การันตีคืนเงิน 100%

เรากล้ารับประกันว่า Roojai.com คุ้มค่าที่สุด ด้วยระบบราคาที่ออกแบบเฉพาะเพื่อผู้ขับขี่ปลอดภัย หากคุณได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าบนเงื่อนไขเดียวกัน คุณมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยรู้ใจยินดีคืนเงิน ให้คุณ 100% เต็ม

เงื่อนไขการใช้สิทธิการันตีคืนเงิน 100%
 1. เมื่อผู้เอาประกันได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากผู้รับประกันภัยรายอื่น และมีความประสงค์ใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน 100% ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว
 2. ในการใช้สิทธิขอคืนเงิน ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์และโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอใช้สิทธิผ่านฝ่ายบริการลูกค้า โดยแสดงหลักฐานการเปรียบเทียบราคาและเอกสารแสดงรายละเอียดความคุ้มครองของรถยนต์คันเอาประกันภัย เช่น ใบเสนอราคา, ใบเตือนต่ออายุ หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกอย่างเป็นทางการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาต หรือบริษัทประกันภัยที่มีการลงลายมือชื่อของมีผู้มีอำนาจเท่านั้น โดยหลักฐานใบเสนอราคาหรือใบเตือนต่ออายุที่อ้างอิงนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ผ่าน Roojai.com ไปแล้ว
 3. หลังจากแจ้งความประสงค์แล้ว Roojai.com จะตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการใช้สิทธิภายใน 3 วันทำการ กรณีใช้สิทธิได้และขอยกเลิกกรมธรรม์ ท่านต้องส่งคืนกรมธรรม์ต้นฉบับและสิทธิพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขายที่ได้รับไปทั้งหมดคืน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อความ “ข้าพเจ้าขอยกเลิกกรมธรรม์ และขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง” พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ Roojai.com จะดำเนินการคืนค่าเบี้ยประกันให้ท่าน ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารที่มีการลงนามถูกต้องแล้ว
 4. สิทธิขอคืนเงินนี้ ใช้สำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น กรณีผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์การผ่อนชำระแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธินี้ได้
 5. สิทธิขอคืนเงินนี้ ยกเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบราคาสำหรับรถยนต์ใหม่ ป้ายแดง
 6. สิทธิขอคืนเงินนี้ ยกเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบราคาสำหรับลูกค้าตรงของบริษัทประกันภัย
 7. ใบเสนอราคาที่ใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกัน จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งหมด ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดเท่ากันหรือสูงกว่า และจำนวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารเท่ากันหรือมากกว่า
  2. มีช่วงกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองในช่วงเดียวกัน โดยมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองเท่ากัน
  3. มีรายละเอียดรถยนต์คันเอาประกันภัยที่เหมือนกัน ได้แก่ ทะเบียน ยี่ห้อ ปีรถ ทุนประกันภัย ค่าเสียหายส่วนแรก ส่วนลดประวัติดี (NCB) ส่วนลดอื่นๆ จากการใช้รถยนต์ รวมทั้งแจ้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่มีเหมือนกัน (กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง) และการเลือกอู่ซ่อมรถยนต์
  4. มีรายเอียดผู้ขับขี่รถยนต์และแผนการขับขี่เหมือนกัน ได้แก่ กรมธรรม์แบบระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ อายุคนขับที่ระบุชื่อไว้ รายชื่อคนขับที่ระบุชื่อไว้ จำนวนผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อ แผนย่อยสำหรับการขับขี่รถยนต์ เช่น การใช้ส่วนบุคคล, เพื่อขับไปกลับที่ทำงาน หรือใช้เพื่อประกอบการทำงานหรือธุรกิจ
การพิจารณา
 1. Roojai.com ขอสงวนสิทธิเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยเฉพาะหลักฐานแสดงการเปรียบเทียบราคาตามเงื่อนไขข้างต้น
 2. ช่องทางการคืนเงินการันตี 100% จะนำคืนผ่านทางช่องทางชำระเงินเมื่อซื้อประกันภัย แต่หากผู้เอาประกันต้องการรับเงินคืนโดยช่องทางอื่น ผู้เอาประกันภัยจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. Roojai.com จะพิจารณาการใช้สิทธิการันตีให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
 4. หากยืนยันไม่สามารถใช้สิทธิคืนเงิน 100% ได้ และเกิดกรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น Roojai.com สงวนสิทธิในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถ้าลูกค้าจะขอยืนยันไม่ใช้บริการและขอยกเลิกกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ด้วยความประสงค์นี้ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางการคืนเบี้ยประกันภัยระยะสั้น(short rate)
 5. เบี้ยประกันภัยที่นำมาเปรียบเทียบต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของ คปภ.