การันตีการถึงจุดเกิดอุบัติเหตุภายใน 30 นาที

การันตีการถึงจุดเกิดอุบัติเหตุภายใน 30 นาที

Roojai.com เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เราการันตีว่าจะไปช่วยเหลือคุณ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุภายใน 30 นาที ในทุกเขตของกรุงเทพฯ หรืออำเภอเมืองของจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. การการันตีนี้เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ หรืออำเภอเมืองของจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย
 2. การรัการันตีนี้เฉพาะเคลมสดที่มียานพาหนะทางบกอื่น หรือบุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้อง ณ จุดเกิดเหตุ
 3. หากเราไม่สามารถดำเนินการตามที่เราการันตีไว้ เราจะชดเชยคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา
 4. คุณต้องรายงานอุบัติเหตุทันทีผ่านแอป Roojai Mobile App หรือสายด่วนแจ้งเคลมเพื่อให้มีสิทธิได้รับการชดเชย
 5. เวลาที่เดินทางมาถึง จะเริ่มนับจากการตอบกลับเพื่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในระบบแอป Roojai Mobile App หรือ ระบบสายด่วนแจ้งเคลม
 6. การพิจารณาสิทธิของคุณสำหรับการการันตีนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของรายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุ เวลาแจ้งอุบัติเหตุ เวลาออกเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ รายงานรับทราบการเกิดอุบัติเหตุ และเวลาของการตอบกลับเพื่อยืนยันโดยผู้สำรวจภัยในระบบของเรา
 7. เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 8. การการันตีนี้จะไม่รวม:
  • (ก) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษและพื้นที่จำกัด ซึ่งคุณหรือ Roojai.com ไม่สามารถเข้าถึงได้ตามกฎหมาย
  • (ข) ความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากภัยธรรมชาติ, เหตุสุดวิสัย, อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานของเราและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย
  • (ค) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในภายหลังเพื่อยุติข้อพิพาทโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล และ
  • (ง) เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้นัดเวลาการประนอมข้อพิพาทให้แก่คู่กรณีที่สถานีตำรวจหลังเกิดอุบัติเหตุ
คำนิยาม

ให้นำคำนิยามศัพท์ดังต่อไปนี้มาบังคับใช้:

“จุดเกิดอุบัติเหตุ/จุดเกิดเหตุ” หมายถึง ตำแหน่งดั้งเดิมและตำแหน่งแรกที่มีการรายงานอุบัติเหตุของยานพาหนะที่เอาประกันภัยกับเราผ่านทางแอป Roojai Mobile App หรือสายด่วนแจ้งเคลม

“การันตี” หมายถึง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น การการันตีการมาถึงจุดเกิดเหตุภายใน 30 (สามสิบ) นาที

“Roojai.com/ของเรา/ เรา” หมายถึง บริษัท รู้ใจ จำกัด ซึ่งจะรวมถึงพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา และ

“คุณ/ของคุณ” หมายถึงผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เอาประกันภัย ซึ่งอาจจะเป็นหรือไม่เป็นผู้เอาประกันภัยก็ได้

ปรับปรุงล่าสุด : 18/02/2562

รู้ใจ ดีกว่าอย่างไร?