Roojai

ขั้นตอนทำต่อใบขับขี่ ต้องทำอะไรบ้าง อัพเดท 2561

ขั้นตอนทำต่อใบขับขี่ ต้องทำอะไรบ้าง อัพเดท 2561

ทำใบขับขี่ใหม่-ต่ออายุ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? อัพเดตข้อมูลสำหรับปี 2561 โดยการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่ ในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ผู้ขอรับควรจะศึกษาให้เข้าใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ วันนี้ทีมงาน Roojai.com ได้เรียบเรียงข้อมูลและรายละเอียดมาให้กับท่านผู้อ่านได้รับทราบ

เริ่มต้นที่การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว หรือการขอใหม่ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและใบรับรองแพทย์

การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆ เปลี่ยนใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ (สามารถต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน)

การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) เตรียมแค่บัตรประชาชนตัวจริง และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ แต่ถ้าปล่อยให้หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย (สามารถต่อบัตรล่วงหน้าได้ 90 วัน)

การขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และต้องแสดงใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย

โดยการขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด

ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ยื่นประกอบ ต้องใช้ ‘ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง’ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่มาสมัคร

ขั้นตอนการดำเนินการ ต่ออายุ-เปลี่ยนจากชั่วคราวเป็น 5 ปี

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
3. อบรม 1 ชั่วโมง
4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีขอใหม่
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
3. อบรม 5 ชั่วโมง
4. ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
5. ทดสอบขับรถ

หมายเหตุ : กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์  เพื่อความชัดเจนขอให้แจ้งกับคลินิกหรือสถานพยาบาลให้ชัดเจนว่า ขอใบรับรองแพทย์ สำหรับประกอบการขอรับใบขับขี่ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้องและมีข้อมูลการตรวจที่ครบถ้วนสมบูรณ์

สุดท้ายก็อย่าลืมเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทาง ด้วยประกันรถที่รู้ใจคุณที่สุด กับ Roojai.com ประกันรถออนไลน์ พร้อมบริการคุณตลอดเวลา เช็คเบี้ยออนไลน์ได้ราคาทันทีผ่านเว็บไซต์ กับราคาที่แฟร์กว่า คำนวณตามลักษณะการขับขี่ของคุณโดยเฉพาะ