Author

มณฑวรรณ เจริญวงค์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพิจารณารับประกันภัย (ประกันด้านสุขภาพ)|Linkedin

มณฑวรรณ สั่งสมประสบการณ์ด้านการประกันภัยมายาวนาน ปัจจุบันรับหน้าที่ดูแลบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารโปรเจค การวิจัย สถิติ การประกันภัย จากความรู้และประสบการณ์ก่อให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมประกันภัย