รับประกันถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที

การันตี ถึงที่เกิดเหตุไวภายใน 30 นาที
ไม่ต้องกังวล Roojai.com พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เมื่อคุณแจ้งเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน รับประกันว่าเจ้าหน้าที่รู้ใจจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที เพื่อจัดการทุกปัญหาให้คุณโดยเร็วที่สุด*

เงื่อนไขการรับประกันการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที
 1. การรับประกันนี้สำหรับกรณีที่มีการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทันทีที่เกิดการเฉี่ยวชนกับคู่กรณี
 2. สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น
 3. Roojai.com มีหน้าที่ในการพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไปยังสถานที่เกิดเหตุ
 4. เวลารับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุยืนยันการรับงานสำรวจอุบัติเหตุกับพนักงานรับแจ้งอุบัติเหตุ
 5. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายงานการสำรวจอุบัติเหตุ, เวลารับแจ้งและออกสำรวจอุบัติเหตุจากระบบบันทึกข้อมูล และรายงานการรับแจ้งอุบัติเหตุของพนักงานรับแจ้ง
 6. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุได้ภายใน 30 นาที คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อเป็นการชดเชยให้กับคุณ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้มีไว้สำหรับกรณีที่สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น
 7. สิทธิใด ๆ ที่คุณได้รับสำหรับการรับประกันนี้ จะจัดส่งให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของเรา กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนการจัดส่ง มิฉะนั้น เราจะไม่รับผิดชอบหรือดำเนินการจัดส่งให้ใหม่ หากคุณแจ้งว่าสูญหายหรือไม่ได้รับ
 8. เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ โดยเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ และในขณะเดียวกันเราจะส่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทางอีเมล์ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับตั้งแต่วันที่แจ้งในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
 9. ข้อกำหนด เงื่อนไข และการตีความตามการรับประกันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
ข้อยกเว้น

บริการนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุล่าช้าอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีดังต่อไปนี้

 1. กรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ส่วนบุคคล สะพาน ทางด่วน ทางพิเศษ หรือสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ใช้ทางขับขี่
 2. กรณีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงนัดหมายมาเจรจากันในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
 3. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาและสั่งนัดหมายให้มาเจรจากันที่สถานีตำรวจภายหลังจากเกิดเหตุ
 4. เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก เป็นต้น
 5. เหตุสุดวิสัยในกรณีเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
 6. สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก, พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือข้อกำหนดอื่นใดในทำนองเดียวกัน