Roojai.com รับประกันว่า เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุจะเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที ทันทีที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 การรับประกันนี้สำหรับกรณีที่มีการแจ้งอุบัติเหตุทันทีที่เกิดเหตุเฉี่ยวชนกับรถคู่กรณี

1. เงื่อนไขการรับประกันการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที

 • การรับประกันนี้สำหรับกรณีที่มีการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทันทีที่เกิดการเฉี่ยวชนกับคู่กรณี
 • การรับประกันนี้สำหรับกรณีที่สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น
 • Roojai.com มีหน้าที่ในการพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไปยังสถานที่เกิดเหตุ
 • เวลารับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุยืนยันการรับงานสำรวจอุบัติเหตุกับพนักงานรับแจ้งอุบัติเหตุ
 • เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายงานการสำรวจอุบัติเหตุ, เวลารับแจ้งและออกสำรวจอุบัติเหตุจากระบบบันทึกข้อมูล และรายงานการรับแจ้งอุบัติเหตุของพนักงานรับแจ้ง
 • ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุได้ภายใน 30 นาที ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อเป็นการชดเชยให้กับท่าน ตามรายละเอียด เงื่อนไขการใช้บริการ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้มีไว้สำหรับกรณีที่สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น
 • สิทธิใดๆ ที่ท่านได้รับ สำหรับการรับประกันนี้ จะจัดส่งให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของเรา กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบก่อนการจัดส่ง มิฉะนั้น เราจะไม่รับผิดชอบ หรือดำเนินการจัดส่งให้ใหม่ หากท่านแจ้งว่าสูญหายหรือไม่ได้รับ
 • เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ โดยเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ และในขณะเดียวกันเราจะส่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทางอีเมลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับตั้งแต่วันที่แจ้งในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข และการตีความตามการรับประกันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

 

2. ข้อยกเว้น

บริการนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุล่าช้าอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ส่วนบุคคล สะพาน ทางด่วน ทางพิเศษ หรือสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ใช้ทางขับขี่
 • กรณีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงนัดหมายมาเจรจากันในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
 • กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาและสั่งนัดหมายให้มาเจรจากันที่สถานีตำรวจภายหลังจากเกิดเหตุ
 • เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก เป็นต้น
 • เหตุสุดวิสัยในกรณีเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
 • สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก, พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือข้อกำหนดอื่นใดในทำนองเดียวกัน