Roojai

ชาวต่างชาติขับรถในไทย ใช้ใบขับขี่ไหม ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

ชาวต่างชาติขับรถในไทย ใช้ใบขับขี่ไหม ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี | รู้ใจ

“ใบขับขี่สากล” ถือเป็นเอกสารที่ผู้ครอบครองสามารถขับรถได้หลายประเทศ แต่สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการขับรถในประเทศไทย ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือพำนักเพียงชั่วคราว “ไม่จำเป็น” ต้องใช้ใบขับขี่สากลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เป็นสิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศ AEC เท่านั้น เพียงแค่แสดงใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทางก็จะสามารถขับรถในประเทศไทยได้แล้ว

ใบขับขี่ | ขับรถ | รู้ใจ

แต่ในกรณีชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น มีถิ่นที่อยู่ ทำงานในไทย จำเป็นจะต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง จะมีรายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างไร ? รู้ใจได้รวบรวมมาให้คุณได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมแล้ว ไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย

ในปัจจุบันมี ชาวต่างชาติขับรถในไทย มากน้อยแค่ไหน ?

สำหรับชาวต่างชาติที่ “มีสิทธิ์” เข้ามาขอรับใบขับขี่ในประเทศไทยในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

 1. กลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เช่น มีครอบครัวในไทย ประกอบอาชีพในไทย
 2. กลุ่มที่มีใบอนุญาตมาจากประเทศของตัวเอง แล้วนำมาขอเทียบเป็นใบอนุญาตขับรถในไทย (หากเป็นใบอนุญาตขับรถอินเตอร์เนชั่นแนลลายเส้น สามารถขับรถในไทยได้ทันที)

เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่ต้องการขับรถในไทย

ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในส่วนของเอกสาร หรือขั้นตอนต่าง ๆ เรามาดูคุณสมบัติแรกกันก่อนดีกว่าว่า คุณเป็นชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามที่กรมขนส่งกำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา โดยคุณสมบัติหรือเงื่อนไขแรก มีดังนี้

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอดสี ตาบอด หรือหูหนวก
 3. ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงานเท่านั้น หากเข้ามาท่องเที่ยวหรือแค่ผ่านราชอาณาจักร จะไม่สามารถยื่นขอได้
ชาวต่างชาติ | ใบอนุญาตขับรถ | รู้ใจ

ชาวต่างชาติต้องการ “ขับรถในไทย” ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

สำหรับบุคคลต่างด้าวหรือชาวต่างชาติในประเทศไทย ที่ต้องการทำใบขับขี่ต่างชาติเพื่อใช้ในประเทศไทย ทางกรมการขนส่งทางบกแจ้งว่า “จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่” ในส่วนนี้ได้ทำการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับรถให้กับบุคคลต่างด้าวเพิ่มอีก 10 กลุ่ม จากเดิม 4 กลุ่ม รวมเป็นทั้งหมด 14 กลุ่ม ที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ โดยทั้ง 14 กลุ่มข้างต้น จะต้องไปขอที่ “สำนักงานขนส่งจังหวัด” โดยจะต้องเป็นชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่าง “ถูกต้องตามกฎหมาย” เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนขอใบอนุญาตขับขี่

ในส่วนของเอกสารที่ชาวต่างชาติต้องใช้ในการขอใบอนุญาตขับขี่ จะเหมือนกับเอกสารที่คนไทยใช้ทำทุกประการ แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามา ดังนี้

 • พาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงาน (Work Permit) เท่านั้น ไม่ใช่เข้ามาท่องเที่ยวหรือสำหรับผ่านราชอาณาจักร
 • พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุ และออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
 • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคประจำตัว ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการขับรถ
 • หนังสือเดินทางและภาพถ่ายหน้าตรง 2 รูป แบบไม่สวมหมวกและแว่นตา

สำหรับผู้ที่สามารถใช้ใบขับขี่ของประเทศอื่นที่เคยออกให้ มา “ยื่นสอบประกอบเพิ่มเติม” เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ มีดังนี้

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
 • ใบอนุญาตขับรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาต โดยรัฐบาลประเทศอื่นออกให้และยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

หากพูดถึง “ขั้นตอนการสอบ” ก็จะเหมือนกับคนไทยทุกอย่าง ยกเว้นการเข้าฟังอบรม เพราะเจ้าหน้าที่จะให้หนังสือมาอ่านแทน โดยข้อสอบก็จะมีหลายภาษา เช่น จีน เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น และจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน 1 วัน เมื่อผ่านก็ต้องไปสอบปฏิบัติอีก 1 วัน หากสอบผ่านก็จะได้รับใบขับขี่ชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี

ใบขับขี่ | ชาวต่างชาติในไทย | รู้ใจ

ชาวต่างชาติซื้อรถในไทย ได้หรือไม่ ?

สำหรับชาวต่างชาติที่มาลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทย และมีความประสงค์ที่จะ “ถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์” สามารถทำได้ เพียงเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

กรณีเป็นชาวต่างชาติ

 • วีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) / หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ / หนังสือสำคัญถิ่นที่อยู่

กรณีเป็นคนต่างด้าว หรือแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (พม่า ลาว และกัมพูชา)

 • หลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ใบอนุญาตทำงาน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ท.ร. 14) ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ทะเบียนประวัติ และทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (ท.ร.38/1)

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการ “จดทะเบียนรถ”

 • หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
 • หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น
 • หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ

 • ภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจสอบลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือหนังสือรับรองทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ชาวจีน | ต่างชาติซื้อรถ | รู้ใจ

ชาวต่างชาติสามารถทำ “ประกันภัยรถยนต์” ได้หรือไม่ ?

เมื่อมีรถแล้วแน่นอนว่าต้องมีความอุ่นใจตามมาด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ “ความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย” สำหรับคำถามที่ว่าชาวต่างชาติสามารถทำประกันรถยนต์ได้หรือไม่ ? คำตอบคือ… สามารถทำได้เหมือนกับคนไทยทั่วไปทุกประการ เพียงแต่จะแตกต่างกันในส่วนของการยื่นหลักฐานและเอกสารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล
 • สำเนาใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน
 • สำเนา Work Permit ใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ
 • สำเนาคู่มือรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) หน้าปัจจุบัน
 • สำหรับกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัท หรือโบรกเกอร์ประกันภัยร้องขอเพิ่ม

เพียงแค่ทำการยื่นเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ชาวต่างชาติก็สามารถทำประกันภัยรถยนต์ได้ตามต้องการแล้ว อย่าได้คิดกังวลว่าจะทำไม่ได้ เพียงเพราะเป็นชาวต่างชาติ หรืออย่าคิดที่จะไม่ทำประกันรถยนต์เด็ดขาด เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การซื้อประกันรถยนต์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

หลาย ๆ บริษัทประกันภัยได้เพิ่มความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติมากขึ้น เช่น รู้ใจ ประกันออนไลน์ ได้เปิดให้บริการทำประกันรถยนต์สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะ มีพนักงานให้บริการสายภาษาจีน อำนวยความสะดวกให้ครบทุกขั้นตอน หรือจะซื้อง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ภาษาจีนของรู้ใจก็ได้เช่นกัน

ชาวต่างชาติที่ต้องการ “เช่ารถขับในไทย” ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

หากมี “ใบขับขี่สากล” อยู่แล้ว ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร เพราะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเช่ารถในช่วงที่มาท่องเที่ยวเพียงชั่วคราว สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทางได้ทันที แต่จะมีเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อทำการเช่ารถ ดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • ตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเช่ารถแต่ละราย)

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเช่ารถในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง จำเป็นจะต้องมีความชำนาญในการขับรถที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะในประเทศที่มีการขับรถพวงมาลัยซ้าย เนื่องจากในประเทศไทยจะเป็นการขับรถแบบพวงมาลัยขวา สาเหตุที่ต้องมีความสามารถในการขับรถพอสมควร ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนั่นเอง

กฎจราจร | ใบขับขี่สากล | รู้ใจ

กรณีที่ชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายจราจร

หลายคนมักมองว่าชาวต่างชาติจะไม่มีความผิด ไม่ต้องรับโทษ เพราะตำรวจไม่อยากดำเนินการอะไรให้ยุ่งยาก วุ่นวาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายจราจร “ทุกประเทศ” หากมีการฝ่าฝืนกระทำความผิดในประเทศใด ก็สมควรได้รับบทลงโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้ของประเทศนั้นอย่างเท่าเทียม เพราะฉะนั้นหากชาวต่างชาติที่ขับรถในไทยกระทำความผิด ก็จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายของไทยอย่าง “ไม่มีข้อยกเว้น” ใด ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงกฎหมายด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของชาวต่างชาติที่ต้องการขับรถ เช่ารถ ทำประกันรถยนต์ในประเทศไทย ที่เรารวบรวมมาให้คุณได้ทำความเข้าใจในวันนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของประกันรถยนต์ ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ไม่ควรละเลยในส่วนนี้เด็ดขาด เพราะประกันรถยนต์จะช่วยเพิ่มความคุ้มครอง และช่วยให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมาในภายหลัง เพราะบริษัทประกันภัยจะรับจบให้หมดภายในเวลาอันรวดเร็ว และรู้ใจ ประกันออนไลน์ ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมมอบกรมธรรม์ที่ดีที่สุดให้คุณ

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)