ใครสามารถทำประกันได้บ้าง

อายุและประสบการณ์ของผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่หลักจะต้องมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปีและมีอายุระหว่าง 20-70 ปี

เราเลือกที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่
เพื่อให้ค่าเบี้ยประกันของเรามีราคาถูกและคุ้มค่าแก่ทุกๆ คน

ประวัติการทำประกันที่ผ่านมา

ผู้ขับขี่ต้องไม่เคยถูกปฏิเสธหรือยกเลิกกรมธรรม์

ผู้ขับขี่ที่ถูกปฎิเสธการประกันภัยหรือถูกบอกเลิกกรมธรรม์ โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝายประมาท มีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุสูงมาก ทั้งนี้บริษัท อาจมีการพิจารณารับประกันเป็นกรณีพิเศษ หากอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นจากความโชดร้าย หรือความไม่ได้ตั้งใจ หากท่านสงสัยว่าอาจอยู่ในกลุ่มนี้ สามารถโทรมาปรึกษาเราได้ที่ 02 582 8899

ผู้ขับขี่เพิ่มเติม

นอกจากผู้เอาประกันซึ่งเป็นผู้ขับขี่หลักแล้ว ท่านยังสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้ถึง 3 ท่าน ซึ่งทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้อง

กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น เป็นการระบุชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถคันเอาประกันภัยหรือใช้รถคันนี้ร่วมกับท่าน โดยหากท่านสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี หรือ 30 ปีขึ้นไป ยิ่งเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองที่คุ้มค่าและมีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ถูกลงมากยิ่งขึ้น

ประวัติใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

จะต้องไม่มีผู้ขับขี่ท่านใดที่ถูกยึดหรือถูกยกเลิกในอนุญาตขับขี่รถยนต์ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

เราสามารถเสนอราคาค่าเบี้ยของเราให้ถูกกว่า โดยไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่ที่ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เนื่องจากการดื่มสุราแล้วขับรถ หรือการขับด้วยความเร็วที่เกินกำหนด

ลักษณะการใช้งาน และการจดทะเบียนรถยนต์

รถที่ทำประกันจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์การรับจ้าง หรือให้เป็นของรางวัล

รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้างหรือให้เช่านั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุสูง เพราะมีการใช้งานเป็นประจำ วิ่งระยะทางไกลหลายกิโลเมตรใน 1 ปี ซึ่งเป็นการใช้งานรถยนต์ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่จดทะเบียนส่วนบุคคล เราจึงรักษาราคา ค่าเบี้ยประกันของเราให้ถูกกว่า ด้วยการให้ความคุ้มครองแก่รถยนต์ส่วนบุคคลและผู้ขับขี่ที่สามารถระบุชื่อได้เท่านั้น