Roojai

Roojai.com บริจาคเงินและสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

นายนิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท รู้ใจ จำกัด พร้อมทีมพนักงาน ร่วมใจบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อาหาร และอุปกรณ์กีฬา และเครื่องใช้ต่างๆ แก่เด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี สิ่งของต่างๆนั้นมาจากการบริจาค และจัดเตรียมโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นความปลื้มใจของทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคในครั้งนี้

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การสงเคราะห์เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ปัญหาครอบครัว เด็กเร่ร่อน เด็กในครอบครัวยากจน เพศชายอายุระหว่าง 6- 18 ปี ซึ่งอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยแห่งนี้ กว่า 120 คน