ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นต่างกันอย่างไร?

car insurance from Roojai in case of a road accident, car theft or car damage

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 2 ประกันชั้น 3
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์
บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ) บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)
รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม
รถยนต์ไฟไหม้ รถยนต์ไฟไหม้
รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม) รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันตัวผู้ขับขี่ การประกันตัวผู้ขับขี่

หมายเหตุ: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วมต่อรถยนต์เท่านั้น รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์