คำถามที่พบบ่อย

คำที่ใช้อธิบายด้านล่างนี้ เพื่อความเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สำหรับรายละเอียดทั้งหมดโปรดอ่านในเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ ซึ่งใช้อ้างอิงในกรณีที่มีข้อพิพาทเท่านั้น

คำถามประกันภัยทั่วไป

อะไรคือคำจำกัดความของประกันภัย?

การประกันภัย คือ การโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่ผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยก่อน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยรถ หมายถึงอะไร?

การประกันภัยรถ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดดขึ้นกับรถ รวมถึงความเสียหายที่รถคันนั้นทำให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถคันนั้นด้วย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สัญญาประกันภัยคืออะไร?

สัญญาประกันภัย คือ สัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้เอาประกันภัยตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยก่อน

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คืออะไร?

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คือ ประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี ซึ่งคุ้มครองต่อชีวิต หรือการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่รวมถึงบุคคลอื่นอันมีสาเหตุมาจากรถคันนั้น ซึ่งความคุ้มครองจำกัดสูงสุดเพียง 300,000 บาท และไม่คุ้มครองความเสียหายใด ๆ ต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย หรือของบุคคลภายนอก ดังนั้น Roojai.com จึงขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ทุกคนซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมไว้ด้วย

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง?

คุ้มครองผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากรถคันที่มี พ.ร.บ. เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก คนเดินเท้า ฯลฯ

พ.ร.บ คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจริงกรณีบาดเจ็บ สูงสุด 80,000 บาท / คน
 • ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 บาท / คน
 • ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร สูงสุด 300,000 บาท / คน
 • ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล 200 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

ประกันภัยรถภาคสมัครใจ คืออะไร?

ประกันภัยรถภาคสมัครใจ คือ ประกันภัยรถที่กฎหมายไม่ได้บังคับ สามารถซื้อเพิ่มเองได้ ซึ่งความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับประเภทประกันที่เลือก บางประเภทคุ้มครองครบทั้งความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยทางธรรมชาติ น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด ซึ่งการประกันภัยรถภาคสมัครใจ แบ่งง่าย ๆ ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้

ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยทางธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม) รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 2+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ ไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม น้ำท่วม รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

ประกันภัยชั้น 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด

การทำประกันรถภาคสมัครใจสำคัญอย่างไร?

นอกเหนือจากประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมีตามกฎหมายกำหนดแล้ว คุณควรซื้อประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มด้วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากค่าความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกินกว่า 300,000 บาท ตามความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด เช่น ค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก Roojai.com จึงอยากแนะนำว่าอย่างน้อยคุณก็ควรซื้อประกันภัยชั้น 3 ไว้ หรือจะเลือกประกันภัยชั้น 1 หรือ 2+ ที่คุ้มครองมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นค่าความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการถูกไฟไหม้ สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือน้ำท่วม

ประกันภัยภาคสมัครใจของฉันรวม พ.ร.บ. หรือไม่?

ประกันภัยภาคสมัครใจของคุณ แยกกันกับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แต่คุณสามารถซื้อประกันภัยรถภาคสมัครใจพร้อมกับ พ.ร.บ. ผ่าน Roojai.com ได้เลย

เลือกประกันรถชั้นไหนดี?

ประกันรถชั้น 1 ครอบคลุมที่สุด เพราะคุ้มครองทุกสถานการณ์ ทั้งการเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม ทั้งการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถเบียดเสาเป็นรอย รวมถึงคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกันภัยจากไฟไหม้ สูญหาย โจรกรรม ภัยทางธรรมชาติ และน้ำท่วม สำหรับรถใหม่เราแนะนำอย่างยิ่งให้ทำประกันรถชั้น 1 เพื่อความคุ้มครองที่เต็มรูปแบบ แต่ถ้าคุณอยากได้เบี้ยที่ถูกลงคุณก็สามารถลองดูประกันรถชั้นอื่น ๆ ได้

เมื่อขายหรือโอนรถยนต์ ประกันยังคุ้มครองต่อไหม?

เมื่อรถถูกโอนให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นั้น และบริษัทประกันภัยต้องคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนตลอดอายุกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ หากเจ้าของรถไม่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ก่อนการโอนและได้ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เอาไว้ จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อการปรับเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยง และทำให้เจ้าของรถคนใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกกรณีที่แจ้งเคลมแล้วชื่อผู้ขับขี่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรก คือ จำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับการซ่อมรถของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ส่วนในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นฝ่ายต้องรับผิดและสามารถระบุคู่กรณีได้ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

ส่วนลดประวัติดี คืออะไร?

ส่วนลดประวัติดี คือ ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ทำประกันที่ไม่มีการแจ้งเคลมในช่วงที่ผ่านมา โดยส่วนลดจะเป็นลำดับขั้นดังต่อไปนี้

 • ส่วนลด 20 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลมในปีแรก
 • ส่วนลด 30 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลม 2 ปี ติดต่อกัน
 • ส่วนลด 40 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลม 3 ปี ติดต่อกัน
 • ส่วนลด 50 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ เมื่อไม่มีการแจ้งเคลม 4 ปี ติดต่อกัน

ส่วนลดประวัติดี ดูได้จากที่ไหน?

คุณสามารถดูส่วนลดประวัติดีได้จากตารางกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยปัจจุบันของคุณ หรือบางบริษัทประกันภัยอาจส่งใบแจ้งเตือนการต่ออายุประกันภัยซึ่งอาจมีส่วนลดประวัติดีอยู่ในนั้น

ภาษีรถยนต์คืออะไร?

ภาษีรถยนต์ คือภาษีที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องรับผิดชอบ กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งอัตราภาษีขึ้นอยู่กับความจุกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เมตร,ซีซี) โดยคุณต้องเตรียมสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ, พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ และเงินค่าภาษี เมื่อคุณต่อภาษีรถยนต์แล้ว คุณจะได้รับสติกเกอร์ไว้ติดหน้ากระจกรถเพื่อพิสูจน์ว่าคุณได้ชำระภาษีนี้แล้ว พร้อมแสดงช่วงเวลาสำหรับการต่ออายุปีถัดไป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ทำอย่างไร?

คุณสามารถดูวิธีการต่อภาษีรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2G3qY6g โดยดูวิธีการทำผ่านลิงค์นี้ https://bit.ly/2xe6ToC หรือ ซึ่งข้อมูลที่คุณต้องเตรียมมีเพียงแค่เลขกรมธรรม์ พ.ร.บ. เท่านั้น และเพื่อความอุ่นใจ เราขอแนะนำให้คุณต่อภาษีรถยนต์ไว้ล่วงหน้า (สูงสุด 3 เดือน) ก่อนวันหมดอายุ

บริษัทประกันมีบริการด้านภาษีรถยนต์พร้อมประกันภัยด้วยไหม?

ปัจจุบัน Roojai.com ยังไม่มีบริการด้านภาษีรถยนต์

คำถามเกี่ยวกับ Roojai.com

Roojai.com คือใคร?

Roojai.com เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2559 ให้บริการด้านประกันภัยออนไลน์รูปแบบใหม่ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วผ่านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย กับระบบราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยดูแลลูกค้าให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ทั้งการเช็คราคาหรือซื้อประกันผ่านเว็บไซต์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบความคุ้มครองเองได้ แจ้งเคลมผ่านแอปแบบเรียลไทม์ หรือตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอล พร้อมรูปแบบการชำระเงินที่สะดวกหลากหลายช่องทาง

มั่นใจได้ Roojai.com ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัท กรุงไทยพานิชฯ ในเครือธนาคารกรุงไทยเพื่อรับประกันภัยรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ และร่วมกับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ เรายึดมั่นในการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ และยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ และในทุกสถานการณ์เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ติดต่อ Roojai.com ทางไหนได้บ้าง?

คุณสามารถโทรหาเราได้ที่

 • 02 582 8899 บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • 02 582 8888 เช็คราคา/ซื้อประกันภัย
 • 02 582 8844 แจ้งเคลม/ขอบริการช่วยเหลือบนท้องถนน
 • 02 582 8889 ต่ออายุประกันภัย
 • สอบถามหรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ service@roojai.com
 • ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท รู้ใจ จำกัด 4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 11 ยูนิต 11A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เช็คราคาเบี้ยประกันอย่างไร?

เพียงไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ Roojai.com แล้วคลิกที่ปุ่ม "เช็คราคา" จากนั้นใส่ข้อมูลเพื่อให้เรากำหนดเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยเราจะแสดงแผนที่ดีและคุ้มค่าที่สุดก่อน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งรายการได้ตามความต้องการดังต่อไปนี้:

 • ประเภท: ประกันชั้น 1 / 2 / 3 / 2 + / 3 +
 • ค่าเสียหายส่วนแรก: 0 / 1,000 / 3,000 / 5,000 (เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น)
 • การซ่อม: อู่ซ่อมในเครือ / อู่และศูนย์ซ่อมอื่น ๆ
 • ผู้ขับขี่: ผู้ขับขี่ระบุชื่อ / ผู้ขับขี่ อายุ ≥ 25 ปี / ผู้ขับขี่ อายุ ≥ 30 ปี / ผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ
 • พ.ร.บ.: รวม / ไม่รวม
 • บริการช่วยเหลือบนท้องถนน: รวม / ไม่รวม
 • ปรับแผนอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล: สูงสุด 500,000 บาท

เมื่อได้รับราคาแล้ว ควรทำอะไรต่อ?

หากคุณพึงพอใจในราคาที่ได้รับแล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณจะรับใบเสนอราคาผ่านอีเมล์ไว้ก่อน หรือให้ Roojai.com ติดต่อกลับ หรือซื้อออนไลน์ทันทีเพียงคลิกที่ปุ่ม “ซื้อเลย”

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์มีอะไรบ้าง?

 • ข้อมูลรถ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น เลขทะเบียน หมายเลขตัวถัง ปีที่ผลิตรถ ขนาดเครื่องยนต์ ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ และของผู้ขับขี่ที่ต้องการระบุชื่อในกรมธรรม์
 • กรมธรรม์เดิม หากคุณต้องการส่วนลดประวัติดี
 • ข้อมูลบัตรเครดิต / บัตรเดบิต สำหรับการชำระเงิน

บริษัทคำนวณค่าเบี้ยประกันอย่างไร?

บริษัทประกันภัยหลายที่มักถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลรถเป็นหลัก แต่ไม่ได้เน้นเรื่องราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ทำให้ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเท่ากันหมด หากมีรถรุ่นเดียวกัน แต่ Roojai.com ใช้คำถามและการคำนวณที่ช่วยให้ได้เบี้ยประกันที่เหมาะกับผู้ขับขี่โดยแท้จริง เพราะเราต้องการเสนอราคาที่ยุติธรรมตามระดับความเสี่ยงของแต่ละคน โดยผู้ขับขี่ปลอดภัยจะได้เบี้ยที่ประหยัดกว่าเป็นการตอบแทน

ทำไมราคาเบี้ยประกันภัยรถของผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ถึงแพงกว่า?

เมื่อดูข้อมูลจากหลายปัจจัย พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ขับขี่ที่มีอายุอายุน้อยมักจะมีเบี้ยประกันสูงกว่า เนื่องจากมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อยกว่า จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า ดังนั้นค่าเบี้ยประกันจึงสูงตามความเสี่ยงนี้

ทำไมราคาเบี้ยประกันภัยรถบางคัน ถึงสูงกว่า?

รถยนต์แต่ละคันถูกผลิตขึ้นมาแตกต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วรถที่มีมูลค่าสูงกว่าย่อมมีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่า เพื่อคุ้มครองค่าซ่อมหรือค่าอะไหล่ที่แพงกว่า ซึ่งบางครั้งรถยนต์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันอาจมีราคาเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันก็ได้ เนื่องจากค่าซ่อมหรือค่าอะไหล่่ของแต่ละยี่ห้อรถไม่เท่ากัน หรือรถบางรุ่นมีแนวโน้มเป็นที่นิยมสำหรับผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูง ค่าเบี้ยประกันภัยก็อาจจะสูงกว่าได้

ฉันเพิ่งซื้อรถยนต์มาใหม่ สามารถทำประกันกับ Roojai.com ได้ไหม?

ได้แน่นอน เรายินดีมอบข้อเสนอที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์คันใหม่ของคุณ หากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เสนอประกันภัยจากบริษัทอื่น ๆ ให้กับคุณ คุณเพียงแจ้งว่าขอเลือกทำประกันภัยรถยนต์ด้วยตัวเอง โดยคุณสามารถขอใบเสนอราคาจาก Roojai.com ผ่านออนไลน์เพียงไม่กี่นาที หรือโทรหาเราที่เบอร์ 02 582 8888

แผนผู้ขับขี่ที่ Roojai.com มีให้เลือก?

 1. แผนผู้ขับขี่ระบุชื่อ: แผนนี้คุ้มครองแบบเต็มรูปแบบเฉพาะผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น หากผู้ขับขี่ไม่มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก ซึ่งแผนนี้ช่วยคุณประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยได้มากที่สุด
 2. แผนผู้ขับขี่อายุ 25 ปีขึ้นไป: แผนนี้สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับรถคันเอาประกันได้โดยไม่ต้องมีชื่อในกรมธรรม์ หากผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก
 3. แผนผู้ขับขี่อายุ 30 ปีขึ้นไป: แผนนี้สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถขับรถคันเอาประกันได้โดยไม่ต้องมีชื่อในกรมธรรม์ หากผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก
 4. แผนผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ: แผนนี้สำหรับผู้ขับขี่ทุกคนที่มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ตามการอนุญาตจากเจ้าของกรมธรรม์

ใครคือผู้ขับขี่หลัก?

ผู้ขับขี่หลัก คือ ผู้ที่ขับรถคันเอาประกันบ่อยที่สุด ซึ่งผู้ขับขี่หลักไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถหรือเจ้าของกรมธรรม์ก็ได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของผู้ที่ขับรถบ่อยที่สุด

รูปแบบการใช้รถหมายถึงอะไร ?

การใช้รถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. ใช้ขับไปทำงานเป็นประจำ: ใช้เพื่อเดินทางไป-กลับจากที่ทำงานหรือใช้ระหว่างวันทำงาน เช่น ขับไปประชุมระหว่างวัน และใช้รถสำหรับธุระส่วนตัว
 2. ไม่ได้ใช้ขับไปทำงานเป็นประจำ: ใช้สำหรับธุระส่วนตัว เช่น เดินทางไปเที่ยววันหยุด ขับไปช้อปปิ้ง รับส่งคนในครอบครัว ไม่รวมถึงการใช้รถขับรถไป-กลับที่ทำงาน หรือใช้ระหว่างวันทำงาน

หมายเหตุ: ยานพาหนะที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ และยานพาหนะที่รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร กรมธรรม์จะไม่คุ้มครอง หรือความคุ้มครองจะตกเป็นโมฆะ ซึ่งการนำรถไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ เช่น ใช้ขนส่งสินค้าหรือบริการ รับจ้าง ขนส่งผู้โดยสาร บริการคนขับ รวมถึงบริการรถแท็กซี่ หรือบริการรถลีมูซีน

ฉันสามารถชำระเบี้ยประกันกับ Roojai.com ผ่านช่องทางใดบ้าง?

คุณสามารถชำระเบี้ยประกัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
 • โอนเงินผ่านธนาคาร หรือใช้ Internet banking
 • ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ Tesco Lotus

จะรู้ได้อย่างไรว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว?

หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมล์และ SMS ยืนยัน ว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว หากมีปัญหาใด ๆ กับการชำระเงิน ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะติดต่อคุณกลับทันที ส่วนใบเสร็จการชำระเงินและกรมธรรม์ของคุณ จะถูกส่งไปถึงคุณภายใน 7 วันทำการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีที่บัญชีผู้ใช้ My Account ผ่านทางเว็บไซต์หรือ App ก็ได้

จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะได้รับกรมธรรม์?

คุณจะได้รับตารางกรมธรรม์ภายใน 7 วันทำการ หลังจากการชำระเงินสำเร็จ และรถคันเอาประกันได้รับการตรวจสภาพ(ในกรณีที่มีการร้องขอ)

Roojai.com เชื่อถือได้ไหม?

คุณสามารถไว้ใจเราได้แน่นอน เพราะบริษัท รู้ใจ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่จดทะเบียน 0205557039412 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทะเบียนนายหน้าเลขที่ ว00022/2558 นอกจากนี้ Roojai.com ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Primary Asia Group ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ชำนาญการด้านประกันวินาศภัย เรารับประกันภัยโดยกรุงไทยพานิชประกันภัยสำหรับประกันภัยรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ และร่วมกับ LMG สำหรับประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ และที่สำคัญมี IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเชื่อมั่นใน Roojai.com และลงทุนกับเราโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงการเข้าถึงการประกันภัยของผู้บริโภค ด้วยความโปร่งใสและประหยัดต้นทุนที่สุด

ส่วนลดติดกล้อง 10% คืออะไร?

Roojai.com จะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ถ้ารถคุณติดตั้งกล้องบันทึก ในกรณีที่คุณได้ส่วนลด 10% แต่ไม่สามารถส่งมอบภาพเคลื่อนไหวให้เรา หรือไม่ได้ติดตั้งกล้องตามที่ระบุ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ

การตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอลคืออะไร?

การตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอล คือ นวัตกรรมการตรวจสภาพรถออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ Roojai.com สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสภาพรถผ่านกล้องมือถือได้ง่าย ๆ ได้ทุกที่ ผ่าน App

การตรวจสภาพรถต้องทำอะไรบ้าง?

 1. กรุณาดาวน์โหลด Roojai Mobile App ตามลิงค์ด้านล่าง
  -ระบบ Android (4.0 ขึ้นไป) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
  -ระบบ iOS (7.1 ขึ้นไป) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
  และกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Visual Support ควบคู่ไปด้วย
 2. เช็คสัญญาณ Internet ในมือถือของคุณให้พร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอคอล
 3. จอดรถในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่แคบจนเกินไป
 4. เปิด Roojai Mobile App แล้วกดปุ่ม “ตรวจสภาพรถ” เพื่อทำการเชื่อมต่อวิดีโอคอล (เฉพาะในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 – 18.00 น.)
 5. เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำให้คุณทำการตรวจสภาพทั้งภายใน ภายนอก และทำการบันทึกภาพรอบคัน โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
 6. เจ้าหน้าที่จะยืนยันรายละเอียดความคุ้มครองหลังจากการตรวจสภาพรถให้คุณทราบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • กรมธรรม์ของคุณจะมีผลคุ้มครองสมบูรณ์เมื่อได้รับการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว
 • ผลการตรวจสภาพรถจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (รวมถึงเบี้ยประกันภัย) หรือยกเลิกกรมธรรม์ตามผลการตรวจสภาพรถ
 • เราจะส่งตารางกรมธรรม์ให้คุณภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่การตรวจสภาพรถเสร็จสมบูรณ์ หรือหากคุณเลือกรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าไปดูเอกสารได้ที่ My Account ตลอด 24 ชม.

การผ่อนชำระรายเดือนมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

 • ลูกค้าใหม่สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนได้ 10 งวด ผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตไม่บล็อควงเงิน
 • ลูกค้าที่ต่อประกันล่วงหน้า สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนได้นานสูงสุดถึง 12 งวด

แผนซ่อมอู่ในเครือ กับ แผนซ่อมศูนย์และอู่อื่นๆ ต่างกันอย่างไร?

Roojai.com ให้คุณเลือกซ่อมได้ 2 รูปแบบ

1. ซ่อมอู่ในเครือ
Roojai.com และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ทำการคัดสรรและตกลงร่วมบริการกับอู่ซ่อมชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งอู่ซ่อมเหล่านี้จะเป็นอู่ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม เราส่งผ่านความคุ้มค่านี้ไปให้คุณผ่านค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า หากคุณเลือกซ่อมที่อู่ในเครือ คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ทันที พร้อมได้รับการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน

2. ซ่อมศูนย์และอู่อื่น ๆ
ทางเลือกนี้จะให้อิสระในการเลือก คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมในเครือ หรือศูนย์ซ่อมทางการของยี่ห้อรถคุณที่แนะนำ โดย Roojai.com และกรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ทำการร่วมบริการกับศูนย์ซ่อมหลายแห่ง หากคุณเลือกซ่อมที่ศูนย์ซ่อมแนะนำหรืออู่ซ่อมในเครือ คุณจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่า แต่ในกรณีที่คุณต้องการนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเราก่อนนำรถเข้าซ่อมอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

รับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน กับอู่ซ่อมในเครือ มีรายละเอียดอะไรบ้าง?

เมื่อคุณเลือกที่จะนำรถของคุณเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมในเครือที่ลงนามเป็นพันธมิตรสำหรับการบริการงานซ่อมกับ Roojai.com คุณจะได้รับการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน ซึ่งอู่ซ่อมในเครือที่เราแนะนำให้ได้รับการรับรองว่าเป็นอู่มาตรฐานตามการควบคุมของสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคุณสามารถตรวจสอบชื่อ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของอู่ซ่อมในเครือที่ต้องการบนเว็บไซต์ของเรา

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็มของการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน คลิกที่นี่

การต่อประกันอัติโนมัติง่ายกว่าอย่างไร?

เลือกต่ออายุประกันอัตโนมัติกับ Roojai.com สะดวก ง่าย ได้ความคุ้มครองไม่ขาดตอน โดยเราจะทำการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถของคุณให้โดยอัตโนมัติก่อนวันหมดอายุ ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็ม คลิกที่นี่

ทำไมควรเลือกรับเอกสารกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Policy)?

เลือกรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการตัดไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคุณสามารถเรียกดูเอกสารทั้งหมดผ่านออนไลน์ได้ 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์หรือ App ก็ได้

ถ้าฉันเลือกรับเอกสารกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะเอาเอกสาร พ.ร.บ. ที่ไหนไปต่อภาษีรถ?

คุณสามารถดูวิธีการต่อภาษีรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2G3qY6g โดยดูวิธีการทำผ่านลิงค์นี้ https://bit.ly/2xe6ToC หรือ https://bit.ly/2LdCCON ซึ่งข้อมูลที่คุณต้องเตรียมมีเพียงแค่เลขกรมธรรม์ พ.ร.บ. เท่านั้น และเพื่อความอุ่นใจ เราขอแนะนำให้ต่อภาษีรถยนต์ไว้ล่วงหน้า (นานสูงสุดถึง 3 เดือน) ก่อนที่หมดอายุ

คำถามลูกค้าปัจจุบัน

วิธีดาวน์โหลด Roojai Mobile App?

ดาวน์โหลดฟรี เพียงพิมพ์ชื่อ “Roojai” ใน App Store สำหรับ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 7.1 ขึ้นไป) และ Play Store สำหรับ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป)

บัญชีผู้ใช้ Roojai My Account คืออะไร?

Roojai My Account คือ ระบบบัญชีลูกค้าที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า Roojai.com ตลอด 24 ชม. คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย ซื้อบริการเพิ่มเติม ดูสถานะการชำระเงิน ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ ส่งข้อความสอบถามเจ้าหน้าที่ ทำการต่อประกันออนไลน์ ดูประวัติการเคลม ใช้แต้มสะสม Roojai Rewards แลกของรางวัล และการกดชวนเพื่อนเพื่อรับแต้มสะสมเพิ่ม

เข้าสู่ระบบ Roojai My Account ยังไง?

 1. ไปที่เว็บไซต์ Roojai.com และคลิกที่เมนู My Account (เข้าสู่ระบบ)
 2. ใส่อีเมล์ หรือ หมายเลขบัตรประชาชน
 3. เลือกช่องทางรับรหัส OTP (อีเมล์หรือ SMS) จากนั้นใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ

คุณยังสามารถเข้า My Account ผ่านทาง App ได้ด้วย ซึ่งตอนนี้ระบบ My Account รองรับเฉพาะลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น

Roojai Rewards คืออะไร?

Roojai Rewards คือ แต้มสะสมที่ Roojai.com มอบให้ลูกค้าเมื่อซื้อประกัน ต่อประกันออนไลน์ หรือร่วมกิจกรรมชวนเพื่อน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้แลกของขวัญสุดพิเศษมากมายทั้งส่วนลดน้ำมัน โค้ดช้อปปิ้ง พ.ร.บ. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตุ๊กตาพี่จิงโจ้ และของขวัญอื่น ๆ อีกมากมาย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ฉันจะแชร์ประสบการณ์ผ่าน Facebook ได้อย่างไร?

เมื่อคุณซื้อประกันเสร็จ คุณจะได้รับคำเชิญชวนให้แชร์ประสบการณ์ในการใช้บริการกับเรา โดยคุณสามารถให้คะแนนความพึงพอใจและเขียนความคิดเห็นได้ จากนั้นรีวิวนี้ของคุณจะถูกแชร์อยู่บนเว็บไซต์และ Facebook ของ Roojai.com และคุณจะได้รับ Roojai Rewards

*การแชร์นี้สามารถใช้งานได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ซื้อกรมธรรม์

ใช้ Roojai Rewards แลกของขวัญ หรือดิจิทัลคูปองอย่างไร?

 1. เข้าไปที่ My Account ผ่านเว็บไซต์หรือ App
 2. เช็คแต้ม Roojai Rewards ที่คุณมี
 3. เลือกของขวัญตามต้องการ อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แลกของขวัญ”
 4. คุณจะได้รับ Email หรือ SMS สำหรับดิจิทัลคูปองทันที หากเป็นของขวัญอื่นจะถูกส่งทางไปรษณีย์และถึงคุณภายใน 7 วันทำการ

จะตรวจสอบวันหมดอายุของดิจิทัลคูปองได้อย่างไร?

คุณสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของดิจิทัลคูปองได้ที่ Email หรือ SMS ที่เราส่งให้ หลังจากการแลกแต้ม

ฉันจะซื้อบริการเพิ่มเติมกับ Roojai.com ได้อย่างไร

เรากำลังพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการด้านประกันภัยใหม่ๆ ให้คุณ

 • ปัจจุบันคุณสามารถซื้อบริการช่วยเหลือบนท้องถนน เมื่อคุณต่อประกันออนไลน์ผ่าน My Account
 • ใช้แต้ม Roojai Rewards แลกรับฟรี ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือบริการช่วยเหลือบนท้องถนน
 • หรือซื้อบริการเพิ่มเติมจาก Roojai.com เพียงโทร 02 582 8888

สามารถติดตามโปรโมชั่นใหม่ได้ที่ไหน?

คุณสามารถติดตามโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากเราได้ เพียงคลิกเมนู “สิทธิพิเศษ” ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ Roojai.com หรือกดติดตามข่าวสารจากเรา เพื่อรับโปรโมชั่นล่าสุดและข้อเสนอพิเศษทางอีเมล์

วิธีต่อประกันออนไลน์

เข้าไปที่ My Account แล้ว กด “ยืนยันการต่อประกัน” แล้วดำเนินการตามขั้นตอน โดยคุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยนแผน ความคุ้มครอง รวมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และเลือกชำระเงินภายหลังได้

วิธีชวนเพื่อนเพื่อรับแต้ม Roojai Rewards เพิ่ม?

 • ไปที่ My Account แล้วคลิก “แนะนำเพื่อน”
  • เลือกช่องทางที่คุณต้องการ
  • ชวนเพื่อนโดยตรง เพียงคุณเพียงใส่ชื่อ อีเมล์ หรือ เบอร์มือถือของเพื่อนที่คุณต้องการชวน
 • ชวนเพื่อนผ่าน Social Media: เพียงแชร์ลิงค์หรือรหัสชวนเพื่อนของคุณผ่านทาง Social Media

เมื่อเพื่อนของคุณคลิกซื้อประกันจากรหัสหรือลิงค์ดังกล่าว ทั้งคุณและเพื่อนก็จะได้รับ Roojai Rewards เพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บริการช่วยเหลือบนท้องถนนมีอะไรบ้าง?

 • การช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉิน (สูงสุด 2 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสีย (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • การช่วยเหลือเติมน้ำมัน (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • บริการขนส่งยานพาหนะ (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาสัญญา)
 • ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็ม คลิกที่นี่

ยกเลิกกรมธรรม์ได้ไหม?

คุณสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ หากคุณเจอราคาและข้อเสนอที่ดีกว่าบนเงื่อนไขและความคุ้มครองเดียวกัน Roojai.com ยินดีคืนเงินให้คุณ 100% ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็ม คลิกที่นี่

อะไรคือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการการันตีคืนเงิน 100%

เรารับประกันว่า Roojai.com เสนอราคาที่ดีที่สุดให้คุณโดยใช้ระบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย หากคุณพบราคาที่ดีกว่า โดยมีความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน คุณมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 14 วันนับจากการซื้อและชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อการคืนเงินเต็มจำนวน ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเต็มของการการันตีคืนเงิน 100% คลิกที่นี่

คำถามเกี่ยวกับการเคลม

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ต้องแจ้งเหตุอย่างไร?

 1. หากมีผู้บาดเจ็บ กรุณาโทรขอความช่วยเหลือที่เบอร์ 1669 และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เบอร์ 191
 2. โทรแจ้งเคลมอุบัติเหตุกับ Roojai.com ที่เบอร์ 02 582 8844 หรือแจ้งผ่าน Roojai Mobile App
 3. หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางการจราจร กรุณาถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุก่อน
 4. อย่าเพิ่งทำการตกลง รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเอกสาร หรือชดใช้ค่าความเสียหายใด ๆ
 5. กรุณารอเจ้าหน้าที่ของเรา
 6. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกหรือลากจูง ให้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติจาก Roojai.com เท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือกรมธรรม์

เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายแบบไม่มีรถยนต์คู่กรณี ควรแจ้งเคลมอย่างไร?

 1. โทรแจ้งเคลมอุบัติเหตุกับ Roojai.com ที่เบอร์ 02 582 8844 หากเป็นไปได้กรุณาถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ
 2. ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งเคลมจากเว็บไซต์ www.roojai.com/download จากนั้นกรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล์ claim@roojai.com
 3. ตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมในเครือจากเว็บไซต์ www.roojai.com จากนั้นนำรถเข้าซ่อม พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียมก่อนโทรหาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง?

 1. เลขที่กรมธรรม์ ทะเบียนรถ
 2. ชื่อผู้ขับขี่ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
 3. ลักษณะการเกิดเหตุคร่าว ๆ
 4. รายละเอียดพยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนโทรแจ้งเคลมกระจกหน้ารถเสียหายจากอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง?

 1. เลขที่กรมธรรม์ ทะเบียนรถ ยี่ห้อฟิล์มติดรถยนต์ หรือใบรับประกันฟิล์ม
 2. รายละเอียดการเกิดเหตุ: ชื่อ เบอร์โทรผู้ขับขี่ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
 3. ลักษณะการเกิดเหตุคร่าว ๆ
 4. สถานที่ปัจจุบันที่รถอยู่ หรือสถานที่นัดหมายที่ต้องการ
 5. คุณสามารถถ่ายภาพความเสียหาย ส่งให้เจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ claim@roojai.com ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเราจะสามารถพิจารณาบาดแผลได้ว่าความเสียหายของกระจกสามารถซ่อมแซมแทนการเปลี่ยนกระจกใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าคุณเลือกวิธีซ่อม คุณจะไม่เสียประวัติเคลม และไม่กระทบต่อค่าเบี้ยเมื่อต่ออายุประกันภัยในปีถัดไป

รถเสียกลางทาง ต้องทำอย่างไร?

 1. ถ้าเป็นไปได้ ให้ย้ายรถไปอยู่ตรงพื้นที่ปลอดภัยก่อน
 2. โทรหาเราที่ 02 582 8844 หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่าน App
 3. Roojai.com จะจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือคุณ ณ จุดเกิดเหตุ หรือจัดหาบริการรถยก เพื่อไปอู่ที่ใกล้ที่สุด

วิธีเคลมด้วย Roojai Mobile App?

Roojai Mobile App นวัตกรรมใหม่หนึ่งเดียวในไทย ที่ให้คุณสามารถแจ้งเคลมหรือขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชันที่แชร์ตำแหน่งจุดเกิดเหตุ พร้อมติดตามพิกัดการเดินทางของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์

วิธีใช้งาน Roojai Mobile App

 1. กดปุ่ม “ช่วยเหลือฉุกเฉิน”
 2. กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และตรวจสอบตำแหน่งของคุณในแผนที่ โดยคุณสามารถพิมพ์อธิบายตำแหน่งเพิ่มเติมได้หากต้องการ
 3. คลิกปุ่ม “ยืนยัน” และแอปจะแชร์ตำแหน่งของคุณผ่าน GPS และแจ้งศูนย์บริการรับเคลมของเราโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราจะไปหาคุณ โดยคุณยังสามารถติดตามตำแหน่งของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์
 4. กรณีต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถเลือกกดปุ่มโทรอัตโนมัติ สายด่วนอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ

วิธียกเลิกการเคลม?

เพียงโทรหาเราที่เบอร์ 02 582 8844 แล้วให้เจ้าหน้าที่ของเราดูแลคุณ

วิธีขอรับบริการช่วยเหลือบนท้องถนน

 1. หากเป็นไปได้ ให้ย้ายรถของคุณไปในที่ปลอดภัยก่อน
 2. โทรขอรับบริการช่วยเหลือบนท้องถนนที่เบอร์ 02 582 8844 หรือผ่าน Roojai Mobile App
 3. Roojai.com จะส่งช่างผู้ชำนาญงานไปช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินให้รถคุณสามารถขับต่อได้ หรือส่งเข้าอู่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด

รายชื่ออู่ซ่อมในเครือดูได้จากที่ไหน?

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมในเครือของเราได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่นี่

ก่อนเอารถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

คุณเลือกซ่อมที่ศูนย์ซ่อมแนะนำหรืออู่ซ่อมในเครือ คุณจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่า โดยคุณสามารถติดต่อนำรถเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมในเครือได้ทันที แต่ในกรณีที่คุณต้องการนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเราก่อนนำรถเข้าซ่อมอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

ติดตามสถานะการเคลมได้อย่างไร?

Roojai.com มีบริการติดตามสถานะการเคลมและแจ้งให้คุณทราบในทุกขั้นตอน แต่หากคุณต้องการสอบถาม กรุณาโทร 02 582 8844

จะประเมินความพึงพอใจงานเคลมได้อย่างไร?

หลังจากที่คุณได้รับบริการด้านการเคลมจากเราแล้ว ระบบอัตโนมัติจะส่งอีเมล์แบบประเมินถึงคุณ โดยคุณสามารถให้คะแนนความพึงพอใจและเขียนแสดงความคิดเห็นได้ โดยการประเมินของคุณจะถูกนำไปแสดงบนเว็บไซต์ Roojai.com