Roojai

วิธีเลือกทะเบียนรถให้ปัง ตามปีเกิด!

เลขทะเบียนรถถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กับการเลือกซื้อรถมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนเรา การรู้เลขที่ถูกโฉลก และเป็นมงคลกับตนเองได้อย่างถูกต้องนั้นถือเป็นเครื่องมืออันหาค่า มิได้ที่แม้แต่มหาเศรษฐีก็ยังปฎิบัติในเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลเดียวกันก็เพื่อให้รถเป็นสัญลักษณ์ของนิมิตหมายอันดีในการนำโชคลาภด้านธุรกิจ การงาน และนำความปลอดภัยมาให้ในระหว่างเดินทางนั่นเอง

มาตรวจสอบกันว่าเลขทะเบียนรถของคุณทั้งคันเดิมที่ใช้อยู่หรือกำลังจะซื้อคันใหม่นั้นถูกโฉลกมีพลังมงคลกับคุณหรือไม่? และเสริมในด้านใด? วันนี้ อาจารย์กชกร พรมไชย มีวิธีตรวจสอบง่ายๆ โดยอ้างอิงจากปี พ.ศ. เกิดของเจ้าของรถเป็นหลัก หากซื้อรถในนามบริษัท ห้างร้าน ก็ใช้ปี พ.ศ. ในการจดทะเบียนบริษัทเป็นหลัก ด้วยการบวกตัวเลขทุกตัวให้เหลือเพียงเลขเดียว ตัวอย่างเช่น พ.ศ. 2560 บวกกันแล้วได้เท่ากับ 4 วิธี บวกคือ 2+5+6+0 = 13…จากนั้นเอา 1+3 = 4 แล้วนำเลขที่ได้มาตรวจสอบตามรายละเอียดได้ดังนี้

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 1 ได้แก่ พ.ศ. 2494 2503 2512 2521 2530 2539 2548 2557

1 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร
2 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
3 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ
4 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน
5,9 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย
6 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย
7 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง
8 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 2 ได้แก่ พ.ศ. 2495 2504 2513 2522 2531 2540 2549 2558

1 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย
2 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร
3 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
4 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ
5,9 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง
6 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น
7 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน
8 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 3 ได้แก่ พ.ศ. 2496 2505 2514 2523 2532 2541 2550 2559

1 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น
2 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย
3 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร
4 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
5,9 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน
6 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย
7 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ
8 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 4 ได้แก่ พ.ศ. 2497 2506 2515 2524 2533 2542 2551 2560

1 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย
2 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น
3 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย
4 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร
5,9 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ
6 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง
7 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
8 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 5,9 ได้แก่ พ.ศ. 2498 2507 2516 2525 2534 2543 2552 2561 2502 2511 2520 2529 2538 2547 2556 2565

1 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน
2 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง
3 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย
4 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น
5,9 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร
6 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ
7 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย
8 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 6 ได้แก่ พ.ศ. 2499 2508 2517 2526 2535 2544 2553 2562

1 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
2 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ
3 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน
4 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง
5,9 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น
6 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร
7 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย
8 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 7 ได้แก่ พ.ศ. 2500 2509 2518 2527 2536 2545 2554 2563

1 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง
2 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย
3 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น
4 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย
5,9 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
6 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน
7 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร
8 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ

พ.ศ. ที่บวกเลขแล้วได้ 8 ได้แก่ พ.ศ. 2501 2510 2519 2528 2537 2546 2555 2564

1 เสริมอำนาจบารมีให้ดูเกรงขาม เหนือคู่แข่งขัน ให้มีชัยชนะ และต้องการสังคมยกย่องยอมรับ
2 เสริมเสน่ห์ ดึงดูดใจคน รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกด้าน
3 เสริมเรื่องทรัพย์สินให้มั่นคง
4 เสริมความขยันอดทน การต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรค์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ง่าย
5,9 ต้องการเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใคร และใครๆ ก็ไม่ต้องมาสนใจคุณด้วย
6 เสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
7 เสริมเรื่องให้ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือรักและเมตตาเอ็นดูจากผู้อื่น
8 เสริมเรื่องให้เกิดความรักสามัคคีอันดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวและบริวาร