รับประกันงานซ่อมนาน
12 เดือน

รับประกันงานซ่อมนาน 12 เดือน

เมื่อคุณเลือกที่จะนำรถของคุณเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมในเครือที่ลงนามเป็นพันธมิตรสำหรับการบริการงานซ่อมกับ Roojai.com คุณจะได้รับการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน ซึ่งอู่ซ่อมในเครือที่เราแนะนำให้ได้รับการรับรองว่าเป็นอู่มาตรฐานตามการควบคุมของสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคุณสามารถตรวจสอบชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของอู่ซ่อมในเครือที่ต้องการบนเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. การรับประกันนี้มีไว้สำหรับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัย กรณีขับขี่ยานพาหนะที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุจนเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามความคุ้มครองหมวดความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เท่านั้น
 2. การรับประกันนี้มีไว้สำหรับการรับประกันคุณภาพงานซ่อมของการซ่อมแซมครั้งแรกกับอู่ซ่อมในเครือ เท่านั้น
 3. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะการซ่อมสีและตัวถัง เป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่รถยนต์ซ่อมเสร็จและผู้เอาประกันภัยลงนามรับรถเรียบร้อยแล้ว โดยทีมสินไหม Roojai.com จะทำการประสานงานและช่วยเหลือนัดหมายเพื่อนำรถยนต์เข้าซ่อมแก้ไขงานซ่อมที่บกพร่อง
 4. ความเสียหายภายใต้การการรับประกันนี้ ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากการทำงานที่บกพร่องของอู่ซ่อมในเครือที่รถของคุณเข้าไปซ่อมแซมเท่านั้น ทีมสินไหม Roojai.com จะร่วมประสานงานระหว่างคุณและอู่ซ่อมในเครือที่ทำการจัดซ่อม เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าความเสียหายนั้น เกิดเหตุจากการทำงานที่ผิดพลาดของอู่ซ่อมในเครือหรือไม่ หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของซ่อมในเครือ คุณจะไม่ได้สิทธิการรับประกันนี้
 5. การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเนื่องจากข้อบกพร่องของการซ่อมแซมครั้งแรก ไม่สามารถใช้กับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ได้เสนอ หรือสิทธิที่จะเสนอเพิ่มเติมให้กับคุณได้
 6. การซ่อมใดๆ อันเกิดจากการรับประกันคุณภาพงานซ่อมของการซ่อมแซมครั้งแรกนี้ Roojai.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นับรวมเพื่อขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพงานซ่อม
 7. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การซ่อมแซมครั้งแรกของอู่ซ่อมในเครือ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัด ดังต่อไปนี้
  • (ก) ฝนกรด สารเคมี ขี้เกลือ ยาง
  • (ข) ภัยธรรมชาติ เช่น พายุลูกเห็บ พายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม และอื่น ๆ
  • (ค) อุบัติเหตุ เช่น วัตถุหล่นหรือลอยใส่ และรอยขีดข่วน
  • (ง) การใช้ยานพาหนะนอกเหนือจากข้อบ่งชี้ของผู้ผลิต
  • (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของอู่ซ่อมในเครือ สำหรับการบำรุงรักษาหลังการซ่อมแซม และ
  • (ฉ) การสึกหรอ
 8. ผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้ง Roojai.com ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของการซ่อมแซมครั้งแรกทันทีหลังจากที่ทราบ ผ่านสายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุหรืออีเมล์มาที่ Claim@roojai.com
คำนิยาม

“การซ่อมแซมครั้งแรก” หมายถึง การซ่อมแซมความเสียหายจากอุบัติเหตุ อ้างอิงการแจ้งอุบัติเหตุตามเลขเคลมที่บริษัทออกให้ โดยการซ่อมนี้ได้มีการอนุมัติซ่อมให้กับอู่ซ่อมในเครือที่คุณนำรถเข้าซ่อม ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ มีการยืนยันรถยนต์ซ่อมเสร็จสมบูรณ์เ และมีการตรวจรับรถซ่อมเสร็จโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการซ่อมแซมครั้งที่เท่าไหร่

“อู่ซ่อมในเครือ” หมายถึงอู่ซ่อมที่ลงนามเป็นพันธมิตรร่วมสำหรับการบริการงานซ่อมกับ Roojai.comและมีรายชื่อบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณได้เลือกไว้ และที่ซึ่งได้มีการซ่อมแซมครั้งแรกให้กับยานพาหนะของคุณ

“Roojai.com/เรา/ของเรา/พวกเรา” หมายถึง Roojai Service Co. , Ltd. ซึ่งจะรวมถึงพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา

“การรับประกันคุณภาพงานซ่อม/การรับประกัน” หมายถึงการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมครั้งแรกที่อู่ซ่อมในเครือ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Roojai.com

“คุณ/ของคุณ” หมายถึงผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัย

ปรับปรุงล่าสุด : 18/04/2562

รู้ใจ ดีกว่าอย่างไร?