การันตีคืนเงิน 100%

การันตีคืนเงิน 100%

เรากล้ารับประกันว่า Roojai.com เสนอราคาที่คุ้มค่าที่สุดให้แก่คุณ ด้วยระบบราคาที่ออกแบบเฉพาะเพื่อผู้ขับขี่ปลอดภัย หากคุณได้รับข้อเสนอราคาที่ดีกว่าภายใต้ความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน คุณมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยรู้ใจยินดีคืนเงิน ให้คุณ 100% เต็ม

เงื่อนไขการใช้สิทธิการันตีคืนเงิน 100%
 1. การการันตีนี้มีไว้สำหรับผู้เอาประกันที่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากเราเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากนายหน้าของเราโดยตรงหรือการซื้อออนไลน์ผ่าทาง Roojai.com
 2. การการันตีนี้มีไว้สำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้มีการชำระเบี้ยประกันครบถ้วนแล้วก่อนวันที่ของข้อเสนอที่ดีกว่าเท่านั้น (ไม่รวมกรณีการผ่อนชำระ)
 3. การการันตีนี้มีขึ้นระหว่างช่วงเวลา 14 วัน นับแต่วันที่คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากเรา
 4. การการันตีนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อยานพาหนะใหม่ที่เป็นป้ายทะเบียนสีแดง
 5. การใช้สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและขอรับเงินคืนจากเรา คุณจะต้องปฎิบัติตามข้อปฎิบัติดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
  • (ก) คุณต้องใช้สิทธิก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ประกันภัย
  • (ข) เมื่อคุณพบข้อเสนอที่ดีกว่า คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบผ่านทางบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-582-8899
  • (ค) อย่างน้อยจะต้องมีการส่งใบเสนอราคาหรือหนังสือเตือนให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกและลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทประกันอื่น ไม่เกิน 30 วัน จากวันที่มีการส่งเอกสารดังกล่าวมายังเราผ่านทาง customercare@roojai.com หรือช่องทางอื่นที่ระบุโดยเรา เพื่อเป็นหลักฐานของข้อเสนอที่ดีกว่า โดยจะต้องมีการแสดงรายการครบถ้วนดังนี้
   • เป็นปะกันภัยรถยนต์ประเภทเดียวกัน
   • มีแผนการใช้ยานพาหนะแบบเดียวกัน
   • มีความคุ้มครองความรับผิดภายใต้ความคุ้มครองหลักและความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า
   • มีแผนผู้ขับขี่ที่มีจำนวนผู้ขับขี่และรายละเอียดผู้ขับขี่เหมือนกัน
   • กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตรงกัน
   • มีข้อมูลพาหนะคันเอาประกันภัย เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง เลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น ปีผลิต หรือเลขตัวถัง เหมือนกัน
   • มีจำนวนความเสียหายส่วนแรก ส่วนลดประวัติดี หรือส่วนลดอื่นๆ เท่ากันหรือสูงกว่า และ
   • มีรายละเอียดอู่ซ่อม เช่น ประเภทอู่ซ่อม เหมือนกัน
 6. หลังจากที่เราได้รับเอกสารตามข้อ 5 ครบถ้วนแล้ว เราจะทำการตรวจสอบและยืนยันสิทธิการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและรับเงินคืนของคุณ ภายใน 3 วัน
 7. เมื่อเราได้ทำการยืนยันสิทธิการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและรับเงินคืนของคุณ คุณจะต้อง
  • (ก) ส่งคืน กรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงที่ส่งโดยเรา พร้อมกับสิทธิประโยชน์ใดๆ (หากมี) และ
  • (ข) ส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมข้อความว่า “ข้าพเจ้าประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและเรียกร้องค่าเบี้ยประกันที่ชำระแล้วคืน”
 8. รู้ใจ จะทำการคืนเงินให้ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เราได้รับเอกสารตามที่ระบุใน ข้อ 7 ครบถ้วน
 9. ค่าเบี้ยประกันที่ได้ชำระแล้วจะถูกส่งคืนผ่านทางช่องทางการชำระเงินที่คุณเคยใช้ในการชำระค่าเบี้ยประกัน เว้นแต่มีการระบุเป็นอื่น ในกรณีหลังนี้ คุณจะต้องส่งรายละเอียดช่องทางการรับชำระเงินที่คุณต้องการ เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รับรองสำเนาถูกต้อง
 10. การตัดสินใจของเราถือว่าเป็นที่สุด หากว่าคุณยังคงยืนยันเจตนาการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อจากเรา ไม่ว่าเราจะได้ปฎิเสธสิทธิการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและรับเงินคืนของคุณ แล้วก็ตาม ให้การคืนเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางการคืนเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (short rate)
 11. รู้ใจ ขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธการใช้สิทธิของคุณ หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น และ
 12. รู้ใจ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
คำนิยาม
 • “ข้อเสนอที่ดีกว่า“ หมายถึง ข้อเสนอ ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ คปภ. และข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านบน ของบริษัทประกันภัยอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทประกันภัยที่ปรากฎบนกรมธรมม์ของคุณ ซึ่งข้อเสนอนี้มี (ก) ความคุ้มครองในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า และ (ข) ราคาถูกกว่า
 • “วัน” หมายถึง วันที่เราเปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่รวม วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • “การันตี” หมายถึง การการันตี ภายข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านบน ว่าเราจะคืนเบี้ยประกันที่ท่านชำระแล้วคืนให้แก่ท่านเต็มจำนวน
 • “คปภ.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • “เบี้ยประกัน” หมายถึง จำนวนค่าเบี้ยประกันที่ปรากฎบนหน้าตารางหรมธรรม์ของคุณ
 • “Roojai.com /เรา/ของเรา/พวกเรา” หมายถึง Roojai Service Co. , Ltd. ซึ่งจะรวมถึงพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา
 • “คุณ/ของคุณเรา” หมายถึง ผู้ขับขี่พาหนะคันเอาประกัน ซึ่งอาจจะเป็นผู้เอาประกันหรือไม่ก็ได้
 • ปรับปรุงล่าสุด : 04/04/2562

  รู้ใจ ดีกว่าอย่างไร?