Roojai

บังคับใช้แล้ว! 8 เส้นใน กทม. ห้ามซิ่งเกิน 50 กม./ชม.

บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากการขับขี่ที่ใช้ความเร็วสูงเกิน เมื่อเจอสิ่งกีดขวางจึงไม่สามารถเบรกได้ทัน โดยเฉพาะเส้นทางที่มีรถหรือคนสัญจรพลุกพล่านยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม จึงได้มี ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยข้อบังคับกำหนดอัตราความเร็วรถไม่เกิน 50 กม./ชม. บนถนนในพื้นที่กรุงเพทมหานคร หวังเพื่อจะป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกําหนดอัตราความเร็วของรถพ.ศ. 2561 โดยระบุว่า ด้วย กองบัญชาการตํารวจนครบาล ได้ดําเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนมีสถานศึกษาและสถานที่สําคัญ ๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการกําหนดอัตราความเร็วของรถในถนนต่าง ๆ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (6) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชนและคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555

แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ 322/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกําหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กําหนดอัตราความเร็วของรถ ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนดังต่อไปนี้
3.1 ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง
3.2 ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ ถึงเชิงสะพานกรุงธน
3.3 ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
3.4 ถนนอู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี
3.5 ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย
3.6 ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1 ถึงแยกเสาวนีย์
3.7 ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ ถึงแยกสุโขทัย
3.8 ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก

ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่กําหนดอัตราความเร็วในกฎกระทรวงไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อ 5 บรรดา ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ยกเลิกโดยใช้ข้อบังคับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
พลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อเป็นแบบนี้ ประชาชนที่ขับรถเข้าไปใน 8 เส้นทางก็ต้องดำเนินการขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่เองตลอดจนผู้ใช้ถนนร่วมกัน

แม้ว่าจะมีกฏหมายออกเตือน หรือขับขี่อย่างระวัง แต่อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้น การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกสำหรับผู้ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการขับรถ ให้รู้ใจดูแลคุณด้วยแพ็กเกจดีๆ กับความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ ผ่อน 0% นาน 10 งวด มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย 24 ชม.