ผ่อนประกันรถยนต์ แบ่งจ่าย 0% 10 งวด

รู้ใจ ให้คุณสบายใจ สบายกระเป๋ากว่า เลือกผ่อนเบา ๆ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 10 งวด
ที่สำคัญไม่มีบล็อควงเงินบัตรเครดิต กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินครั้งแรกสำเร็จ

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

ประกันรถยนต์ ออนไลน์ “รู้ใจ” ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ ในราคาสบายกระเป๋า
ให้คุณอุ่นใจกับความคุ้มครองที่มากว่า ใกล้ชิดกว่า รวดเร็วกว่า

สนใจโทร. 02-582-8888

 

บัตรของขวัญ 500บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

“แบ่งจ่ายสบายๆ ได้ 10 งวด ดอกเบี้ย 0%”

การชำระเบี้ยประกันภัยแบบแบ่งจ่ายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ ประชาชนจัดทำประกันภัยรถยนต์มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการซื้อประกันภัยรภยนต์ประเภท 1 ที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด โดยบริษัทจะทำข้อตกลงกับลูกค้า ในการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้กับบริษัทประกันภัยในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยก่อนตามหลัก CASH BEFORE COVER (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) และหลังจากนั้น ลูกค้ามีหน้าที่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันคืนให้กับบริษัท โดยการแบ่งจ่ายเป็น 10 งวด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่กำหนดดังนี้

เงื่อนไขกิจกรรม
 1. ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยได้
  กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 1 สำหรับรถยนต์เก๋ง ส่วนบุคคล และรถยนต์กระบะส่วนบุคคลที่ได้จดทะเบียนชื่อเจ้าของรถ ในนามบุคคล ธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ หากซื้อกรมธรรม์ พรบ. ร่วมด้วย สามารถผ่อน ชำระร่วมกันได้
 2. ประเภทลูกค้า
  • เป็นบุคคลธรรมดามีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์เก๋ง ส่วนบุคคลหรือ รถยนต์กระบะทส่วนบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในนามบุคคล ธรรมดาเท่านั้น
  • มีบัตรเครดิต ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยโดยตรง
  • มี E-mail Address เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง E-mail แจ้งเตือน รวมทั้งการจัดส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินในแต่ละงวดทาง E-mail
 3. ข้อตกลงเมื่อเลือกแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 10 งวด
  ในขั้นตอนการขาย กรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายจะสอบถาม ข้อมูลเพื่อให้ลูกค้า ที่ต้องการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แบบแบ่งจ่าย รายเดือน ให้คำยืนยันข้อมูลและบันทึกเสียง การสนทนา ดังนี้
  โดยการเฉลี่ยออกเป็น 12 เดือน แต่ในเดือนแรกจะทำการเก็บล่วงหน้า 3 เดือน และงวดถัดไปจะเริ่มเก็บก่อนวันคุ้มครอง
  ผู้เอาประกันภัย แจ้งความประสงค์ ขอยกเลิกกรมธรรม์เอง ในกรณีที่ ผิดนัดชำระเงินรวม 2 งวด และไม่สามารถชำระเงินคงค้างที่เหลือได้ จนครบ
  กรณีผู้เอาประกันมีสิทธิได้รับ เบี้ยประกันภัยคืน ขอแจ้งความประสงค์ ต่อบริษัทประกันภัยว่า ให้คืนเงินค่าเบี้ยประกันภัย ตามอัตราส่วนนั้น คืนแก่บริษัท เนื่องจากบริษัทได้นำส่งค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งหมดตามหลัก Cash Before Cover (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันที ที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) ให้กับบริษัทประกันภัยเต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่วันที่ กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
 4. เอกสารแสดงการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยกับบริษัท
  บริษัทจะออก เอกสารเพิ่มเติมเรียกว่า STATEMENT OF ACCOUNT (SOA) หรือ เอกสารยืนยันการชำระเงิน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเบี้ย ประกันภัยรายปี ยอดเงินตัดชำระครั้งนี้ รายการคงค้างทั้งสิ้น ยอดเงินเกินกำหนดชำระ และวันที่ต้องชำระครั้งถัดไป แนบไปกับ กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับ การชำระครั้งแรก และส่งให้ผู้เอาประกัน ภัยทาง E-mail ทุกครั้งที่มี การตัดชำระบัตรเครดิตแต่ละงวด โดยลูกค้า จะต้องบริหารวงเงิน คงเหลือในบัตรเครดิต เพื่อให้มียอดเงินเพียงพอ สำหรับการตัดชำระ ค่างวดถัดไปตามที่แจ้งใน STATEMENT OF ACCOUNT (SOA) จนครบ 10 งวด
 5. กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด รวม 2 งวด
  ในกรณีที่ธนาคารตามบัตร ไม่สามารถตัดเงินตามยอดที่ต้องชำระ ภายในกำหนดรวม 2 งวดซึ่งจะ ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะมีการส่ง E-mail และข้อความ SMS เพื่อเตือนให้ ชำระเงิน ทุกๆ 7 วัน จนครบ 30 วัน และหากบริษัทยังไม่ได้ รับการติดต่อ จะนำส่งหนังสือยืนยันว่า ลูกค้าประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในตารางกรมธรรม์
  กรณีผู้เอาประกันภัยยืนยันจะยกเลิกกรมธรรม์ และเมื่อกรมธรรม์ประกัน ภัยสิ้นสุดความคุ้มครองแล้วถ้ามีเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือคืน เงินส่วนต่างจะถูกส่งคืนให้กับบริษัท ก่อนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในข้อ 3
  ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทติดต่อผู้เอาประกันภัยได้แล้วและผู้เอาประกันภัย ประสงค์ให้กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมีผลคุ้มครองต่อไปตามเดิม ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ที่ค้างชำระและ ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัทก่อนครบระยะเวลา 30 วันที่กรมธรรม์ ประกันภัยจะสิ้นสุดความคุ้มครอง
 6. การยกเลิกกรมธรรม์โดยความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย
  เมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับและถ้ามีการคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะคืนเงินส่วนต่าง ให้กับผู้เอาประกันภัย โดยระยะเวลาคืนเงินภายใน 7 วัน ผ่านทางบัตรเครดิตของ ผู้เอาประกันภัย
 7. ค่าธรรมเนียมธนาคาร
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและเป็นการเพิ่มสัดส่วนการทำประกันภัย รถยนต์ให้มากขึ้น บริษัทจึงขอรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน จากบัตรเครดิต
 8. เปลี่ยนประเภทการชำระเงิน
  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนประเภทการชำระเงินเป็นแบบชำระเต็มจำนวนได้ ตลอดเวลาด้วยการแจ้งความประสงค์มายังบริษัท
 9. การชดใช้ความเสียหาย กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง TOTAL LOSS CLAIM
  ในระหว่างการผ่อนชำระ หากรถคันเอาประกันภัยได้รับความเสียหาย แบบสิ้นเชิง TOTAL LOSS ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ ทั้งหมดให้กับบริษัทก่อนที่บริษัทประกันภัย จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
 10. การพิจารณาสิทธิในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
  บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาสิทธิในการเข้าร่วม โปรโมชั่นนี้ของลูกค้า