3 +
 • ค่าเสียหายส่วนแรก: 0 / 1,000 / 3,000 / 5,000 (เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น)
 • การซ่อม: อู่ซ่อมในเครือ / ศูนย์ซ่อมและอู่ในเครือ / ศูนย์ซ่อมและอู่อื่น ๆ
 • ผู้ขับขี่: ผู้ขับขี่ระบุชื่อ / ผู้ขับขี่ อายุ ≥ 25 ปี / ผู้ขับขี่ อายุ ≥ 30 ปี / ผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ
 • พ.ร.บ.: รวม / ไม่รวม
 • บริการช่วยเหลือบนท้องถนน: รวม / ไม่รวม
 • ปรับแผนอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล: สูงสุด 500,000 บาท

เมื่อได้รับราคาแล้ว ควรทำอะไรต่อ?

หากคุณพึงพอใจในราคาที่ได้รับแล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณจะรับใบเสนอราคาผ่านอีเมล์ไว้ก่อน หรือให้รู้ใจติดต่อกลับ หรือซื้อออนไลน์ทันทีเพียงคลิกที่ปุ่ม “ซื้อเลย”

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์มีอะไรบ้าง?

 • ข้อมูลรถ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น เลขทะเบียน หมายเลขตัวถัง ปีที่ผลิตรถ ขนาดเครื่องยนต์ ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ และของผู้ขับขี่ที่ต้องการระบุชื่อในกรมธรรม์
 • กรมธรรม์เดิม หากคุณต้องการส่วนลดประวัติดี
 • ข้อมูลบัตรเครดิต / บัตรเดบิต สำหรับการชำระเงิน

บริษัทคำนวณค่าเบี้ยประกันอย่างไร?

บริษัทประกันภัยหลายที่มักถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลรถเป็นหลัก แต่ไม่ได้เน้นเรื่องราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ทำให้ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเท่ากันหมด หากมีรถรุ่นเดียวกัน แต่รู้ใจใช้คำถามและการคำนวณที่ช่วยให้ได้เบี้ยประกันที่เหมาะกับผู้ขับขี่โดยแท้จริง เพราะเราต้องการเสนอราคาที่ยุติธรรมตามระดับความเสี่ยงของแต่ละคน โดยผู้ขับขี่ปลอดภัยจะได้เบี้ยที่ประหยัดกว่าเป็นการตอบแทน

ทำไมราคาเบี้ยประกันภัยรถของผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ถึงแพงกว่า?

เมื่อดูข้อมูลจากหลายปัจจัย พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ขับขี่ที่มีอายุอายุน้อยมักจะมีเบี้ยประกันสูงกว่า เนื่องจากมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อยกว่า จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า ดังนั้นค่าเบี้ยประกันจึงสูงตามความเสี่ยงนี้

ทำไมราคาเบี้ยประกันภัยรถบางคัน ถึงสูงกว่า?

รถยนต์แต่ละคันถูกผลิตขึ้นมาแตกต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วรถที่มีมูลค่าสูงกว่าย่อมมีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่า เพื่อคุ้มครองค่าซ่อมหรือค่าอะไหล่ที่แพงกว่า ซึ่งบางครั้งรถยนต์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันอาจมีราคาเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันก็ได้ เนื่องจากค่าซ่อมหรือค่าอะไหล่่ของแต่ละยี่ห้อรถไม่เท่ากัน หรือรถบางรุ่นมีแนวโน้มเป็นที่นิยมสำหรับผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูง ค่าเบี้ยประกันภัยก็อาจจะสูงกว่าได้

ฉันเพิ่งซื้อรถยนต์มาใหม่ สามารถทำประกันกับรู้ใจได้ไหม?

ได้แน่นอน เรายินดีมอบข้อเสนอที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์คันใหม่ของคุณ หากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เสนอประกันภัยจากบริษัทอื่น ๆ ให้กับคุณ คุณเพียงแจ้งว่าขอเลือกทำประกันภัยรถยนต์ด้วยตัวเอง โดยคุณสามารถขอใบเสนอราคาจากรู้ใจผ่านออนไลน์เพียงไม่กี่นาที หรือโทรหาเราที่เบอร์ 02 582 8888

แผนผู้ขับขี่ที่รู้ใจมีให้เลือก?

 1. แผนผู้ขับขี่ระบุชื่อ: แผนนี้คุ้มครองแบบเต็มรูปแบบเฉพาะผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น หากผู้ขับขี่ไม่มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก ซึ่งแผนนี้ช่วยคุณประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยได้มากที่สุด
 2. แผนผู้ขับขี่อายุ 25 ปีขึ้นไป: แผนนี้สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับรถคันเอาประกันได้โดยไม่ต้องมีชื่อในกรมธรรม์ หากผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก
 3. แผนผู้ขับขี่อายุ 30 ปีขึ้นไป: แผนนี้สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถขับรถคันเอาประกันได้โดยไม่ต้องมีชื่อในกรมธรรม์ หากผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก
 4. แผนผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ: แผนนี้สำหรับผู้ขับขี่ทุกคนที่มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ตามการอนุญาตจากเจ้าของกรมธรรม์

ใครคือผู้ขับขี่หลัก?

ผู้ขับขี่หลัก คือ ผู้ที่ขับรถคันเอาประกันบ่อยที่สุด ซึ่งผู้ขับขี่หลักไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถหรือเจ้าของกรมธรรม์ก็ได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของผู้ที่ขับรถบ่อยที่สุด

รูปแบบการใช้รถหมายถึงอะไร ?

การใช้รถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. ใช้ขับไปทำงานเป็นประจำ: ใช้เพื่อเดินทางไป-กลับจากที่ทำงานหรือใช้ระหว่างวันทำงาน เช่น ขับไปประชุมระหว่างวัน และใช้รถสำหรับธุระส่วนตัว
 2. ไม่ได้ใช้ขับไปทำงานเป็นประจำ: ใช้สำหรับธุระส่วนตัว เช่น เดินทางไปเที่ยววันหยุด ขับไปช้อปปิ้ง รับส่งคนในครอบครัว ไม่รวมถึงการใช้รถขับรถไป-กลับที่ทำงาน หรือใช้ระหว่างวันทำงาน

หมายเหตุ: ยานพาหนะที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ และยานพาหนะที่รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร กรมธรรม์จะไม่คุ้มครอง หรือความคุ้มครองจะตกเป็นโมฆะ ซึ่งการนำรถไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ เช่น ใช้ขนส่งสินค้าหรือบริการ รับจ้าง ขนส่งผู้โดยสาร บริการคนขับ รวมถึงบริการรถแท็กซี่ หรือบริการรถลีมูซีน

ฉันสามารถชำระเบี้ยประกันกับรู้ใจผ่านช่องทางใดบ้าง?

คุณสามารถชำระเบี้ยประกัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
 • โอนเงินผ่านธนาคาร หรือใช้ Internet banking
 • บริการชำระผ่าน QR Code
 • แรบบิทไลน์เพย์
 • ทรูมันนี่ วอลเล็ท

จะรู้ได้อย่างไรว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว?

หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมล์และ SMS ยืนยัน ว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว หากมีปัญหาใด ๆ กับการชำระเงิน ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะติดต่อคุณกลับทันที ส่วนใบเสร็จการชำระเงินและกรมธรรม์ของคุณ จะถูกส่งไปถึงคุณภายใน 14 วันทำการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีที่บัญชีผู้ใช้ MyAccount ผ่านทางเว็บไซต์หรือ App ก็ได้

จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะได้รับกรมธรรม์?

คุณจะได้รับตารางกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการ หลังจากการชำระเงินสำเร็จ และรถคันเอาประกันได้รับการตรวจสภาพ(ในกรณีที่มีการร้องขอ)

รู้ใจเชื่อถือได้ไหม?

คุณสามารถไว้ใจเราได้แน่นอน เพราะบริษัท รู้ใจ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่จดทะเบียน 0205557039412 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทะเบียนนายหน้าเลขที่ ว00022/2558 นอกจากนี้ รู้ใจยังเป็นส่วนหนึ่งของ Primary Asia Group ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ชำนาญการด้านประกันวินาศภัย เรารับประกันภัยโดยกรุงไทยพานิชประกันภัยสำหรับประกันภัยรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ และร่วมกับ LMG สำหรับประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ และที่สำคัญมี IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเชื่อมั่นในรู้ใจและลงทุนกับเราโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงการเข้าถึงการประกันภัยของผู้บริโภค ด้วยความโปร่งใสและประหยัดต้นทุนที่สุด

ส่วนลดติดกล้อง 10% คืออะไร?

รู้ใจจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ถ้ารถคุณติดตั้งกล้องบันทึก ในกรณีที่คุณได้ส่วนลด 10% แต่ไม่สามารถส่งมอบภาพเคลื่อนไหวให้เรา หรือไม่ได้ติดตั้งกล้องตามที่ระบุ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ

การตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอลคืออะไร?

การตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอล คือ นวัตกรรมการตรวจสภาพรถออนไลน์รูปแบบใหม่ที่รู้ใจสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสภาพรถผ่านกล้องมือถือได้ง่าย ๆ ได้ทุกที่ ผ่าน App

การตรวจสภาพรถต้องทำอะไรบ้าง?

 1. กรุณาดาวน์โหลด Roojai Mobile App ตามลิงก์ด้านล่าง
  -ระบบ Android (4.0 ขึ้นไป) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
  -ระบบ iOS (7.1 ขึ้นไป) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
  และกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Visual Support ควบคู่ไปด้วย
 2. เช็คสัญญาณ Internet ในมือถือของคุณให้พร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอคอล
 3. จอดรถในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่แคบจนเกินไป
 4. เปิด Roojai Mobile App แล้วกดปุ่ม “ตรวจสภาพรถ” เพื่อทำการเชื่อมต่อวิดีโอคอล (เฉพาะในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 – 18.00 น.)
 5. เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำให้คุณทำการตรวจสภาพทั้งภายใน ภายนอก และทำการบันทึกภาพรอบคัน โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
 6. เจ้าหน้าที่จะยืนยันรายละเอียดความคุ้มครองหลังจากการตรวจสภาพรถให้คุณทราบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • กรมธรรม์ของคุณจะมีผลคุ้มครองสมบูรณ์เมื่อได้รับการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว
 • ผลการตรวจสภาพรถจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (รวมถึงเบี้ยประกันภัย) หรือยกเลิกกรมธรรม์ตามผลการตรวจสภาพรถ
 • เราจะส่งตารางกรมธรรม์ให้คุณภายใน 14 วันทำการ หลังจากที่การตรวจสภาพรถเสร็จสมบูรณ์ หรือหากคุณเลือกรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าไปดูเอกสารได้ที่ MyAccount ตลอด 24 ชม.

การผ่อนชำระรายเดือนมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

 • ลูกค้าใหม่สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนได้ 10 งวด ผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตไม่บล็อควงเงิน
 • ลูกค้าที่ต่อประกันล่วงหน้า สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนได้นานสูงสุดถึง 12 งวด

แผนการซ่อมมีอะไรบ้าง?

รู้ใจ ให้คุณเลือกซ่อมได้ 3 รูปแบบ

1. ซ่อมอู่ในเครือ
รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้คัดสรรและตกลงร่วมบริการกับอู่ซ่อมชั้นนําทั่วประเทศ อู่ซ่อมเหล่านี้เป็นอู่ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม เรามอบความคุ้มค่านี้ให้คุณผ่านเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า คุณสามารถนํารถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือได้ทันที พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนาน 12 เดือน

2. ซ่อมศูนย์และอู่ในเครือ
รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ร่วมบริการกับอู่และศูนย์ซ่อมทางการของยี่ห้อรถคุณหลายแห่ง คุณจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่า โดยคุณสามารถนํารถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือและศูนย์ซ่อมแนะนำได้ทันที พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนาน 12 เดือน หากต้องการนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมอื่น ๆ นอกเครือ กรุณาติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

3. ซ่อมศูนย์และอู่อื่น ๆ
ทางเลือกนี้จะให้อิสระในการเลือก คุณสามารถนํารถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือและศูนย์ซ่อมแนะนําได้ทันที พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนาน 12 เดือน หากต้องการนำรถเข้าซ่อมที่อู่และศูนย์อื่น ๆ นอกเครือ กรุณาติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

รับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน กับอู่ซ่อมในเครือ มีรายละเอียดอะไรบ้าง?

เมื่อคุณเลือกที่จะนำรถของคุณเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมในเครือที่ลงนามเป็นพันธมิตรสำหรับการบริการงานซ่อมกับรู้ใจคุณจะได้รับการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน ซึ่งอู่ซ่อมในเครือที่เราแนะนำให้ได้รับการรับรองว่าเป็นอู่มาตรฐานตามการควบคุมของสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคุณสามารถตรวจสอบชื่อ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของอู่ซ่อมในเครือที่ต้องการบนเว็บไซต์ของเรา

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็มของการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน คลิกที่นี่

การต่อประกันอัติโนมัติง่ายกว่าอย่างไร?

เลือกต่ออายุประกันอัตโนมัติกับรู้ใจสะดวก ง่าย ได้ความคุ้มครองไม่ขาดตอน โดยเราจะทำการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถของคุณให้โดยอัตโนมัติก่อนวันหมดอายุ ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็ม คลิกที่นี่

ทำไมควรเลือกรับเอกสารกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Policy)?

เลือกรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการตัดไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคุณสามารถเรียกดูเอกสารทั้งหมดผ่านออนไลน์ได้ 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์หรือ App ก็ได้

ถ้าฉันเลือกรับเอกสารกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะเอาเอกสาร พ.ร.บ. ที่ไหนไปต่อภาษีรถ?

คุณสามารถดูวิธีการต่อภาษีรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2G3qY6g โดยดูวิธีการทำผ่านลิงก์นี้ https://bit.ly/2xe6ToC หรือ https://bit.ly/2LdCCON ซึ่งข้อมูลที่คุณต้องเตรียมมีเพียงแค่เลขกรมธรรม์ พ.ร.บ. เท่านั้น และเพื่อความอุ่นใจ เราขอแนะนำให้ต่อภาษีรถยนต์ไว้ล่วงหน้า (นานสูงสุดถึง 3 เดือน) ก่อนที่หมดอายุ

คำถามลูกค้าปัจจุบัน

วิธีดาวน์โหลด Roojai Mobile App?

ดาวน์โหลดฟรี เพียงพิมพ์ชื่อ “Roojai” ใน App Store สำหรับ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 7.1 ขึ้นไป) และ Play Store สำหรับ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป)

บัญชีผู้ใช้ Roojai MyAccount คืออะไร?

Roojai MyAccount คือ ระบบบัญชีลูกค้าที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้ารู้ใจตลอด 24 ชม. คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย ซื้อบริการเพิ่มเติม ดูสถานะการชำระเงิน ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ ส่งข้อความสอบถามเจ้าหน้าที่ ทำการต่อประกันออนไลน์ ดูประวัติการเคลม ใช้แต้มสะสม Roojai Rewards แลกของรางวัล และการกดชวนเพื่อนเพื่อรับแต้มสะสมเพิ่ม

เข้าสู่ระบบ Roojai MyAccount ยังไง?

 1. ไปที่เว็บไซต์รู้ใจและคลิกที่เมนู MyAccount (เข้าสู่ระบบ)
 2. ใส่อีเมล์ หรือ หมายเลขบัตรประชาชน
 3. เลือกช่องทางรับรหัส OTP (อีเมล์หรือ SMS) จากนั้นใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ

คุณยังสามารถเข้า MyAccount ผ่านทาง App ได้ด้วย ซึ่งตอนนี้ระบบ MyAccount รองรับเฉพาะลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น

Roojai Rewards คืออะไร?

Roojai Rewards คือ แต้มสะสมที่รู้ใจมอบให้ลูกค้าเมื่อซื้อประกัน ต่อประกันออนไลน์ หรือร่วมกิจกรรมชวนเพื่อน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้แลกของขวัญสุดพิเศษมากมายทั้งส่วนลดน้ำมัน โค้ดช้อปปิ้ง พ.ร.บ. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตุ๊กตาพี่จิงโจ้ และของขวัญอื่น ๆ อีกมากมาย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ฉันจะแชร์ประสบการณ์ผ่าน Facebook ได้อย่างไร?

เมื่อคุณซื้อประกันเสร็จ คุณจะได้รับคำเชิญชวนให้แชร์ประสบการณ์ในการใช้บริการกับเรา โดยคุณสามารถให้คะแนนความพึงพอใจและเขียนความคิดเห็นได้ จากนั้นรีวิวนี้ของคุณจะถูกแชร์อยู่บนเว็บไซต์และ Facebook ของรู้ใจและคุณจะได้รับ Roojai Rewards

*การแชร์นี้สามารถใช้งานได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ซื้อกรมธรรม์

ใช้ Roojai Rewards แลกของขวัญ หรือดิจิทัลคูปองอย่างไร?

 1. เข้าไปที่ MyAccount ผ่านเว็บไซต์หรือ App
 2. เช็คแต้ม Roojai Rewards ที่คุณมี
 3. เลือกของขวัญตามต้องการ อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แลกของขวัญ”
 4. คุณจะได้รับ Email หรือ SMS สำหรับดิจิทัลคูปองทันที หากเป็นของขวัญอื่นจะถูกส่งทางไปรษณีย์และถึงคุณภายใน 7 วันทำการ

จะตรวจสอบวันหมดอายุของดิจิทัลคูปองได้อย่างไร?

คุณสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของดิจิทัลคูปองได้ที่ Email หรือ SMS ที่เราส่งให้ หลังจากการแลกแต้ม

ฉันจะซื้อบริการเพิ่มเติมกับรู้ใจได้อย่างไร

เรากำลังพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการด้านประกันภัยใหม่ๆ ให้คุณ

 • ปัจจุบันคุณสามารถซื้อบริการช่วยเหลือบนท้องถนน เมื่อคุณต่อประกันออนไลน์ผ่าน MyAccount
 • ใช้แต้ม Roojai Rewards แลกรับฟรี ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือบริการช่วยเหลือบนท้องถนน
 • หรือซื้อบริการเพิ่มเติมจากรู้ใจเพียงโทร 02 582 8888

สามารถติดตามโปรโมชั่นใหม่ได้ที่ไหน?

คุณสามารถติดตามโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากเราได้ เพียงคลิกเมนู “สิทธิพิเศษ” ที่หน้าแรกของเว็บไซต์รู้ใจหรือกดติดตามข่าวสารจากเรา เพื่อรับโปรโมชั่นล่าสุดและข้อเสนอพิเศษทางอีเมล์

วิธีต่อประกันออนไลน์

เข้าไปที่ MyAccount แล้ว กด “ยืนยันการต่อประกัน” แล้วดำเนินการตามขั้นตอน โดยคุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยนแผน ความคุ้มครอง รวมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และเลือกชำระเงินภายหลังได้

วิธีชวนเพื่อนเพื่อรับแต้ม Roojai Rewards เพิ่ม?

 • ไปที่ MyAccount แล้วคลิก “แนะนำเพื่อน”
  • เลือกช่องทางที่คุณต้องการ
  • ชวนเพื่อนโดยตรง เพียงคุณเพียงใส่ชื่อ อีเมล์ หรือ เบอร์มือถือของเพื่อนที่คุณต้องการชวน
 • ชวนเพื่อนผ่าน Social Media: เพียงแชร์ลิงก์หรือรหัสชวนเพื่อนของคุณผ่านทาง Social Media

เมื่อเพื่อนของคุณคลิกซื้อประกันจากรหัสหรือลิงก์ดังกล่าว ทั้งคุณและเพื่อนก็จะได้รับ Roojai Rewards เพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บริการช่วยเหลือบนท้องถนนมีอะไรบ้าง?

 • การช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉิน (สูงสุด 2 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสีย (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • การช่วยเหลือเติมน้ำมัน (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • บริการขนส่งยานพาหนะ (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็ม คลิกที่นี่

ยกเลิกกรมธรรม์ได้ไหม?

คุณสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ หากคุณเจอราคาและข้อเสนอที่ดีกว่าบนเงื่อนไขและความคุ้มครองเดียวกันรู้ใจยินดีคืนเงินให้คุณ 100% ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็ม คลิกที่นี่

อะไรคือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการการันตีคืนเงิน 100%

เรารับประกันว่ารู้ใจเสนอราคาที่ดีที่สุดให้คุณโดยใช้ระบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย หากคุณพบราคาที่ดีกว่า โดยมีความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน คุณมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 14 วันนับจากการซื้อและชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อการคืนเงินเต็มจำนวน ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็มของการการันตีคืนเงิน 100% คลิกที่นี่

คำถามเกี่ยวกับการเคลม

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ต้องแจ้งเหตุอย่างไร?

 1. หากมีผู้บาดเจ็บ กรุณาโทรขอความช่วยเหลือที่เบอร์ 1669 และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เบอร์ 191
 2. โทรแจ้งเคลมอุบัติเหตุกับรู้ใจที่เบอร์ 02 582 8844 หรือแจ้งผ่าน Roojai Mobile App
 3. หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางการจราจร กรุณาถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุก่อน
 4. อย่าเพิ่งทำการตกลง รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเอกสาร หรือชดใช้ค่าความเสียหายใด ๆ
 5. กรุณารอเจ้าหน้าที่ของเรา
 6. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกหรือลากจูง ให้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติจากรู้ใจเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือกรมธรรม์

เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายแบบไม่มีรถยนต์คู่กรณี ควรแจ้งเคลมอย่างไร?

 1. โทรแจ้งเคลมอุบัติเหตุกับรู้ใจที่เบอร์ 02 582 8844 หากเป็นไปได้กรุณาถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ
 2. ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งเคลมจากเว็บไซต์ www.roojai.com/download จากนั้นกรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล์ claim@roojai.com
 3. ตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมในเครือจากเว็บไซต์ www.รู้ใจจากนั้นนำรถเข้าซ่อม พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียมก่อนโทรหาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง?

 1. เลขที่กรมธรรม์ ทะเบียนรถ
 2. ชื่อผู้ขับขี่ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
 3. ลักษณะการเกิดเหตุคร่าว ๆ
 4. รายละเอียดพยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนโทรแจ้งเคลมกระจกหน้ารถเสียหายจากอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง?

 1. เลขที่กรมธรรม์ ทะเบียนรถ ยี่ห้อฟิล์มติดรถยนต์ หรือใบรับประกันฟิล์ม
 2. รายละเอียดการเกิดเหตุ: ชื่อ เบอร์โทรผู้ขับขี่ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
 3. ลักษณะการเกิดเหตุคร่าว ๆ
 4. สถานที่ปัจจุบันที่รถอยู่ หรือสถานที่นัดหมายที่ต้องการ
 5. คุณสามารถถ่ายภาพความเสียหาย ส่งให้เจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ claim@รู้ใจซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเราจะสามารถพิจารณาบาดแผลได้ว่าความเสียหายของกระจกสามารถซ่อมแซมแทนการเปลี่ยนกระจกใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าคุณเลือกวิธีซ่อม คุณจะไม่เสียประวัติเคลม และไม่กระทบต่อค่าเบี้ยเมื่อต่ออายุประกันภัยในปีถัดไป

รถเสียกลางทาง ต้องทำอย่างไร?

 1. ถ้าเป็นไปได้ ให้ย้ายรถไปอยู่ตรงพื้นที่ปลอดภัยก่อน
 2. โทรหาเราที่ 02 582 8844 หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่าน App
 3. รู้ใจจะจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือคุณ ณ จุดเกิดเหตุ หรือจัดหาบริการรถยก เพื่อไปอู่ที่ใกล้ที่สุด

วิธีเคลมด้วย Roojai Mobile App?

Roojai Mobile App นวัตกรรมใหม่หนึ่งเดียวในไทย ที่ให้คุณสามารถแจ้งเคลมหรือขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชันที่แชร์ตำแหน่งจุดเกิดเหตุ พร้อมติดตามพิกัดการเดินทางของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์

วิธีใช้งาน Roojai Mobile App

 1. กดปุ่ม “ช่วยเหลือฉุกเฉิน”
 2. กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และตรวจสอบตำแหน่งของคุณในแผนที่ โดยคุณสามารถพิมพ์อธิบายตำแหน่งเพิ่มเติมได้หากต้องการ
 3. คลิกปุ่ม “ยืนยัน” และแอปจะแชร์ตำแหน่งของคุณผ่าน GPS และแจ้งศูนย์บริการรับเคลมของเราโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราจะไปหาคุณ โดยคุณยังสามารถติดตามตำแหน่งของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์
 4. กรณีต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถเลือกกดปุ่มโทรอัตโนมัติ สายด่วนอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ

วิธียกเลิกการเคลม?

เพียงโทรหาเราที่เบอร์ 02 582 8844 แล้วให้เจ้าหน้าที่ของเราดูแลคุณ

วิธีขอรับบริการช่วยเหลือบนท้องถนน

 1. หากเป็นไปได้ ให้ย้ายรถของคุณไปในที่ปลอดภัยก่อน
 2. โทรขอรับบริการช่วยเหลือบนท้องถนนที่เบอร์ 02 582 8844 หรือผ่าน Roojai Mobile App
 3. รู้ใจจะส่งช่างผู้ชำนาญงานไปช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินให้รถคุณสามารถขับต่อได้ หรือส่งเข้าอู่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด

รายชื่ออู่ซ่อมในเครือดูได้จากที่ไหน?

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมในเครือของเราได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่นี่

ก่อนเอารถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

คุณเลือกซ่อมที่ศูนย์ซ่อมแนะนำหรืออู่ซ่อมในเครือ คุณจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่า โดยคุณสามารถติดต่อนำรถเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมในเครือได้ทันที แต่ในกรณีที่คุณต้องการนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเราก่อนนำรถเข้าซ่อมอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

ติดตามสถานะการเคลมได้อย่างไร?

รู้ใจมีบริการติดตามสถานะการเคลมและแจ้งให้คุณทราบในทุกขั้นตอน แต่หากคุณต้องการสอบถาม กรุณาโทร 02 582 8844

จะประเมินความพึงพอใจงานเคลมได้อย่างไร?

หลังจากที่คุณได้รับบริการด้านการเคลมจากเราแล้ว ระบบอัตโนมัติจะส่งอีเมล์แบบประเมินถึงคุณ โดยคุณสามารถให้คะแนนความพึงพอใจและเขียนแสดงความคิดเห็นได้ โดยการประเมินของคุณจะถูกนำไปแสดงบนเว็บไซต์ Roojai.com

คำถามเกี่ยวกับประกันมะเร็ง

คุ้มครองโรคมะเร็งอย่างไร?

หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ระยะลุกลาม และมะเร็งผิวหนังเป็นครั้งแรกหลังจากระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน และอยู่ในระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับรู้ใจจะจ่ายค่าสินไหมตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองใครบ้าง?

อายุ 18-60 ปี (ต่ออายุได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี)

จ่ายเบี้ยประกันมะเร็งยังไง?

ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันมะเร็งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จ่ายเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตได้ทั้งแบบรายปีและรายเดือน

อัตราเบี้ยประกันมะเร็งเป็นอย่างไร?

 • จ่ายเบี้ยคงที่ 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี โดยราคาจะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ 5 ปี
 • ตัวอย่าง : ถ้าคุณเลือกจ่ายเบี้ยประกันมะเร็งแบบผ่อนรายปี (ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท เบี้ย 4,200 บาท) คุณจะจ่ายเบี้ยอยู่ที่ 4,200 บาทต่อปีคงที่ เป็นระยะเวลา 5 ปี

ซื้อประกันมะเร็งที่รู้ใจผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

เช็คราคาประกันมะเร็ง เลือกแผนคุ้มครอง และซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ใช้เวลาแค่ 5 นาที หลังกรอกข้อมูลติดต่อ จะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันข้อมูลและการซื้อกรมธรรม์

คุ้มครองมะเร็งชนิดไหนบ้าง?

 1. ทุกชนิด ทุกระยะ (รวมมะเร็งผิวหนัง Melanomas ชนิดร้ายแรง) สูงสุด 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผน)
  • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอก ดังนี้
   • มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งต่อมไทรอยด์, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ*, มะเร็งเม็ดเลือดขาว*, มะเร็งผิวหนัง Melanomas*, กลุ่มเนื้องอก*
   • ไม่รวมถึงมะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanomas ข้างต้น) และเนื้องอกที่มีผลพยาธิจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant Lesion)
  • โรคมะเร็งระยะลุกลาม รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งของไขกระดูก มะเร็งเนื้อรก โดยไม่รวมถึง
   • มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งต่อมไทรอยด์, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ*, มะเร็งเม็ดเลือดขาว*, มะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ลุกลาม, มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanomas ชนิดร้ายแรง)*, กลุ่มเนื้องอก*, มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี, มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำ*
 2. มะเร็งผิวหนังชนิดต่างๆ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanomas ชนิดร้ายแรง) สูงสุด 100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผน)
  • โรคมะเร็งผิวหนังชนิด Hyperkeratoses, Basal Cell และ Squamous รวมถึงมะเร็งชนิด Melanomas*

*อ่านรายละเอียดได้ที่ กรมธรรม์ฉบับเต็ม

เงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) คืออะไร?

รู้ใจจะไม่จ่ายค่าสินไหมหากผู้เอาประกันถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วันแรก หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก และจะคืนเบี้ยที่จ่ายแล้วให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันต้องตรวจสุขภาพหรือไม่?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สมัครง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพไม่กี่ข้อ (หากพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่เป็นความจริงรู้ใจมีสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือยกเลิกกรมธรรม์ได้)

เบี้ยประกันมะเร็งลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

สามารถนำมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

หลังจากซื้อแล้ว กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองทันที หรือเริ่มคุ้มครองเมื่อใด

จะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ยกเลิกกรมธรรม์ได้อย่างไร?

สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน (Freelook Period) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จะต่ออายุกรมธรรม์หลังจาก 5 ปีแล้วอย่างไร?

สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ทางเว็บไซต์และรู้ใจจะคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง หากผู้เอาประกันชำระเบี้ยในวันหรือก่อนวันครบรอบระยะเวลาประกันภัย (ทุก 1 ปี) หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน (30 วัน) นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ

จะติดต่อเราได้ยังไง?

บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02 582 8855

คำถามเกี่ยวกับประกันโควิด

ประกันโควิดนี้ เป็นของบริษัทอะไร

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันโควิดมีแผนอะไรบ้าง ความคุ้มครองเท่าไหร่

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2
ค่าชดเชยเงินก้อนกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโควิด-19 100,000 200,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด
5,000
สูงสุด
10,000
ค่าชดเชยเงินก้อนกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 100,000 200,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 สูงสุด
15,000
สูงสุด
30,000

เงินชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน)

- ผู้ป่วยปกติ (ต่อวัน)

- ผู้ป่วยหนัก (ต่อวัน)

500

1,000

1,000

2,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุด
50,000
สูงสุด
100,000
เบี้ยประกันโควิด-19 (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 750 1,500

ไม่คุ้มครองใครบ้าง

 1. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 3. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (โดยกรมควบคุมโรค)
 4. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

ผู้เอาประกันภัยโควิดต้องมีอายุเท่าไหร่

รับประกันภัยช่วงอายุ 1-60 ปี

การติดเชื้อโควิด หมายถึงอะไร

อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก

อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง

ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจลำบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 ได้และอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลำบาก/ติดขัด เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที หากเป็นไปได้ แนะนำให้โทรไปล่วงหน้า เพื่อสถานพยาบาลจะได้ให้คำแนะนำ

ความคุ้มครองผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเป็นอย่างไร

คุ้มครองผลประโยชน์ที่เกิดจากผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิดภายใน 90 วันนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากโควิดเป็นอย่างไร

เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ในประเทศไทยขณะยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นภาวะโคม่า (Coma) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังกรมธรรม์มีผลบังคับและพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วันแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันที

ภาวะโคม่าจากโควิดเป็นอย่างไร

ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 1. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 2. ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องพยุงชีพ
 3. ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบจากการดื่มสุรา หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)

คนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

บุคลากรทางการแพทย์ ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

คุ้มครองผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไหม

คุ้มครอง หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

เป็นโรคเบาหวานและความดัน ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

กรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ไหม

กรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้และจะคืนเบี้ยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด

ความคุ้มครองผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 จะไม่มีระยะเวลารอคอย

ซื้อประกันโควิดออนไลน์อย่างไร

 1. เข้ามาที่เว็บไซต์ https://www.roojai.com/covid/
 2. อ่านรายละเอียด เลือกแผนความคุ้มครอง
 3. กรอกข้อมูล วันเริ่มต้นกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์
 4. ชำระเงินผ่านออนไลน์ และรอรับกรมธรรม์

ชำระเงินอย่างไร

สามารถชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต พร้อมเพย์ แรบบิทไลน์เพย์ และทรูมันนี่ วอลเล็ท

จะรู้ได้อย่างไรว่าซื้อประกันโควิดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งอีเมล์และ SMS ยืนยัน พร้อมเลขอ้างอิงการทำรายการ

จะได้รับกรมธรรม์ประกันโควิดตอนไหน

รู้ใจจะส่งกรมธรรม์ให้คุณผ่านทางอีเมล์ และตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ กรมธรรม์จะถูกส่งถึงคุณภายใน 14 วันทำการ แต่คุณสามารถดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีที่บัญชีผู้ใช้ MyAccount ผ่านทางเว็บไซต์หรือ App ก็ได้

ซื้อประกันโควิดให้ตัวเองหลายกรมธรรม์ได้ไหม

ผู้เอาประกันภัย 1 คนสามารถทำประกันโควิดได้ 1 ฉบับ

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลเท็จ จะมีผลอย่างไร

การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย ปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยคือใคร

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิดเป็นอย่างไร

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก และมีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควร ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

เรียกร้องค่าสินไหมกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) อย่างไร

ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของผู้เอา แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่งเอกสาร หรือหลักฐาน ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กําหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 4. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทําให้บริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดได้

เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิดอย่างไร

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่งเอกสาร หรือหลักฐาน ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กําหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 5. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

จะติดต่อเราได้ยังไง

บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02 582 8855

คำถามเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ เป็นของบริษัทอะไร

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความคุ้มครองของ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นอย่างไร

คุณสามารถเลือกปรับแต่งแผนความคุ้มครองและผลประโยชน์ได้เองตามที่คุณต้องการ และคุณยังสามารถเลือกส่วนขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ แผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่คุณสามารถเลือกปรับได้ มีดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การสูญเสียการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง นิ้วมือ และนิ้วเท้า
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทฯ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
  • บริษัทจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
 • การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุด 20 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

ส่วนขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม มีอะไรบ้าง

 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (คุ้มครอง 30% ของจำนวนเงินเอาประกัน)
 • การแข่งกีฬาอันตราย
 • กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

กีฬาอันตราย หมายถึง อะไรบ้าง

แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

ผู้เอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลต้องมีอายุเท่าไหร่

อายุ 1 - 65 ปี ณ วันที่ทำประกัน

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์อย่างไร

 1. เลือกเช็คราคาและตอบคำถามสุขภาพบนเว็บไซต์
 2. อ่านรายละเอียด เลือกแผนความคุ้มครอง
 3. กรอกข้อมูล วันเริ่มต้นกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์
 4. ชำระเงินออนไลน์ รอรับอีเมล์ยืนยันและรับเล่มกรมธรรม์

ชำระเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

คุณสามารถชำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 1. บัตรเครดิตหรือเดบิต

แผนการชำระเงินมีอะไรบ้าง

ชำระแบบรายปี (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์และออนไลน์)

 • การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีจะถึงกำหนดชำระทันที ก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น ตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ชำระแบบรายเดือน (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น)

 • การชำระงวดแรกจะถึงกำหนดชำระทันที ก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น ตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • การชำระงวดต่อไป ต้องชำระเบี้ยประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ*

เบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษาเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

จะรู้ได้อย่างไรว่าซื้อประกันอุบัติเหตุเสร็จบูรณ์แล้ว

หลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ รู้ใจจะส่งอีเมล์และ SMS ยืนยัน พร้อมหมายเลขกรมธรรม์ กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ โดยคุณสามารถเรียกดูเอกสารทั้งหมดผ่านออนไลน์ได้ 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์หรือ Roojai Mobile App

จะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุตอนไหน

เราจะส่งกรมธรรม์ให้คุณตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 14 วันทำการ หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

ซื้อประกันอุบัติเหตุให้ตัวเองหลายกรมธรรม์ได้ไหม

ผู้เอาประกันภัย 1 คนสามารถทำประกันอุบัติเหตุให้ตัวเองได้ 1 ฉบับ

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลเท็จ จะมีผลอย่างไร

การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย ปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยคือใคร

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง*

เรียกร้องค่าทดแทนและส่งหลักฐานความเสียหายอย่างไร

 • กรณีเรียกร้องค่าทดแทน – ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ต้องส่งหลักฐานที่จำเป็นให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
 • กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ – ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
 • กรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น – ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ (สิทธิการเรียกร้องจะไม่เสียไป ถ้าแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด)*

จ่ายค่าทดแทนอย่างไร

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

กรณีมีเหตุต้องสงสัยว่าการเรียกร้องไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนอาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ถ้าบริษัทจ่ายค่าทดแทนไม่ได้ภายในระยะเวลาดังล่าว บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ*

*อ่านรายละเอียดได้ที่ กรมธรรม์ฉบับเต็ม

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่เเอกซ่ากำหนด

ติดต่อเราได้อย่างไร

บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02 582 8855