0% x 10 เดือน สบายใจ สบายกระเป๋า

 

ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

0% x 10 เดือน สบายใจ สบายกระเป๋า

ประกันชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน จาก “รู้ใจ” เริ่มต้นแค่เดือนละ 500กว่าบาท

“รู้ใจ” ขอเสนอประกันภัยชั้น 1 ผ่อนได้ ดอกเบี้ย 0% นานถึง 10 เดือน

เริ่มต้นเพียงเดือนละ 500  กว่าบาท ให้คุณอุ่นใจกับความคุ้มครองที่มากกว่า ใกล้ชิดกว่า รวดเร็วกว่า ในราคาสบายกระเป๋า เช็คราคาวันนี้  ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือโทร. 02-582-8888

“การชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบแบ่งจ่าย 10 เดือน ดอกเบี้ย 0 %”

การชำระเบี้ยประกันภัยแบบแบ่งจ่ายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำประกันภัยรถยนต์มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด โดยบริษัทจะทำข้อตกลงกับลูกค้าในการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้กับบริษัทประกันภัยในนามของลูกค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยก่อนตามหลัก CASH BEFORE COVER (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) และหลังจากนั้น ลูกค้ามีหน้าที่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันคืนให้กับบริษัท โดยการแบ่งจ่ายเป็น 10 งวด ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยได้

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 1 สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลและรถยนต์กระบะส่วนบุคคลที่ได้จดทะเบียนชื่อเจ้าของรถในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ หากซื้อกรมธรรม์ พรบ. ร่วมด้วยสามารถผ่อนชำระร่วมกันได้

 1. ประเภทลูกค้า
 • เป็นบุคคลธรรมดามีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลหรือรถยนต์กระบะทส่วนบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • มีบัตรเครดิต ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยโดยตรง
 • มี E-mail Address เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง E-mail แจ้งเตือนรวมทั้งการจัดส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินในแต่ละงวดทาง E-mail
 1. ข้อตกลงเมื่อเลือกแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 10 งวด

ในขั้นตอนการขายกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายจะสอบถามข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แบบแบ่งจ่ายรายเดือน ให้คำยืนยันข้อมูลและบันทึกเสียงการสนทนา ดังนี้

 • ผู้เอาประกันภัย แจ้งความประสงค์ ขอยกเลิกกรมธรรม์เอง ในกรณีที่ผิดนัดชำระเงินรวม 2 งวด และไม่สามารถชำระเงินคงค้างที่เหลือได้จนครบ พร้อมทั้ง
 • กรณีผู้เอาประกันมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ขอแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันภัยว่า ให้คืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนนั้นคืนแก่บริษัท เนื่องจากบริษัท ได้นำส่งค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดตามหลัก Cash Before Cover (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) ให้กับบริษัทประกันภัยเต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
 1. เอกสารแสดงการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยกับบริษัท

บริษัทจะออกเอกสารเพิ่มเติมเรียกว่า STATEMENT OF ACCOUNT (SOA) หรือ เอกสารยืนยันการชำระเงิน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรายปี ยอดเงินตัดชำระครั้งนี้ รายการคงค้างทั้งสิ้น ยอดเงินเกินกำหนดชำระ และวันที่ต้องชำระครั้งถัดไป แนบไปกับกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการชำระครั้งแรก และส่งให้ผู้เอาประกันภัยทาง E-mail ทุกครั้งที่มีการตัดชำระบัตรเครดิตแต่ละงวด โดยลูกค้าจะต้องบริหารวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิต เพื่อให้มียอดเงินเพียงพอสำหรับการตัดชำระค่างวดถัดไปตามที่แจ้งใน STATEMENT OF ACCOUNT (SOA) จนครบ 10 งวด

 1. กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด รวม 2 งวด

ในกรณีที่ธนาคารตามบัตรไม่สามารถตัดเงินตามยอดที่ต้องชำระภายในกำหนดรวม 2 งวดซึ่งจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะมีการส่ง E-mail และข้อความ SMS เพื่อเตือนให้ชำระเงิน ทุกๆ 7 วัน จนครบ 30 วัน และหากบริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อ จะนำส่งหนังสือยืนยันว่าลูกค้าประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในตารางกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยยืนยันจะยกเลิกกรมธรรม์ และเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครองแล้วถ้ามีเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือคืน เงินส่วนต่างจะถูกส่งคืนให้กับบริษัทก่อนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในข้อ 3

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทติดต่อผู้เอาประกันภัยได้แล้วและผู้เอาประกันภัยประสงค์ให้กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมีผลคุ้มครองต่อไปตามเดิม ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระและส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัทก่อนครบระยะเวลา 30 วันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดความคุ้มครอง

 1. การยกเลิกกรมธรรม์โดยความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย

เมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับและถ้ามีการคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะคืนเงินส่วนต่าง ให้กับผู้เอาประกันภัย โดยระยะเวลาคืนเงินภายใน 7 วัน ผ่านทางบัตรเครดิตของผู้เอาประกันภัย

 1. ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและเป็นการเพิ่มสัดส่วนการทำประกันภัยรถยนต์ให้มากขึ้น บริษัทจึงขอรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต

 1. เปลี่ยนประเภทการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนประเภทการชำระเงินเป็นแบบชำระเต็มจำนวนได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งความประสงค์มายังบริษัท

 1. การชดใช้ความเสียหาย กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง TOTAL LOSS CLAIM

ในระหว่างการผ่อนชำระหากรถคันเอาประกันภัยได้รับความเสียหายแบบสิ้นเชิง TOTAL LOSS ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัทก่อนที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
กรณีลูกค้าไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ก่อนการจ่ายสินไหมทดแทน ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัทภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนแล้ว

 1. การพิจารณาสิทธิในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

  บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาสิทธิในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ของลูกค้า