Roojai

เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ แต่ละมาตรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ | รู้ใจ

สำหรับคนที่มีงานประจำ เช่น เป็นพนักงานออฟฟิศ หรือรับราชการ น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับประกันสังคม บางบริษัทมีทั้งประกันสังคมและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ บางบริษัทให้แต่ประกันสังคมอย่างเดียว แล้วทุกคนที่เป็นพนักงานประจำ จำเป็นต้องมีประกันสังคมทุกคนหรือไม่ 

จริง ๆ แล้ว ประกันสังคมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกกิจการ ที่มีพนักงานมากกว่า 1 คนขึ้นไป นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ ต้องทำประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน ตาม พรบ. ประกันสังคม 2533 

สิทธิประกันสังคม คืออะไร?

สิทธิประกันสังคมเป็นหนึ่งในสวัสดิการของรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้มีรายได้ คล้ายกับการทำประกันภัยกับทางภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้คนทำงานที่จ่ายเงินสมทบหรือที่เรียกว่า ผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ เช่น เรื่องการเจ็บป่วย การถูกให้ออกจากงานทั้งโดนให้ออกและเลือกที่จะลาออกเอง การคลอดบุตร ประสบอุบัติเหตุ ชราภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร เป็นต้น 

ผู้ประกันตน คือใคร?

ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างหรือพนักงานที่มีอายุ 15-60 ปี หรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่นายจ้างยังคงจ้างงานต่อ และเป็นผู้ที่ทำงานประจำหรือไม่ได้ทำงานประจำ เช่น ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ด้วยช่วงอายุที่กว้าง ความแตกต่าง และความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกันตน ประกันสังคมจึงมีแผนรองรับหลายแบบ ทั้งคนทำงานที่อยู่ในระบบและไม่อยู่ในระบบ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ประกันตนมีแบบไหนบ้าง?

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 – ลูกจ้างหรือพนักงานเอกชน ที่มีอายุ 15-60 ปี และทำงานในหน่วยงานที่มีมากกว่า 1 คนขึ้นไป จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมสูงสุดได้ไม่เกินเดือนละ 750 บาท 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 – ผู้ประกันตนสำหรับประกันสังคมมาตรา 39 กรณีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เคยเป็นพนักงานเอกชนที่เคยจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม และต้องออกจากงานเดิมมาไม่เกิน 6 เดือน ถึงจะรักษาสิทธิได้ (จ่ายเดือนละ 432 บาท)
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 – ผู้ประกันตนสำหรับประกันสังคมมาตรา 40 นี้ จะเป็นผู้ประกันตนที่ไม่เข้าข่ายมาตรา 33 และ 39 แต่ยังอยากได้รับสิทธิประกันสังคม ในเรื่องการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆ  ก็จะมีมาตรานี้ออกมารับรอง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นแผน 1, 2 และ 3 โดยจ่ายเงินเดือนละ 70, 100 และ 300 บาทตามลำดับ แต่ละแบบจะได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน 

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมแต่ละมาตรา

ผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมแตกต่างกันออกไป เช่น

1. คุ้มครองกรณีว่างงาน

สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ถือว่าเป็นสิทธิประกันสังคมเพียงมาตราเดียวที่คุ้มครองเรื่องนี้ เมื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ตกงาน ทั้งที่เกิดจากการลาออกเองหรือโดนให้ออก จะได้รับเงินชดเชย ดังนี้ 

 • กรณีถูกเลิกจ้างงาน – ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยครั้งละไม่เกิน 180 วัน
 • กรณีลาออกเอง – ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยครั้งละไม่เกิน 90 วัน 

แต่ในทั้งนี้ ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนที่จะว่างงาน 

2. เงินสมทบค่าคลอดบุตร

สำหรับ สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 33 และประกันสังคมมาตรา 39 จะได้รับเงินสมทบค่าคลอดบุตรประกันสังคมให้ครั้งละ 15,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมทั้งจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระหว่างการลาคลอด (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี) โดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบแล้วไม่ต่่ำกว่า 5 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนคลอดบุตร

3. เงินสมทบค่าทันตกรรม

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมด้านทันตกรรม มีไว้สำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสังคมมาตรา 33 และประกันสังคมมาตรา 39 คือ การรักษาโรคฟัน การขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน หรือผ่าฟันคุด กรณีเหล่านี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 900 บาท/ปี ส่วนการใส่ฟันเทียมหรือฟันปลอมสูงสุดไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือนหรือภายใน 15 เดือรชนก่อนวันรักษา

4. ตรวจสุขภาพฟรี

สำหรับสิทธิการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี! ผู้ถือบัตรประกันสังคมมาตรา 33 และประกันสังคมมาตรา 39 จะได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการต่อปี ทั้งเรื่องการคัดกรองการได้ยิน ตรวจเต้านม ตรวจดวงตา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด ฯลฯ รวมถึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีฟรี! เฉพาะผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยทั้งหมดนี้ ต้องขอรับการบริการจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคม | รู้ใจ

5. สงเคราะห์บุตร

ผู้ถือบัตรประกันสังคมทั้งมาตรา 33 39 และ 40 (แผนที่3) จะได้รับเงินสมทบสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท/บุตร 1 คน แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 3 คน โดยจะหมดสิทธิ์รับเงินนี้เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนได้รับเงินทดแทน

6. ชราภาพ

สิทธิประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 (แผน2, 3) เมื่อผู้ถือบัตรประกันสังคมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกรับเงินสมทบชราภาพได้ 2 รูปแบบ

 • บำนาญชราภาพ – บำนาญชราภาพ จะจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต กรณีจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบ 180 เดือน/15 ปี ได้ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากผู้ประกันตนจ่ายสมทบมากกว่า 180 เดือน /15ปี จะได้ค่าสมทบรายเดือนเพิ่ม 1.5% จากอัตร 20% ทุก 12 เดือน
 • บำเหน็จชราภาพ – บำเหน็จชราภาพ จะได้รับเงินก้อนเพียงครั้งเดียว กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน เงินบำเหน็จจะจ่ายตรงกับจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเท่านั้น ส่วนผู้ที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 180 เดือน บำเหน็จจะได้ทั้งส่วนเงินของตัวเองและที่นายจ้างจ่ายสมทบ พร้อมผลตอบแทนอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

7. ประกันสังคม อุบัติเหตุ เจ็บป่วย

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกมาตรา ได้รับสิทธิรักษา พยาบาล ประกันสังคม ผู้ถือบัตรประกันสังคมทุกมาตราจะได้รับการรักษาในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกเอาไว้ ฟรี! ทั้งเจ็บป่วยปกติและฉุกเฉิน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเป็น รพ.เอกชน กรณีฉุกเฉิน ไม่ต้องสำรองจ่ายใน 72 ชั่วโมง รวมทั้งการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง แต่วงเงินจะแตกต่างกันไปตามการรักษา นอกจากนี้ หากแพทย์ให้หยุดงานเพื่อรักษาตัว จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน

สิทธิ์ประกันสังคมเข้าถึงการรักษา 5 โรค โดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เฉพาะ รพ.ที่กำหนดเท่านั้น 5 โรคนั้น ได้แก่ 

 1. มะเร็งเต้านม
 2. ก้อนเนื้อที่มดลูก
 3. โรคนิ่วในไต หรือถุงน้ำดี
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

8. ทุพพลภาพ

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกมาตรา ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพร้ายแรง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ่างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต รวมทั้งได้รับสิทธิ์จ่ายตามจริง เมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ.รัฐ หากรักษาที่ รพ.เอกชน กองทุนจะจ่ายให้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับผู้ป่วยนอก กรณีผู้ป่วยในจะได้รับเงินเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อชราภาพแล้ว ผู้ทุพพลภาพทุกคนจะยังคงได้รับสิทธิ์บำเหน็จเหมือนคนทั่วไปอีกด้วย 

9. เสียชีวิต

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 หากเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท บวกกับเงินสมทบ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36-120 เดือน ส่วนผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 120 เดือน จะไดัรับเงินสมทบ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน
 • ผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา 40 แผน1 และ 2 จะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท พร้อมกับเงินเพิ่มอีก 8,000 บาท กรณีจ่ายสมทบครบ 60 เดือน ก่อนการเสียชีวิต สำหรับแผน 3 จะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

10. ลดหย่อนภาษีได้

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกมาตรา เงินเดือนที่ถูกหักประกันสังคม หรือเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามการจ่ายจริง เช่น หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 750 บาทครบ 12 เดือน จะขอลดหย่อนภาษีได้ 9,000 บาท 

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ด้วยเลขบัตรประชาชน

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านแอปพลิเคชั่น 

1. เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th 
 • สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก คลิกสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว คลิก “เข้าสู่ระบบ” ได้เลย
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ จนครบและคลิก “ถัดไป”
 • ระบบจะส่งรหัสยืนยันตัวตนไปที่เบอร์มือถือที่เคยให้เบอร์ไว้ และให้นำรหัส OTP นั้นใส่ที่ช่องรหัส แล้วคลิก “ยืนยัน” ถือว่าการเข้าระบบสมบูรณ์
 • สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ”
 • คลิกที่เมนู “บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-self service” คลิกแล้วจะพบผลประโยชน์ของสิทธิประกันสังคมที่เรามีอยู่ เช่น คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน เป็นต้น

2. เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
 • และเลือกสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ
 • เช็คสิทธิประกันสังคมจากแอปพลิเคชั่นได้เลย

 สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)