แจ้งเคลมประกันผ่านโทรศัพท์

แจ้งเคลมประกันผ่านโทรศัพท์

เคลมประกันรถยนต์

โทร. 02 582 8844

แจ้งเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน วิธีที่ดีที่สุดคือการโทรหาเราผ่านบริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02 582 8844 พนักงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้ความช่วยเหลือแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาให้กับคุณโดยเร็วที่สุด หลังจากแจ้งเคลมเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเลขเคลมอ้างอิงทางอีเมล์พร้อมคำแนะนำที่สำคัญ หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการเคลมใด ๆ คุณสามารถโทรสายตรงถึงพนักงานสินไหมผู้ดูแลการเคลมของคุณโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น.

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก่อนโทรหาเรา

สำหรับการแจ้งอุบัติเหตุเบื้องต้น การเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำถูกต้อง และพนักงานสำรวจภัยจะสามารถไปช่วยเหลือคุณได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่

 1. ชื่อผู้แจ้ง
 2. หมายเลขกรมธรรม์
 3. หมายเลขทะเบียนรถ
 4. ยี่ห้อหรือรุ่นรถยนต์
 5. วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
 6. รายละเอียดการเกิดเหตุคร่าว ๆ

กรณีมีผู้บาดเจ็บ กรุณาเรียกรถพยาบาลก่อน หลังจากนั้นจึงแจ้งประกันพร้อมทั้งแจ้งเหตุให้พนักงานสอบสวนทราบ

กรณีอุบัติเหตุที่คุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด เมื่อคู่กรณียอมรับผิดให้ขอหลักฐานการยอมรับผิดพร้อมด้วยสำเนาใบขับขี่ หลังจากนั้นจึงแจ้งประกัน

กรณีไม่มีผู้ใดรับผิดหรือไม่แน่ใจ กรุณาโทรหาเราทันที อย่ายอมรับผิดหรือตกลงชดใช้ใด ๆ จนกว่าพนักงานสำรวจภัยของเราจะไปถึง

เคลมประกันมะเร็ง

โทร 02 582 8855

เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทราบถึงการวินิจฉัยจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ระบุว่าเป็นโรคมะเร็ง ขอให้แจ้งบริษัทโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเสียชีวิต ขอให้คุณโทรหาเราที่เบอร์ 02 582 8855 กด 2 พนักงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือแนะนำการเตรียมเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คุณจะได้รับเลขเคลมอ้างอิงทางโทรศัพท์และข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องใด ๆ คุณสามารถโทรสายตรงถึงพนักงานสินไหมผู้ดูแลการเรียกร้องสินไหมทดแทนของคุณโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

ระยะเวลาพิจารณาเคลมประกัน

บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้องและเอกสารที่ใช้ในการเคลมประกัน

1. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย ผลประโยชน์เงินชดเชย ตามความคุ้มครองประกันภัยโรคมะเร็ง

1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยขอรับผลประโยชน์ชดเชย

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ประสงค์ขอรับผลประโยชน์เงินชดเชย ตามความคุ้มครองประกันภัยโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายค่าค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนตามจำนวนทุนประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 • ผลตรวจเนื้อเยื่อห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และยังไม่มีการเบิกผลประโยชน์เงินชดเชยตามความคุ้มครองประกันภัยโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยเป็นค่าปลงศพ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุตามจำนวนทุนประกันภัย โดยผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • สำเนาใบมรณบัตร ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพหรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

2. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย ผลประโยชน์เงินชดเชย ตามเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง หมายถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งได้ขยายความคุ้มครอง ถึงโรคมะเร็งผิวหนัง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ตามคำจำกัดความเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 • ผลตรวจเนื้อเยื่อห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)