ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
- ค่าสินไหมทุพพลภาพถาวร
- ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล
type3 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้
ทุนประกัน
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วม ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วม ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
ทุนประกัน
ในกรณีที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นทุพพลภาพโดยถาวร บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ร้อยละ 20 ของค่าซ่อม
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนเกิดเหตุ
ตามราคาตลาด
ในกรณีเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าชดเชยรายวัน 200 บาทต่อวัน(สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
200 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง
บริษัทประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตำรวจได้สอบสวนและคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี
สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชนในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือ ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
2,000 บาทต่อครั้ง
ซ่อมศูนย์/อู่อื่นๆ
ได้
ค่ารักษาพยาบาล(กรณีบาดเจ็บ)
50,000 บาทต่อคน
ทุพพลภาพถาวร
200,000 บาทต่อคน
ค่าปลงศพ(กรณีเสียชีวิต)
200,000 บาทต่อคน
ค่าชดเชยรายวัน(กรณีนอนโรงพยาบาล)
200 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)